This job advert has expired

Tiwtor (Iechyd)

Tiwtor (Iechyd)

Overview:

Nod Nant Gwrtheyrn yw cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg, darparu cyflogaeth leol ac ysbrydoli pobl i ddod at ei gilydd, gan ddarganfod cysylltiadau â’r iaith Gymraeg, byd natur a’r tymhorau a all siapio bywyd i’r dyfodol.

Mae Nant Gwrtheyrn yn chwilio am diwtor brwdfrydig i ymuno gyda'r tîm. Pwrpas y swydd hon yw darparu cyfleoedd i ddysgwyr sy’n gweithio yn y sector iechyd ddod i Nant Gwrtheyrn i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg. Bydd y cyfleoedd yn digwydd yn bennaf o fewn ffrwd ddysgu Cymraeg Gwaith y Nant ac yn gyfle i’r tiwtor ddatblygu arbenigedd gyda dysgwyr o fewn y sector iechyd yn benodol. Mae datblygu sgiliau iaith yn y sector yma yn holl bwysig o safbwynt cefnogi’r byrddau iechyd i fedru darparu’r Cynnig Rhagweithiol yn effeithiol.

Employers Name: Nant Gwrtheyrn
Salary: £28,459
Closing Date: 26/04/2024
Closing Time: 12:00:00
Contact Name: Siwan Tomos
Phone: 01758750334
Location: Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Llithfaen, Gwynedd, Wales, LL53 6NL
Description:

Bydd y prif gyfrifoldebau yn cynnwys:

·       Magu perthynas agos gyda’r byrddau iechyd er mwyn hwyluso mynediad eu dysgwyr at wasanaethau Nant Gwrtheyrn 

·       Tiwtora ar gyrsiau preswyl a rhithiol Cymraeg Gwaith Nant Gwrtheyrn – o lefel Sylfaen hyd at lefel Gloywi gyda chefnogaeth uwch diwtoriaid 

·       Darparu cyngor ac arweiniad wrth ddelio gydag ymholiadau gan ddarpar ddysgwyr o’r sector iechyd

·       Cynnig gwasanaeth ôl ofal i ddysgwyr o’r sector iechyd 

·       Cefnogi dysgwyr (sector iechyd)  ar lefel 1:1 yn achlysurol ac yn ôl y galw 

·       Cyfrannu at y broses gynllunio rhaglen mewn modd rhagweithiol

·       Paratoi deunydd ategol / ychwanegol i helpu i gyflwyno gwersi bywiog, dyfeisgar a chynhwysol.  

·       Bugeilio’r dosbarthiadau cyn, yn ystod ac ar ôl cwrs, gan ddarparu anogaeth, cefnogaeth a chyngor ymarferol sy’n cyfrannu at ddarparu profiad effeithiol, gwerthfawr a chynhwysol i’n dysgwyr

·       Mynychu cyfarfodydd rheolaidd yr Adran Addysg ac unrhyw gyfarfodydd eraill perthnasol i’r swydd yn ôl y galw.

·       Mynychu cyfarfodydd perthnasol gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ar faterion perthnasol 

·       Cynorthwyo gyda thasgau gweinyddol cysylltiedig

·       Darparu cyngor arbenigol i ddysgwyr sy’n ansicr ynghylch eu lefel bresennol gan ddarparu cyngor doeth ac adeiladol 

·       Ymgymryd â hyfforddiant yn ôl y galw

·       Gweithio mewn modd cyfrinachol ar bob adeg ac o fewn rheolau’r Ddeddf Gwarchod Data

·       Unrhyw waith rhesymol arall.


Am fwy o wybodaeth a manyleb person, cysylltwch gyda Siwan Tomos ar siwan.tomos@nantgwrtheyrn.org neu ar 01758 719573.

 

Gallwch ymgeisio drwy anfon CV a llythyr cais at Siwan Tomos ar siwan.tomos@nantgwrtheyrn.org 

Additional Information:

Use the contact information above to contact us for more information

More

SEE ALL

Swyddog Datblygu

Rheolwr Gweinyddol

Rheolwr Datblygu hunan-gyflogedig