This job advert has expired

Swyddog Clebran Sir Benfro hyd at 31.7.2023.

Swyddog Clebran Sir Benfro hyd at 31.7.2023.

Overview:

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau blynyddoedd cynnar cyfrwng Saesneg/dwyieithog yng Nghaerdydd i arwain ar ymestyn a datblygu sgiliau ieithyddol staff a phlant y darpariaethau drwy hyfforddiant iaith a mentora ac yn benodol trwy gyflwyno cynllun Clebran, sef cynllun iaith benodol ar gyfer lleoliadau blynyddoedd cynnar sy’n darparu gofal ac addysg trwy gyfrwng y Saesneg, neu’n ddwyieithog. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel.

ER GWYBODAETH: Am fwy o oriau, gellir cyfuno’r swydd yma gyda swydd Swyddog Ti a Fi Teithiol Sir Benfro sydd hefyd yn cael ei hysbysebu ar wefan Mudiad Meithrin a lleol.cymru

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW
Employers Name: Mudiad Meithrin
Salary: MM 14 - £21,049 pro rata
Closing Date: 23/09/2022
Closing Time: 23:30:00
Contact Name: Lou Stevens Jones, Rheolwr Croesi'r Bont
Phone: 07966313609
Location: Location details can be found in the description
Description:

Bydd yn atebol i Brif Weithredwr Mudiad Meithrin drwy Reolwr Cenedlaethol Croesi’r Bont a Clebran am gyflawni’r dyletswyddau canlynol:

Clebran:

· Cefnogi a chynorthwyo lleoliadau cyfrwng Saesneg i gynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn y ddarpariaeth gan ddefnyddio cynllun arloesol Mudiad Meithrin, ‘Clebran’

· Darparu gwasanaeth cefnogi’r iaith Gymraeg yn y gweithle trwy gynllun ‘Clebran’ i staff sydd angen datblygu eu sgiliau Cymraeg ymhellach

· Darparu hyfforddiant rhithiol trwy gyflwyno gweithdai dros Microsoft Teams pob hanner tymor

· Darparu cefnogaeth 1:1 dros Microsoft Teams gyda staff rhwng y gweithdai

· Ymweld â’r lleoliadau yn achlysurol, yn ôl y galw

· Cytuno ar y cyd â staff y lleoliad ar ddulliau priodol i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg

· Cynorthwyo a chydweithio â’r awdurdod lleol i gynorthwyo’r lleoliadau i ateb gofynion Estyn o ran datblygu’r iaith Gymraeg

· Cynnal sgyrsiau gyda staff y lleoliadau ynglŷn â manteision dwyieithrwydd

· Datblygu gweithdai thematig ychwanegol dan arweiniad prif swyddog a rheolwr y cynllun

· Mynychu cyfarfodydd cynllunio a datblygu yn rheolaidd

· Cydweithio’n agos gyda’r timoedd Addysg Blynyddoedd Cynnar yng Sir Benfro, er mwyn sicrhau darpariaeth gyson

· Ymgymryd ag unrhyw waith arall perthnasol fydd yn hybu sgiliau iaith yr oedolion a’r plant

· Cyfrannu’n weithredol at hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ym mhob agwedd o’r gwaith, gan wrthod unrhyw ragfarn, ac ymdrin ag unrhyw wrthdaro neu ddigwyddiad yn brydlon yn unol â’r Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

· Unrhyw waith arall perthnasol a chyffredinol i swyddogaeth y Mudiad yn ôl cyfarwyddyd y Prif Weithredwr

Additional Information:

Click on the APPLY NOW link to apply for the job advert on our website

Use the documents below to apply for the job advert

Use the contact information above to contact us for more information

Downloads / Forms and useful documents:

Swydd Ddisgrifiad

Ffurflen Gais

Buddion Staff

Ffurflen Monitro

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW

More

SEE ALL

Dirprwy Glerc y Dref

SQE Welsh Translator

Head of Marketing