This job advert has expired

Rheolwr Technegol

Rheolwr Technegol

Overview:

Rydyn ni'n chwilio am Reolwr Technegol i ymuno â'r tîm

Cyfle i arwain ar drafodaethau cytundebol, paratoi’r cynlluniau a’r polisïau ar gyfer adeiladu a dymchwel y Maes, ynghyd â chynllunio’r Maes a’i adnoddau, iechyd a diogelwch, y cynllun trafnidiaeth, rheoli contractwyr ar y Maes, cynaliadwyedd a llawer mwy. 

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW
Employers Name: Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Salary: £41,800 - £44,365
Closing Date: 08/02/2023
Closing Time: 17:30:00
Contact Name: Betsan Moses
Phone: 0845 4090 300
Location: Cardiff Office | Llanybydder or working from home
Description:

RHEOLWR TECHNEGOL

Atebol i: Prif Weithredwr yr Eisteddfod

DISGRIFIAD SWYDD

Prif Ddyletswyddau

- Arwain, cynghori a chynrychioli’r Eisteddfod yn weithredol mewn trafodaethau, gan gynnwys trafodaethau cytundebol, gyda rhanddeiliaid a phartneriaid perthnasol allanol gan sicrhau fod yr holl brosesau cyfreithiol a chydymffurfiaeth perthnasol yn cael eu dilyn. Hyn yn cynnwys asiantaethau allanol megis y BBC a chwmnïau darlledu eraill.
- Arwain trafodaethau a chynghori rhanddeiliaid perthnasol er mwyn paratoi dogfennau cynllunio a pholisïau e.e. cynlluniau trafnidiaeth, polisi llygredd, cynlluniau argyfwng ayyb.
- Paratoi a chyflwyno ceisiadau am y trwyddedau angenrheidiol.
Cynhyrchu, rheoli, a diwygio’r Cynlluniau Rheoli Digwyddiadau (CRhA) fel bo’r angen.
- Paratoi dogfennau cydymffurfiaeth gan rannu gwybodaeth perthnasol gyda chyd-weithwyr.
- Paratoi, a rheoli’r broses o sicrhau cytundebau ffafriol gyda’r holl gwmnïau sy’n darparu adnoddau technegol i’r Eisteddfod.
- Paratoi ac arwain ar adolygu cynlluniau holl feysydd yr ŵyl gan sicrhau gwasanaethau addas priodol.
- Rheoli iechyd a diogelwch yr ŵyl gan gynnwys cydymffurfiaeth gyda rheolau CDM.
- Rheoli cynllun trafnidiaeth yr ŵyl.
- Paratoi, adolygu a rheoli amserlen paratoi a dymchwel y Maes.
- Sicrhau bod yr holl drefniadau technegol yn gweithredu’n llyfn ac yn effeithiol yn ystod yr ŵyl.
- Paratoi cynllun ac arolygu’r drefn stiwardio.
- Rheoli contractwyr ar y maes fel bo’n berthnasol e.e. timau diogelwch, glanhau, ayyb.
- Rheoli prosiectau cynllunio a gweithredu holl feysydd yr ŵyl gan gynnwys materion cytundebol, staffio, hyfforddi, rhanddeiliaid, cwsmeriaid a chyllidebau.
- Arwain ar Gynlluniau Cynaliadwyedd y corff.
- Goruchwylio Amserlenni Cynhyrchu Digwyddiadau.
- Rheoli a datblygu staff y storfa.
- Cydgordio a goruchwylio’r cyfundrefnau amrywiol ar Faes yr Eisteddfod e.e. hygyrchedd, rheoli cerbydau.

Math o gytundeb: Parhaol

Cyflog: £41,800 - £44,365. Penodir ar waelod y raddfa.

Dyddiad cau: 8 Chwefror 2023

Cyfweliadau: 16 / 17 Chwefror (lleoliad i’w gadarnhau).

Sut i ymgeisio: Cwblhewch y ffurflen gais a’i dychwelyd at swyddi@eisteddfod.cymru.  Mae croeso i chi gysylltu â betsan@eisteddfod.cymru i drefnu sgwrs anffurfiol cyn y dyddiad cau.

Additional Information:

Click on the APPLY NOW link to apply for the job advert on our website

Use the contact information above to contact us for more information

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW

More

SEE ALL

Tiwtoriaid Dysgu Cymraeg - tâl wrth yr awr

Translator

Team Leading Catering and Cleaning Apprentice