This job advert has expired

Cynorthwyydd Addysgu ASA Arbenigol

Cynorthwyydd Addysgu ASA Arbenigol

Overview:

Mae Gwasanaeth Allgymorth ASA Conwy yn ceisio penodi Gynorthwyydd Addysgu Arbenigol i ddarparu cefnogaeth allgymorth ar draws ysgolion Conwy.

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW
Employers Name: Conwy County Borough Council
Salary: £22,571 – £25,927 y flwyddyn pro rata
Closing Date: 05/10/2022
Closing Time: 17:30:00
Contact Name: Melanie Ackers /  Uwch Seicolegydd Addysg
Phone: 01492 576162
Location: Location details can be found in the description
Description:

Cynorthwyydd Addysgu ASA Arbenigol

Cyfeirnod y Swydd: REQ004854

Gwasanaeth: Addysg

Adran:  Anghenion Dysgu Ychwanegol

Lleoliad: Coed Pella

Cyflog: G05 £22,571 – £25,927 y flwyddyn pro rata

Oriau a Sail: 30 awr (Amser Tymor a 5 Diwrnod Hyfforddi)

Gofynion y Gymraeg: 

Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg er mwyn darparu cefnogaeth ymgynghorol i Ysgolion Cynradd Conwy yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.  

Cysylltwch os hoffech drafod y lefel Gymraeg sydd ei hangen.

Manylion y Rheolwr ar gyfer trafodaeth anffurfiol am y swydd: 

[ Melanie Ackers /  Uwch Seicolegydd Addysg / 01492 576162 / melanie.ackers@conwy.gov.uk ]

Mae Conwy wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Rydym yn darparu opsiwn i bobl anabl wneud cais mewn gwahanol fformatau. Cysylltwch â'r Tîm AD ar 01492 576129 i gael cyngor pellach.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr lenwi ein ffurflen gais ni i gael eu hystyried. Ni dderbynnir CVs ar eu pen eu hunain. Os nad ydych wedi cael gwahoddiad i gyfweliad o fewn tair wythnos o'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad.

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu dilysu. 

 

Mae Gwasanaeth Allgymorth ASA Conwy yn ceisio penodi Gynorthwyydd Addysgu Arbenigol i ddarparu cefnogaeth allgymorth ar draws ysgolion Conwy.

Nod y Gwasanaeth Allgymorth ASA yw cefnogi ysgolion Conwy i ddeall a darparu ar gyfer plant a phobl ifanc gyda Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig a'r rhai sy'n cael asesiad niwroddatblygiadol.

Ffocws y Gwasanaeth yw darparu cefnogaeth a chyngor i'r holl staff addysgu a chymorth, gan helpu i osod targedau / amcanion priodol a chynghori ar addasiadau amgylcheddol priodol ac ymyriadau penodol a fydd yn helpu dysgwyr i gyflawni'r amcanion hyn.

Rydym yn edrych i adeiladu ar a datblygu tîm medrus, brwdfrydig a gwybodus i fod yn rhan o'n darpariaeth a'n gwasanaethau ASA. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio mewn ysgolion prif ffrwd yn cefnogi plant a phobl ifanc ag Anawsterau Sbectrwm Awtistiaeth / Anawsterau Cyfathrebu Cymdeithasol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymrwymo i’w Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd ac ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir yn y naill iaith na’r llall yn cael eu trin yn llai ffafriol na’i gilydd.

Wrth fynd ati i hyrwyddo Cyfle Cyfartal, mae Conwy yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned.  Bydd pob ymgeisydd anabl sy’n diwallu gofynion hanfodol y swydd yn cael cyfweliad. Bydd y Cyngor yn darparu cyfleusterau gwaith addas ychwanegol ar gyfer ymgeiswyr gydag anabledd.

Cydbwysedd gwaith / bywyd

Rydym yn hyrwyddo ac yn deall pwysigrwydd cydbwysedd gwaith / bywyd cadarnhaol ac iach. Bydd ein gweithwyr ni yn cael 8 gŵyl banc y flwyddyn a hawl i'r gwyliau canlynol:

•                Ar ôl penodi                                                                              25 diwrnod

•                Ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth parhaus                                  30 diwrnod

•                Ar ôl 10 mlynedd o wasanaeth parhaus                                32 diwrnod

Bydd gwyliau blynyddol a gwyliau banc gweithwyr rhan amser yn cael eu cyfrifo ar sail pro rata. 

Rydym hefyd yn ystyried amrywiaeth o opsiynau gweithio hyblyg yn cynnwys:

•                Rhannu Swydd

•                Gweithio oriau llai a rhan amser

•                Contractau tymor ysgol yn unig

•                Oriau cywasgedig

•                Cynllun oriau hyblyg

•                Polisi Sy’n ystyriol o deuluoedd a pholisi absenoldeb arbennig

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Caiff pob gweithiwr ei gynnwys yn awtomatig yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar:

https://www.cronfabensiwngwynedd.cymru/cy/DarparAelodau/Rhesymau-i-Ymuno.aspx 

Iechyd a Lles

Mae eich Iechyd Lles a’ch lles chi yn bwysig i ni ac rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo diwylliant lle caiff  iechyd a lles gweithwyr ei gefnogi. Byddwch yn manteisio ar: 

•                Tâl salwch galwedigaethol

•                Mynediad am ddim ddydd a nos i raglen cymorth gweithwyr sy’n darparu cyngor a chymorth

•                Polisi Rheoli Presenoldeb cynhwysfawr i gefnogi a chynorthwyo unigolion yn y gwaith, yn ystod cyfnodau o absenoldeb salwch ac wrth ddychwelyd i'r gwaith.

Gwobrau Conwy ac Arbedion Vectis
Gwobrau Conwy yw siop un stop ar gyfer holl fanteision staff Conwy gan gynnwys Cerbydau Aberthu Cyflog i brynu car drwy Tusker, Beicio i’r Gwaith, arian yn ôl ar ofal iechyd, gwobrau gwasanaeth hir, gostyngiadau pris a llawer mwy. Gallwch arbed arian drwy ddefnyddio eich Cerdyn Vectis i gael gostyngiadau ar-lein, tocynnau anrheg am bris is, arian yn ôl a gostyngiadau ar nwyddau mewn siopau. Mae hyn yn cynnwys gostyngiadau yn siopau’r stryd fawr, sinemâu a bwytai i ddisgownt ar foduro, yswiriant, gwestai a gwyliau.

Additional Information:

Click on the APPLY NOW link to apply for the job advert on our website

Use the contact information above to contact us for more information

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW

More

SEE ALL

Swyddog Ti a Fi Teithiol y De Ddwyrain (lleoliad hyblyg)

Procurement and Contract Assistant

Clerc y Dref a Swyddog Ariannol Cyfrifol