This job advert has expired

Cyfieithydd

Cyfieithydd

Overview:

Mae’r cyfieithydd yn chwarae rôl hanfodol o ran galluogi GLlTEF a phartneriaid eraill o fewn y Weinyddiaeth Cyfiawnder i gyflawni’r goblygiadau yn eu Cynlluniau Iaith Gymraeg unigol. 

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW
Employers Name: Gweinyddiaeth Cyfiawnder
Salary: £31,265 - £34,446
Closing Date: 13/02/2023
Closing Time: 23:55:00
Location: Uned yr Iaith Gymraeg, Canolfan Cyfiawnder Troseddol Caernarfon neu leoliad llys neu dribiwnlys arall yng Nghymru
Description:

Swydd:
1 x Cyfieithydd 
Cyfeirnod:
 
Lleoliad
Uned yr Iaith Gymraeg, Canolfan Cyfiawnder Troseddol Caernarfon neu leoliad llys neu dribiwnlys arall yng Nghymru

Math o Gontract: Tymor Penodedig o 12 mis gyda’r posibilrwydd o estyniad.
 
Trosolwg
 
Mae’r cyfieithydd yn chwarae rôl hanfodol o ran galluogi GLlTEF a phartneriaid eraill o fewn y Weinyddiaeth Cyfiawnder i gyflawni’r goblygiadau yn eu Cynlluniau Iaith Gymraeg unigol.  Bydd angen i’r deiliad swydd fod â sgiliau ieithyddol o’r safon uchaf yn y Gymraeg a’r Saesneg er mwyn gallu cyfieithu’n gywir a rhoi’r sylw priodol i ramadeg a chystrawen y ddwy iaith.
 
Disgrifiad Swydd
 
Prif gyfrifoldebau: 
 
Cyfieithu pob math o waith e.e. agendâu, adroddiadau, cofnodion, llythyrau, e-byst i sicrhau bod GLlTEF ac aelodau o deulu ehangach y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn cydymffurfio â'u Cynlluniau Iaith Gymraeg.

Wrth i WLlTEM barhau i ddigideiddio nifer o’i wasanaethau, i gynorthwyo gyda chyfieithu’r cynnwys, treialu’r cynnwys gyda siaradwyr Cymraeg a gwirio bod y cynnwys Cymraeg yn ymddangos yn gywir ar y platfform Cymraeg.
 
Prawf ddarllen gwaith eich hun a gwaith cyfieithwyr eraill yn y tîm.

Cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd a maes o law mewn achosion llys neu dribiwnlys.

Helpu i gynnal cyfryngau cymdeithasol Cymraeg GLlTEF trwy drydar yn y Gymraeg neu gyfieithu is-deitlau.
 
Cyflwyno gwaith wedi’i gyfieithu mewn fformat dwyieithog os yw’n ofynnol.  Bydd hyn yn golygu bod yn gyfarwydd â dylunio dwyieithog.
 
Bod â’r wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â datblygiadau ym maes terminoleg Cymraeg a chymorth technegol i gyfieithwyr.
 
Cynorthwyo i ddiweddaru banc terminoleg Uned yr Iaith Gymraeg.
 
Cyfrannu i waith yr Uned Gymraeg yn ehangach a bod yn barod i helpu i wella ffyrdd o weithio trwy ddefnyddio technegau gwelliant parhaus.

Sgiliau a Chymwysterau
 
Gradd yn y Gymraeg, cymhwyster cydnabyddedig ym maes Cyfieithu h.y. Aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru neu Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Cyfieithu, neu brofiad yn gweithio fel cyfieithydd cymwys.
 
Gallu i weithio gyda rhaglenni Microsoft megis Word, Outlook a chof cyfieithu fel TRADOS.
 
Cyflog, Trefniadau Gweithio a Gwybodaeth Bellach
 
Cyflog cychwynnol
Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ar waelod yr ystod cyflog.
 
Math o Gontract
Tymor Penodol
 
Oriau gweithio hyblyg
Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn cynnig system gweithio hyblyg mewn llawer o swyddfeydd.  Mae’r Uned Iaith Gymraeg yn gweithio mewn modd ‘hybrid’ sy’n cynnwys cyfuniad o weithio mewn swyddfa ac o gartref h.y 3 diwrnod yr wythnos o gartref a 2 o’r swyddfa.
 
Buddion
Mae gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder amrediad o fuddion:
 
Gwyliau Blynyddol
Lwfans hael ar gyfer gwyliau â thâl, yn dechrau ar 25 diwrnod y flwyddyn ac yn cynyddu i 30 diwrnod y flwyddyn ar ôl 5 mlynedd. Ceir hefyd gynllun sy’n caniatáu i staff brynu neu werthu hyd at dri diwrnod o wyliau y flwyddyn. Amser ychwanegol i ffwrdd, gyda thâl, ar gyfer gwyliau cyhoeddus a 2.5 diwrnod braint. Cyfrifir gwyliau ar gyfer swyddi rhan amser a swyddi a rennir ar sail pro-rata.
 
Pensiwn
Mae’r Gwasanaeth Sifil yn cynnig dewis o gynlluniau pensiwn, gan roi’r hyblygrwydd i chi ddewis y pensiwn gorau i chi.
 
Hyfforddiant
Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ymroddedig i ddatblygu staff ac mae'n cynnig amrediad o gyfleoedd hyfforddi a datblygu.

Cefnogaeth
·      Amrediad o bolisïau ystyriol o deuluoedd, megis cyfleoedd i weithio llai o oriau neu rannu swydd.
·      Hawl i fuddion hyblyg, megis trefniadau aberthu cyflog am dalebau gofal plant, a buddion gwirfoddol megis talebau siopa a disgownt ar amrediad o nwyddau a gwasanaethau.
·      Absenoldeb tadolaeth, mabwysiadu a mamolaeth gyda thâl.
·      Prawf llygaid am ddim i weithwyr sy'n defnyddio sgrîn cyfrifiadur.
 
Rhwydweithiau
Y cyfle i ymuno â rhwydweithiau sy’n cael eu rhedeg gan weithwyr, sydd wedi’u sefydlu i roi cyngor a chefnogaeth ac er mwyn gallu mynegi barn gweithwyr o grwpiau lleiafrifol yn uniongyrchol i uwch reolwyr. Ar hyn o bryd, ceir rhwydweithiau ar gyfer gweithwyr o darddiad ethnig lleiafrifol, gweithwyr sydd ag anableddau, gweithwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu, gweithwyr sy’n ferched, a gweithwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.
 
Cod y Gwasanaeth Sifil
Mae Cod y Gwasanaeth Sifil, a gyhoeddwyd am y tro cyntaf yn 1996, yn gosod gwerthoedd craidd y Gwasanaeth Sifil a safon yr ymddygiad a ddisgwylir gan bawb sy’n gweithio i’r Gwasanaeth Sifil er mwyn cynnal y gwerthoedd hyn.
 
·      Uniondeb – gosod rhwymedigaethau gwasanaeth cyhoeddus uwchlaw eich buddiannau personol.
·      Gonestrwydd – bod yn onest ac yn ddidwyll.
·      Gwrthrychedd - seilio eich cyngor a’ch penderfyniadau ar ddadansoddiad trwyadl o’r dystiolaeth.
·      Didueddrwydd – gweithredu yn unol â rhinweddau’r achos yn unig a gwasanaethu llywodraethau o wahanol bleidiau gwleidyddol yn gyfartal.
 
I weld Cod y Gwasanaeth Sifil, ewch i: http://www.civilservice.gov.uk/about/values 
 
Pwy sy'n gymwys
Rhaid recriwtio staff a benodir yn barhaol drwy gystadleuaeth deg ac agored.

Additional Information:

Click on the APPLY NOW link to apply for the job advert on our website

* Remember to mention the Lleol.cymru website when responding * APPLY NOW

More

SEE ALL

Director

Seasonal Visitor Assistant

Research Officer