Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Ymddiriedolwr (x 2)

Ymddiriedolwr (x 2)

Trosolwg:

Mae Amgueddfa Cymru yn chwilio am ddau unigolyn sy’n frwd dros ddiwylliant a threftadaeth Cymru, ac fydd yn dod â gwell amrywiaeth a chynrychiolaeth i’w Bwrdd Ymddiriedolwyr. A allai hyn fod yn chi?

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Amgueddfa Cymru, Llywodraeth Cymru
Cyflog: Nid yw ymddiriedolwyr Amgueddfa Cymru’n cael eu talu, ond gallant hawlio costau teithio a chynhaliaeth.
Dyddiad Cau: 01/08/2022
Amser Cau: 11:59:00
Lleoliad: Mae’n bosibl y bydd angen teithio i’r gyfarfodydd Bwrdd, Pwyllgorau, digwyddiadau a chyfarfodydd eraill ledled Cymru er y gallai fod hyblygrwydd i ganiatáu presenoldeb rhithwir yn ogystal â phersonol.
Disgrifiad:

Mae Amgueddfa Cymru yn chwilio am ddau unigolyn sy’n frwd dros ddiwylliant a threftadaeth Cymru, ac fydd yn dod â gwell amrywiaeth a chynrychiolaeth i’w Bwrdd Ymddiriedolwyr. A allai hyn fod yn chi?

Bydd ein hymgeiswyr delfrydol:
 
•  efo profiad byw a/neu proffesiynol o amrywiaeth ac anghydraddoldeb;
• yn gallu gweithio gyda ni i sicrhau bod ein gwaith yn cefnogi llesiant cymunedau amrywiol ledled Cymru yn gadarnhaol;
• yn cryfhau cynrychiolaeth ranbarthol ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr;
•yn  gallu dangos eu hymrwymiad i ffyrdd strategol, sensitif a chydweithredol o weithio.

Rolau gwirfoddol yw'r rhain, ond ad-delir holl gostau rhesymol. Darperir hyfforddiant sefydlu a hyfforddiant priodol, gyda chymorth mentora ar gael i ymgeiswyr llai profiadol.
 
Mae’r fanyleb person lawn a’r meini prawf hanfodol wedi’u cynnwys ym mhecyn gwybodaeth yr ymgeisydd.
 
Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y rolau hyn, cysylltwch â Nicola Guy, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Ddiwylliant, Llywodraeth Cymru Nicola.Guy@llyw.cymru neu Catrin Hughes, Pennaeth Noddi, Is-adran Diwylliant, Llywodraeth Cymru, Catrin.Hughes@llyw.cymru
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ymrwymiad:  Ymrwymiad ar gyfartaledd o 12 diwrnod y flwyddyn am dymor o 4 blynedd yn y swydd.

Gofyniad Iaith Gymraeg: Rhaid i’r ymgeiswyr ddangos eu hymrwymiad clir i waith Amgueddfa Cymru mewn Cymru ddwyieithog. Gan ystyried cydbwysedd ieithyddol presennol Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer un o’r rolau hyn.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru ac Amgueddfa Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i integreiddio i bob agwedd ar eu busnes gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp a sicrheir na chaiff unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, beichiogrwydd neu famolaeth.

Rydym yn gwarantu cyfweld unrhyw un anabl lle mae eu cais yn bodloni isafswm meini prawf y swydd. Wrth ‘feini prawf gofynnol’ rydym yn golygu bod yn rhaid i chi ddarparu tystiolaeth i ni yn eich cais sy’n dangos eich bod yn gyffredinol yn bodloni’r lefel cymhwysedd ar gyfer y rôl ac unrhyw gymwysterau, sgiliau neu brofiad a ddiffinnir yn hanfodol.

Os hoffech gael cyfweliad gwarantedig, cysylltwch â PenodiadauCyhoeddus@llyw.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12:00 1 Awst 2022. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn. 

Byddwch yn cael eich hysbysu a ydych yn cael eich gwahodd i gyfweliad ai peidio o leiaf bythefnos cyn cynnal y cyfweliadau.  

I gael fersiwn print bras, Braille neu sain o'r hysbyseb hon, ffoniwch 02920 825454mailto:publicappointments@gov.wales

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Mentor Artistiaid Graddedig – Celf a Dylunio Cyfrwng Cymraeg

Swyddog Adnoddau Dynol

Arbenigwr Materion