Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Uwch-swyddog Cyfathrebu

Uwch-swyddog Cyfathrebu

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am weithwyr cyfathrebu proffesiynol sydd am wneud gwahaniaeth drwy eu gwaith a’n helpu i gyflawni ein gweledigaeth ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach.

Enw'r Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Cyflog: £33,706 - £40,588
Dyddiad Cau: 02/10/2022
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: Yvonne Burson
Ffôn: 01267 239576
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Prif leoliad
Cyfathrebu
Gradd
Band 6
Contract
Parhaol
Oriau
Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
Cyfeirnod y swydd
100-AC453-0922W
Gwefan
Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro
Tref
I'w gadarnhau
Cyflog
£33,706 - £40,588 y flwyddyn
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
02/10/2022 23:59

 

Trosolwg o'r swydd 

Rydym yn chwilio am weithwyr cyfathrebu proffesiynol sydd am wneud gwahaniaeth drwy eu gwaith a’n helpu i gyflawni ein gweledigaeth ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach.

Mae dwy rôl ar gael ar hyn o bryd - Uwch Swyddog Cyfathrebu a Swyddog Cyfathrebu Digidol.

Bydd y ddwy swydd yn cefnogi ein huchelgais i symud o wasanaeth sy'n trin salwch yn unig i un sy'n cadw pobl yn iach, yn atal afiechyd neu afiechyd sy’n gwaethygu, gyda mwy o ofal yn cael ei ddarparu yn nes at adref. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i ni gan fod gennym gynllun sy’n ceisio buddsoddiad sylweddol yn ein hysbytai a’n cyfleusterau cymunedol. Bydd hyn yn gofyn i ni weithio'n wahanol ac ymgysylltu'n agos â'n staff, cleifion, y cyhoedd a phartneriaid.

Bydd swydd yr Uwch Swyddog Cyfathrebu yn darparu ymgyrchoedd cyfathrebu rhagweithiol ac integredig ac yn arwain ein hymateb i faterion adweithiol, yn fewnol ac yn allanol. Rydym yn chwilio am rywun sy'n angerddol am sut y gall cyfathrebu da effeithio ar iechyd a lles, unigolyn sy'n ffynnu mewn amgylchedd cyflym.

 
Prif ddyletswyddau'r swydd 

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ddarparu cynnwys a mecanweithiau ar gyfer deialog rhwng staff ledled y sefydliad; trwy gyfathrebu, dylanwadu ar staff a'r cyhoedd i newid eu hymddygiad; a rhoi gwybodaeth glir i'r cyhoedd, boed hynny ynghylch newidiadau i wasanaethau, digwyddiad mawr, neu'r modd o gael mynediad at wasanaethau.

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd hefyd ddarparu rhaglen o gynnwys a chyfathrebu sy'n cydnabod ac yn dathlu cyflawniadau'r staff a Bwrdd Iechyd y Brifysgol, er budd y boblogaeth leol a'r gwasanaeth iechyd ehangach. Bydd y rhaglen hon yn fodd o roi gwerth ar staff, rhannu arfer da, a meithrin hyder ym Mwrdd Iechyd y Brifysgol yn ei rôl o fod yn ddarparwr gofal iechyd ac yn gyflogwr o ddewis.

Mae'r rôl yn gofyn am weithiwr proffesiynol profiadol ym maes cyfathrebu i ddatblygu, gweithredu a gwerthuso prosiectau ac ymgyrchoedd cyfathrebu arloesol, ysgrifennu cynnwys ar gyfer fformatau gwahanol, ymateb i ymholiadau gan staff, newyddiadurwyr a defnyddwyr y cyfryngau cymdeithasol, a gwneud y defnydd gorau o gyfryngau traddodiadol a newydd.

Bydd y gwaith cyfathrebu wedi'i deilwra ar gyfer amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd fel ei fod yn ennyn diddordeb staff, rhanddeiliaid, y cyfryngau a'r cyhoedd. Bydd yr unigolyn yn gallu dylanwadu ar bobl eraill yn y sefydliad, a'u perswadio, gan fod â chyswllt agos â phwyllgorau, y Prif Weithredwr, y Cadeirydd a'r Cyfarwyddwyr Gweithredol, uwch-reolwyr, rhanddeiliaid a staff allweddol wrth gyflawni.

 
Gweithio i'n sefydliad 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw cynllunydd a darparwr gwasanaethau gofal iechyd y GIG i bobl yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a’r siroedd cyfagos. Mae ein 11,000 o staff yn darparu gwasanaethau sylfaenol, cymunedol, mewn ysbytai, iechyd meddwl ac anableddau dysgu ar gyfer tua 384,000 o bobl ar draws chwarter ehangdir Cymru. Gwnawn hyn mewn partneriaeth â’n 3 awdurdod lleol a chydweithwyr yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector, gan gynnwys ein gwirfoddolwyr, drwy: 

Pedwar prif ysbyty: Ysbyty Cyffredinol Bronglais yn Aberystwyth, Ysbyty Cyffredinol Glangwili yng Nghaerfyrddin, Ysbyty Tywysog Philip yn Llanelli a Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg yn Hwlffordd;
Saith ysbyty cymunedol: Dyffryn Aman a Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin; Tregaron, Aberaeron ac Aberteifi yng Ngheredigion; a Chanolfan Adnoddau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ysbyty Dinbych-y-pysgod a De Sir Benfro yn Sir Benfro;

48 o bractisau cyffredinol (pedwar ohonynt yn bractisau a reolir), 47 practis deintyddol (gan gynnwys tri orthodontig), 99 o fferyllfeydd cymunedol, 44 o bractisau offthalmig cyffredinol (43 yn darparu Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru a 34 o wasanaethau golwg gwan) ac 17 o ddarparwyr gofal cartref yn unig ac 11 canolfannau iechyd;
Lleoliadau niferus yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu;

Gwasanaethau tra arbenigol a thrydyddol a gomisiynir gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, cydbwyllgor sy'n cynrychioli 7 bwrdd iechyd ledled Cymru.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Job description/person specification - Englsih

Job description/person specification - Cymraeg

Mwy

GWELD POPETH

Darlithydd mewn Busnes, Cyfrwng Cymraeg

Swyddog Ti a Fi Teithiol Gogledd Sir Ddinbych

Darlithydd : Cyfrwng Cymraeg