Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Tiwtor Sgiliau Astudio Arbenigol (Niwro-amrywiaeth)

Tiwtor Sgiliau Astudio Arbenigol (Niwro-amrywiaeth)

Trosolwg:

Gweithio’n bennaf ar sail unigol gyda myfyrwyr sy’n manteisio ar gymorth am SpLD, ASC neu anableddau eraill sy’n effeithio ar eu gallu i astudio.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Cyflog: £36,386 - £40,931 (Pro Rata)
Dyddiad Cau: 26/09/2022
Amser Cau: 17:30:00
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Y cyfle
Gweithio’n bennaf ar sail unigol gyda myfyrwyr sy’n manteisio ar gymorth am SpLD, ASC neu anableddau eraill sy’n effeithio ar eu gallu i astudio. Bydd Tiwtoriaid Sgiliau Astudio Arbenigol yn addysgu strategaethau hunan-gymorth ymarferol i alluogi myfyrwyr i reoli eu cyflwr a datblygu sgiliau dysgu annibynnol. Bydd defnydd technoleg gynorthwyol a chymhwyso strategaethau digidol yn ofynnol hefyd.

1. Gweithio gyda myfyrwyr ar sail unigol yn bennaf i nodi heriau a rhwystrau i ddysgu; datblygu cynlluniau dysgu pwrpasol sy’n gallu lliniaru’r rhain drwy gyfrwng strategaethau addysgu arbenigol.
2. Ymchwilio i ofynion myfyrwyr drwy ymgyfarwyddo â thystiolaeth feddygol, adroddiadau diagnostig ac adroddiadau Asesu Anghenion DSA myfyrwyr ac addysgu yn unol â’r angen hwnnw.
3. Cynllunio a chreu adnoddau a sesiynau dysgu sy’n briodol i anghenion myfyrwyr unigol ac at ddefnydd ehangach gan y Gwasanaethau Myfyrwyr a Chyflogadwyedd.
4. Ymgymryd â dull seiliedig ar gryfderau i addysgu sgiliau astudio pan fydd myfyrwyr yn cael eu grymuso i ddatblygu strategaethau a thechnegau i feithrin dysgu annibynnol.

Beth rydym yn chwilio amdano

- Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan siaradwyr Cymraeg sy’n gallu ymarfer yn Gymraeg neu sy’n fodlon datblygu sgiliau cyfredol i wneud hynny.
- Dealltwriaeth drylwyr o bedagogeg/androgogeg a safonau academaidd yng nghyd-destun addysg uwch.
- Dealltwriaeth o heriau astudio ar lefel addysg uwch a gwybodaeth am yr effaith y gall niwro-amrywiaeth ac anabeldd ei chael ar fyfyriwr a’i astudiaethau.
- Gwybodaeth o strategaethau sgiliau astudio gan gynnwys adnoddau hunan-gymorth a sut i addysgu cymhwyso.
- Gwybodaeth o dechnoleg gynorthwyol gan gynnwys meddalwedd arbenigol ac ategion/ swyddogaethau hygyrchedd wedi eu hadeiladu i mewn i systemau gweithredu Windows ac ios.
- Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol er mwyn gallu gweithio ar sail unigol gydag ystod amrywiol o fyfyrwyr. 
- Sgiliau trefnu o’r radd flaenaf er mwyn blaenoriaethu a rheoli baich achosion yn effeithiol. 
- Sgiliau rhagorol wrth weithio mewn tîm i drafod unrhyw bryderon neu ofynion cymorth ychwanegol ag aelodau eraill y timau Cymorth Dysgu a/neu Wasanaethau Myfyrwyr ehangach.
- Gallu i ddylunio deunyddiau addysgu a dysgu gan gynnwys arweiniadau cyfeirio ac adnoddau ar feysydd sgiliau astudio allweddol.
- Gallu i ymgymryd ag addysgu aml-synhwyraidd gan ddefnyddio Technoleg Gynorthwyol.
- Gallu i ymaddasu i anghenion newidol myfyrwyr dros y flwyddyn academaidd.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Gweinyddol a Marchnata

Swyddog Ti a Fi Teithiol Ceredigion

Cynorthwydd Gweinyddol Gwasanaethau Democratiaeth