Terminolegydd Cynorthwyol Dros Dro

Terminolegydd Cynorthwyol Dros Dro

Trosolwg:

Cynigir swydd Terminolegydd Cynorthwyol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol dros gyfnod penodol i gynorthwyo yn ystod absenoldeb mamolaeth aelod o staff.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: Prifysgol Bangor
Cyflog: £27,929 - £34,308 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 02/12/2022 (0 diwrnod)
Amser Cau: 17:30:00
Ffôn: 01248 382800
Lleoliad: Canolfan Bedwyr, Neuadd Dyfrdwy, Y Ganolfan Rheolaeth, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, Cymru, LL57 2DG
Disgrifiad:

PRIFYSGOL BANGOR

CANOLFAN BEDWYR

Terminolegydd Cynorthwyol Dros Dro

CYF: BU03075

Cyflog: £27,929 - £34,308 y flwyddyn ar Raddfa 6

Cynigir swydd Terminolegydd Cynorthwyol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol dros gyfnod penodol i gynorthwyo yn ystod absenoldeb mamolaeth aelod o staff. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm o derminolegwyr arloesol a brwdfrydig yn Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor. Bydd y Terminolegydd Cynorthwyol yn gweithio ar dermau Cymraeg mewn amryw o feysydd pwnc y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fydd yn cael eu cyhoeddi maes o law yn rhan o’r Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/adnoddau/termau/).

Cynigir y swydd i unigolyn sy’n dymuno datblygu gyrfa yn y maes neu feysydd cyfagos. Bydd y Terminolegydd Cynorthwyol yn derbyn hyfforddiant yn y wyddor safoni termau a systemau trin termau yn gyfrifiadurol. Disgwylir i’r Terminolegydd Cynorthwyol feddu ar radd anrhydedd neu uwch, cefndir academaidd cadarn a sgiliau ieithyddol cryf yn y Gymraeg a’r Saesneg. Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd wedi derbyn y cyfan neu’r rhan fwyaf o’u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Disgwylir i’r sawl a benodir weithio’n agos gyda therminolegwyr eraill y tîm, gan gynnwys terminolegwyr Y Termiadur Addysg, yn ogystal â’r datblygwyr meddalwedd sy’n cynnal ac yn datblygu ein systemau terminolegol.

Swydd cyfnod penodol yw hon, i gychwyn ar 1 Ionawr 2023 neu mor fuan â phosib wedi hynny. Mae’r swydd i redeg hyd at 31 Rhagfyr 2023.

Gellir ystyried secondiad o swydd arall o fewn Prifysgol Bangor i ymgeisydd cymwys.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Prifysgol Bangor yn gweithredu trefn ‘gweithio dynamig’ a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o’r swyddfa ym Mangor ond hefyd yn gallu treulio rhai dyddiau’r wythnos yn gweithio gartref pan nad oes galwadau penodol ar y campws.

Mae manylion pellach a chyfarwyddiadau ar sut i ymgeisio i’w gweld ar wefan ‘Cyfleoedd’ Prifysgol Bangor (http://jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy).

Gallwch wneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â: Yr Athro Delyth Prys, Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, Gwynedd, LL57 2EN; ffôn:  (01248) 382800; e-bost:  d.prys@bangor.ac.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:  2 Rhagfyr 2022

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Uwch Newyddiadurwr Digidol (Swydd rhan amser)

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Uwch Newyddiadurwr Digidol (Swydd llawn amser)