Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Ymchwilio a Gorfodi

Swyddog Ymchwilio a Gorfodi

Trosolwg:

Bod yn gyfrifol am gynnal ymchwiliadau statudol ar sail amheuaeth o fethiant a pharatoi adroddiadau cysylltiedig gan wneud hynny yn unol â threfn fabwysiedig y Comisiynydd....

Enw'r Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg
Cyflog: £31,210 - £38,160 y flwyddyn (pro rata)
Dyddiad Cau: 18/05/2022
Amser Cau: 11:55:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dyno
Ffôn:
Lleoliad: { Hyblyg - gweithredir trefniant gweithio hybrid. Lleolir swyddfeydd y Comisiynydd yng Nghaerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin, a Rhuthun;
Disgrifiad:

Swyddog Ymchwilio a Gorfodi

Contract: Tymor penodol neu secondiad am 6 mis yn gychwynnol gyda’r posibilrwydd o ymestyn gan ddibynnu ar amgylchiadau ar y pryd.

Oriau Gwaith: 22 awr yr wythnos (3 diwrnod)

Cyflog: £31,210 - £38,160 y flwyddyn (pro rata)

Lleoliad: Hyblyg - gweithredir trefniant gweithio hybrid. Lleolir swyddfeydd y Comisiynydd yng Nghaerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin, a Rhuthun

Cyfweliadau: 26 Mai 2022 (cynhelir dros Teams)

Dyletswyddau penodol

 YMCHWILIO I FETHIANT I GYDYMFFURFIO Â SAFONAU 

 1. Bod yn gyfrifol am gynnal ymchwiliadau statudol ar sail amheuaeth o fethiant a pharatoi adroddiadau cysylltiedig gan wneud hynny yn unol â threfn fabwysiedig y Comisiynydd.
 1. Bod yn gyfrifol am wneud cynigion ynghylch argymhellion neu gamau gorfodi neu gosbau sifil priodol i’w gosod yn eu lle yn unol â gofynion deddfwriaeth iaith. Diweddaru gwybodaeth ynghylch gweithrediad unrhyw gamau neu argymhellion a osodir.
 1. Bod yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth i’w osod yng nghofrestr camau gorfodi Comisiynydd y Gymraeg. 

CYTUNDEBAU SETLO

 1. Bod yn gyfrifol  am wneud cytundebau setlo a diweddaru gwybodaeth am eu gweithrediad lle bo hynny’n briodol.  

DIFFYG CYDYMFFURFIO Â SAFONAU: CWYNION GAN BERSONAU A EFFEITHIR ARNYNT

 1. Bod yn gyfrifol am ymdrin â chwynion yn unol â chanllawiau a pholisïau Comisiynydd y Gymraeg gan eu datrys yn syth lle fo’r mater yn rhwydd i’w ddatrys.

 2. Bod yn gyfrifol am gynnal ymchwiliadau statudol ar sail tystiolaeth ddibynadwy a gwirio cwynion dilys a pharatoi adroddiadau  cysylltiedig gan wneud hynny yn unol â threfn fabwysiedig y Comisiynydd.
 1. Bod yn gyfrifol am roi sylw i gwynion gan sicrhau bod ymatebion amserol yn cael eu hanfon at ohebwyr yn unol â chanllawiau gohebu’r Comisiynydd. Rhannu gwybodaeth allweddol er mwyn cyflawni dibenion gwaith a sicrhau mynediad i swyddogion perthnasol at wybodaeth gan warchod cyfrinachedd.
 1. Bod yn gyfrifol am ymwneud gydag achwynwyr a sefydliadau mewn modd cwrtais a phriodol gan eu diweddaru ar achosion yn gyson. 

RHYDDID I DDEFNYDDIO’R GYMRAEG

 1. Ymchwilio i honiadau o ymyrraeth â rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg yn unol â gweithdrefnau a pholisi’r Comisiynydd gan lunio adroddiadau y gall y Comisiynydd ddyfarnu ar eu sail.    

CYNGOR A CHYMORTH CYFREITHIOL

 1. Yn unol ag adrannau 8 – 10 Mesur y Gymraeg bod yn barod i ystyried ceisiadau am gymorth a chyngor cyfreithiol yn ogystal â chynorthwyo’r uwch swyddog i ystyried dwyn achosion neu ymyrryd mewn achosion cyfreithiol.   

TRIBIWNLYS Y GYMRAEG 

 1. Paratoi gwaith papur ar gyfer achosion Tribiwnlys y Gymraeg a chyfrannu at lunio datganiadau achos a darparu tystiolaeth i gwmnïau cyfreithiol fel bo angen. Rhoi barn ar ddrafftiau o ddatganiadau achos a chadw cyswllt gydag uwch swyddogion pan fo angen.       

DYLETSWYDDAU CYFFREDINOL 

 1. Gweithredu’n gyson ac yn amserol yn unol â holl bolisïau a chanllawiau’r Comisiynydd.

 2. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau perthnasol eraill yn ôl y galw.                 

Wrth i waith Comisiynydd y Gymraeg ddatblygu, fe all gofynion y swydd newid.   Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu trafod a’u cytuno â deiliad y swydd ymlaen llaw. 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro

Mwy

GWELD POPETH

Ysgrifennydd Cyfreithiol

Swyddog Cymuned

Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen