Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Polisi (x 2 swydd)

Swyddog Polisi (x 2 swydd)

Trosolwg:

Dyma gyfle gwych i weithio gyda thîm ymroddedig a defnyddio’ch angerdd dros ddatblygu  polisïau ym meysydd cadwraeth a chynaliadwyedd i helpu i achub ein planed

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: WWF Cymru
Cyflog: £26,713
Dyddiad Cau: 29/08/2022
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: Jo Spencer
Ffôn: 01483412292
Lleoliad: Caerdydd
Disgrifiad:

Dyma gyfle gwych i weithio gyda thîm ymroddedig a defnyddio’ch angerdd dros ddatblygu  polisïau ym meysydd cadwraeth a chynaliadwyedd i helpu i achub ein planed. Rydym ni eisiau ichi ddefnyddio’ch gwybodaeth a’ch sgiliau gyda sefydliad cadwraethol annibynnol mwyaf blaenllaw’r byd yng Nghymru a pharhau â’n hanes llwyddiannus o weithio gyda’r Senedd a Llywodraeth Cymru i sicrhau penderfyniadau gwell i'n hamgylchedd.

Fel Swyddog Polisi, byddwch yn cefnogi uwch arweinwyr polisi a rhwydweithiau  trwy ymchwilio a datblygu polisïau ym meysydd cynhyrchu a bwyta bwyd, amaethyddiaeth a defnydd tir cynaliadwy. Mae’n foment wirioneddol bwysig ar gyfer newid yng Nghymru gyda deddfwriaeth arloesol a mecanwaith ariannu newydd, felly byddwch yn cael cyfle i fod yn rhan o hyn.

Byddwch yn llunio adroddiadau technegol, ymatebion i ymgynghoriadau, dogfennau a briffiau i randdeiliaid mewnol ac allanol. Bydd y gallu i ymgysylltu â phartneriaid perthnasol yn y gynghrair a rhanddeiliaid eraill yn bwysig yn y rôl hon.

Rhaid bod gennych brofiad neu ddiddordeb yn un neu ragor o’r canlynol – yr hinsawdd, y system fwyd, defnydd tir amaethyddol neu fioamrywiaeth. Byddwch yn dangos dealltwriaeth o sut y caiff polisi ei ddatblygu a’r ffordd y dylanwadir arno a’r gallu i ddefnyddio tystiolaeth i ddadansoddi problemau a chreu datrysiadau. Yn gyfforddus wrth nodi materion allweddol neu sylfaenol mewn sefyllfaoedd cymhleth, byddwch yn ymchwilydd profiadol hefyd. Byddwch yn meddu ar sgiliau dylanwadu, meithrin perthnasoedd a chyfathrebu rhagorol. Yn naturiol, bydd gennych ddealltwriaeth o ddatganoli yng nghyd-destun Cymru.

Byddwn yn troi atoch chi i gefnogi negeseuon polisi yn y cyfryngau traddodiadol a’r cyfryngau cymdeithasol ac ar gyfer ymgyrchu ehangach. Bydd hyn yn cynnwys chwilio am ymagweddau cynhwysol amrywiol er mwyn sicrhau effaith ar draws cynulleidfaoedd amrywiol.

Mae’r rolau wedi’u bwriadu i gynorthwyo unigolion sy’n newydd i’r sector i gael  dirnadaeth, gwybodaeth a sgiliau pwysig, ac ar yr un pryd cyfrannu at ein rhaglen gyffrous o brosiectau a dadleuaeth ar flaen y gad o ran polisi amgylcheddol yng Nghymru. Mae’n gyfle gwych i rywun sydd wedi graddio’n ddiweddar a / neu rywun sy’n dymuno cael profiad yn y sector amgylcheddol.

Os oes gennych y wybodaeth i ddatblygu polisi o ansawdd da i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur, byddem wrth ein bodd i glywed gennych chi.  Ewch i’n gwefan trwy glicio ar y ddolen, cwblhewch y cofrestriad  ar-lein a chyflwynwch gopi o’ch CV cyfredol gyda’r Datganiad Ategol i nodi beth sy’n golygu y byddwch yn cyd-asio’n dda gyda ni.  

Dyddiad cau ceisiadau: 29/08/2022

Mae pob rôl yn WWF yn agored i geisiadau gan bob rhan o’r gymdeithas. Credwn ym mhotensial pawb heb ystyried; rhyw, hil, crefydd neu gred, tarddiad ethnig, gallu corfforol gwahanol, strwythur teuluol, ffactorau economaidd-gymdeithasol, oed, cenedligrwydd neu ddinasyddiaeth, partneriaeth briodasol, ddomestig neu sifil, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, neu unrhyw agwedd arall sy’n golygu mai chi yw chi.  Yma yn WWF, rydym wedi ymrwymo i gynhwysiant ymwybodol sy’n helpu i feithrin ethos o berthyn, cysylltiad a nod cyffredin.  Yn ein barn ni, po fwyaf amrywiol ydym ni, gorau y byddwn ni; mae hyn yn ein dwyn ynghyd ac yn ein grymuso i ddatblygu, ymgysylltu ac ysbrydoli; ac yn hollbwysig, i helpu i greu dyfodol lle gall pobl fyw mewn cytgord â natur.  

Mae ein polisïau a’n buddion yn adlewyrchu’r ffaith ei bod yn bwysig i bobl allu cael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith a gallu dod â’u ‘hunan llawn’ i’r gwaith.

Mae ar ein byd eich angen chi mwy nag erioed o’r blaen. Ni yw’r genhedlaeth gyntaf sy’n gwybod ein bod ni’n dinistrio’r byd ac mae’n bosibl mai ni yw’r genhedlaeth olaf a all wneud unrhyw beth yn ei gylch. Rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n teimlo’n angerddol ynghylch ei gwneud yn annerbyniol yn wleidyddol, yn gymdeithasol ac yn economaidd dinistrio adnoddau naturiol ein planed. Mae arnom angen ichi ymuno yn y frwydr dros ein byd.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Staff Gweithgareddau Merlota (x2 swydd)

Swyddog Ti a Fi Teithiol Wrecsam

Swyddog Cefnogi Cynorthwyol y De Ddwyrain