Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Marchnata

Swyddog Marchnata

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am Swyddog Marchnata i ymuno â’r adran Marchnata a Chyfathrebu.   

Drwy weithgareddau marchnata arloesol byddwch chi’n gweithio fel rhan o dîm i wireddu ein Strategaeth Farchnata a Chyfathrebu er mwyn codi ymwybyddiaeth o S4C a’r oll mae’n ei gynnig, gan ddenu cynulleidfaoedd Cymru - p'un a ydyn nhw'n gwylio cynnwys ar deledu llinol neu ar blatfformau digidol. 

Byddwch chi’n gyfrifol am rannu a hyrwyddo cynnwys a gwasanaethau S4C gan feithrin perthynas barhaus â chynulleidfaoedd allweddol, cwmnïau cynhyrchu a rhanddeiliaid amrywiol. 

Drwy amryw weithgareddau marchnata byddwch yn dangos sut mae S4C yn ceisio sicrhau fod y Gymraeg yn rhan bwysig o fywyd pawb yng Nghymru drwy ddarparu cynnwys beiddgar ac arloesol sy’n dathlu’n diwylliant cyfoes.

Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon, denu gwylwyr a  chynnal trafodaeth rhwng S4C a’i rhan-ddeiliaid.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol mae profiad o ddatblygu a gweithredu ymgyrchoedd hyrwyddo yn hanfodol.

Rydym yn cynnig 1 swydd barhaol ac 1 cytundeb penodol am 6 mis.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: S4C
Cyflog: O gwmpas £28,000 i £33,000 y flwyddyn (yn unol â phrofiad)
Dyddiad Cau: 01/12/2023
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol
Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Mae gan S4C swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Caerdydd a Chaernarfon ac maent yn gweithredu polisi gweithio’n hybrid. Disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn.
Disgrifiad:

Manylion eraill

Lleoliad:                 Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.  Mae gan S4C swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Caerdydd a Chaernarfon ac maent yn gweithredu polisi gweithio’n hybrid. Disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn. 

Cyflog:                    O gwmpas £28,000 i £33,000 y flwyddyn (yn unol â phrofiad) 

Cytundeb:               1 x cytundeb parhaol 

1 x cytundeb penodol am 6 mis

Oriau gwaith:         35.75 yr wythnos.  Oherwydd natur y swydd, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc. 

Cyfnod prawf:        6 mis

Gwyliau:                 Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau pro rata gyda thâl y flwyddyn. Os ydych yn cael eich cyflogi yn rhan amser byddwch yn derbyn cyfran pro rata o'r gwyliau.

Pensiwn:                Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%.  

Ceisiadau 

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12.00 ar ddydd Gwener 1 Rhagfyr 2023 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.  

Dyddiad Cyfweliadau: Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2023

Nid ydym yn derbyn CV.

Ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Manylion Swydd

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cydlynydd Ymchwil

Warden Llety (x 2 swydd)

Ysgoloriaeth PhD: Addysg Gorfforol