Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Gweithgareddau Cymunedol

Swyddog Gweithgareddau Cymunedol

Trosolwg:

Un o 22 Menter Iaith ledled Cymru yw Menter Iaith Fflint a Wrecsam.  Mae pob Menter Iaith yn gweithio i hybu a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg o fewn eu cymunedau lleol.  Rydym yn chwilio am berson brwd ac egnïol i weithio gyda ni drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau hwyliog er mwyn cynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau siroedd y Fflint a Wrecsam.

Oriau: 37 awr yr wythnos (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd).

Rydym yn gweithredu polisi gweithio hybrid ynghyd â phatrymau gwaith hyblyg.   

Enw'r Cyflogwr: Menter Iaith Fflint a Wrecsam
Cyflog: £19,680 + cyfraniad pensiwn cyfatebol hyd at 6%
Dyddiad Cau: 04/07/2022
Amser Cau: 00:00:00
Enw Cyswllt: Gill Stephen
Ffôn: 07971046005
Lleoliad: Lleolir swyddfa'r Fenter yn yr Wyddgrug, ond bydd deilydd y swydd yn gweithio yn y maes o fewn ein cymunedau lleol.
Disgrifiad:

Prif Gyfrifoldebau:

Gweithio gyda staff eraill Menter Iaith Fflint a Wrecsam i gynnal gweithgareddau blaengar a hwyliog i bobl o bob oedran sydd yn defnyddio’r Gymraeg fel cyfrwng cyfathrebu naturiol;

Datblygu prosiectau penodol;

Cydweithio â mudiadau Cymraeg eraill i gefnogi unrhyw weithgaredd sy’n bodoli eisoes trwy gyfrwng y Gymraeg a llenwi bylchau yn y ddarpariaeth bresennol;

Cynorthwyo i sefydlu a chynnal Pwyllgorau Ardal mewn ardaloedd ieithyddol penodol;

Cynorthwyo i greu a pharatoi deunyddiau marchnata a datblygu ymgyrchoedd marchnata penodol fel bo’r angen;

Cynorthwyo i weithredu Cynllun Marchnata’r Fenter a chodi ei phroffil yn y wasg leol a chenedlaethol;

Mynychu cyfarfodydd ar ran y Fenter pan fo angen.

(Gweler y Swydd Ddisgrifiad am fwy o fanylion)

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Pecyn Ymgeisio

Mwy

GWELD POPETH

Cydlynydd Adnoddau Dynol

Cynorthwyydd Gweinyddol

Technegydd Amlgyfrwng a Chlyweled - Canolfan S4C Yr Egin