Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Gwasanaeth Ail Osod a Gweithlu Mewnol

Swyddog Gwasanaeth Ail Osod a Gweithlu Mewnol

Trosolwg:

Swydd barhaol yn gweithio o Swyddfeydd y Gymdeithas - Penygroes, Dinbych neu Y Bala / Gweithio o adra

 Monitro perfformiad y Gweithlu mewnol o fewn y gwasanaeth trwsio ar draws yr ardal 
weithredol.
• Cefnogi y Cydlynydd Ail Osod i rheoli y gyllideb ail osod gan sicrhau bod y safon 
perthnasol yn cael ei cyrraedd, bod perfformiad contractwyr yn cael ei reoli o ran 
costau, cwblhau gwaith, bodlonrwydd tenantiaid ac eraill.
• Cefnogi’r Rheolwr a chyd weithio gydag aelodau eraill i gyflawni nodau ac amcanion y
Tîm.
• Monitro perfformiad y Gweithlu mewnol gan gefnogi‘r Rheolwr yn ei adolygiad 
blynyddol or gwasanaeth
• Yn gyfrifol am reolaeth fflyd (fleet) y gweithlu mewnol

Enw'r Cyflogwr: Grŵp Cynefin
Cyflog: £25,667 - £28,887 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 30/09/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol
Ffôn: 03001112122
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

CYFRIFOLDEBAU’R SWYDD:
1. Cefnogi agweddau o waith Ail Osod a Trwsio ar draws yr ardal weithredol yn ôl yr 
angen, i gynnwys adrodd am gyrhaeddiad yn erbyn dangosyddion.
2. Yn gyfrifol am reolaeth fflyd y gweithlu gan sicrhau bod profion megis MOT, 
gwasanaethu blynyddol yn cael ei trefnu yn brydlon ac bod aelodau y gweithlu yn 
gwarchod y cerbydau ac yn adrodd ar unrhyw ddifrod a/neu gwaith sydd ei angen. 
3. Darparu cefnogaeth i Swyddogion Ardal yng nghyd-destun ail-osod eiddo.
4. Monitro ac adrodd ar berfformiad contractwyr a Gweithlu Mewnol o ran cwblhau 
gwaith yn brydlon, cost, ansawdd a bodlonrwydd tenantiaid yn erbyn dangosyddion 
perfformiad. 
5. Trefnu bod tenantiaid yn derbyn gwybodaeth gywir a phrydlon am waith a 
archwiliadau i’w cartrefi yn unol â safonau gofal cwsmer y Gymdeithas.
6. Goruchwylio ymrwymiad gwariant gwaith sydd ddim mewn prif gyllideb, ond wedi ei 
drefnu gan y tîm, ac adrodd yn fisol, neu fel sydd ei angen i’r Rheolwr. 
7. Sicrhau cydymffurfiaeth gyda gwaith Nwy, Trydanol a Tanwydd Caled gan sicrhau 
bod tystysgrifau priodol yn eu lle yn dilyn gwaith ar eiddo gwag tymor hir, ailosod, 
trosglwyddo a chyfnewid.
8. Cydymffurfio â rheolau ariannol a phwrcasu’r Gymdeithas wrth godi gwaith ac wrth 
wirio anfonebau ar ddiwedd y gwaith.
9. Yn gyfrifol am reolaeth fflyd y gweithlu gan sicrhau bod profion megis MOT, 
gwasanaethu blynyddol yn cael ei trefnu yn brydlon ac bod aelodau y gweithlu yn 
gwarchod y cerbydau ac yn adrodd ar unrhyw ddifrod a/neu gwaith sydd ei angen. 
10. Gweinyddu holiaduron bodlonrwydd ac ansawdd a threfnu fod ymateb yn brydlon, 
effeithiol ac yn ysgrifenedig i faterion anfodlonrwydd, sydd yn codi neu eu pasio 
ymlaen i swyddog perthnasol.
11. Cyfrannu at adolygu trefniadau a safonau Trwsio a ail osod gan adolygu perfformiad 
contractwyr ac y Gweithlu Mewnol fel bod y gwasanaeth yn effeithiol ac yn dilyn 
arferion gorau a deddfwriaeth.
12. Cynrychioli’r gwasanaeth yn fewnol ac allanol fel sydd angen.
13. Darparu gwasanaeth gweinyddol effeithiol i’r tîm a chynorthwyo swyddogion eraill 
pan fydd angen.
14. Cefnogi’r Rheolwyr Cynnal a Chadw i gyflawni targedau ac amcanion yr Adran, a 
dirprwyo drostynt yn ôl y gofyn.
15. Gofalu bod gweithgareddau’r Tîm yn cyflawni polisïau, gweithdrefnau, safonau, 
targedau, cyllidebau ac anghenion llywodraethu Grŵp Cynefin

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth

Mwy

GWELD POPETH

Cyfwelydd Ffôn a Chodydd Data Cymraeg

Swyddog Ti a Fi Teithiol Mynwy

Pennaeth