Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Cyllid

Swyddog Cyllid

Trosolwg:

Cyfle gwych i ymuno â Menter a Busnes fel Swyddog Cyllid dros gyfnod mamolaeth.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Menter a Busnes
Cyflog: £21,979 - £23,749
Dyddiad Cau: 12/12/2022
Amser Cau: 10:00:00
Enw Cyswllt: Maria Southgate
Ffôn: 01970 636293
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Manyleb Swydd                 

Teitl Swydd: Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Adran: Cyllid

Lleoliad: Swyddfa Aberystwyth neu Gaerdydd. Ystyrier lleoliadau eraill.  Hybrid (50/50)

Bydd staff sy’n byw mwy na 40 milltir o’u swyddfa Menter a Busnes agosaf yn gallu gweithio o gartref yn barhaol

Rheolwr Llinell: Uwch Swyddog Cyllid

Graddfa: 3

Cyflog: £21,979 - £23,749

Cytundeb: Llawn amser, ond ystyrir ceisiadau i weithio rhan amser

Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol 

 
 

Cefndir

 

Menter a Busnes yw'r prif gwmni datblygu economaidd yng Nghymru. Rydym yn gwmni annibynnol, nid er elw, sy’n arwain y ffordd er mwyn sicrhau datblygiad economaidd parhaus yng Nghymru trwy gefnogi unigolion, grwpiau a busnesau bach a chanolig ledled y wlad a thu hwnt i ddechrau a thyfu, trwy ein rhaglenni cefnogi busnes wedi’u teilwra.

 

Yn ogystal â darparu rhaglenni a gwasanaethau cefnogi busnes ar ran Llywodraeth Cymru a sefydliadau cenedlaethol a rhanbarthol eraill, trwy adain Mabis rydym yn darparu gwasanaethau masnachol arbenigol hanfodol i fusnesau.  Mae gennym dîm o 140 o staff ymroddgar sydd â dealltwriaeth eang o sawl sector a maes ym myd busnes a’n blaenoriaeth yw mynd y cam ychwanegol i ddarparu gwasanaethau o’r safon uchaf posibl.

 

Mae gennym ni swyddfeydd yn y lleoliadau canlynol:

 

·       Aberystwyth (prif swyddfa)

·       Meifod

·       Bangor

·       Caerdydd

·       Caerfyrddin

 

Ers sefydlu’r cwmni ym 1989, mae Menter a Busnes wedi mynd o nerth i nerth, gyda chyfnod cyffrous o dwf sylweddol dros y 5 mlynedd diwethaf.

 

Yn unol â'n gwerthoedd, ym Menter a Busnes ein nod yw creu amgylchedd gwaith cyfeillgar sy'n onest, yn gyfrifol ac yn iach, ac sy'n dangos y parch mwyaf at staff a chwsmeriaid. Rydym yn cymryd camau i ddatblygu gweithlu mwy amrywiol ac yn benodol yn annog ymgeiswyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BAME), pobl anabl a phobl o'r gymuned LGBTQ+ o dan y rheolau gweithredu cadarnhaol fel yr amlinellir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Rydym yn dilyn egwyddorion cystadleuaeth agored a phenodir staff yn seiliedig ar eu rhinweddau.

 

Er mwyn gwella bywyd gwaith ein staff, rydym yn annog arferion gweithio hyblyg sy'n cefnogi gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. Rydym hefyd yn cefnogi iechyd a lles ein staff drwy gynnig amrywiaeth o ymyriadau a gwasanaethau. 

 

Nod y Rôl

 

·       Paratoi hawliadau ariannol gwahanol brosiectau/gweithgareddau

·       Darparu cefnogaeth gyffredinol a gwybodaeth ariannol i’r Rheolwyr Prosiect ac Uwch-Reolwyr yn ôl yr angen

 

Prif Gyfrifoldebau

 

·       Cyfrifoldeb am gasglu gwybodaeth a llenwi hawliadau ariannol i wahanol brosiectau 

·       Paratoi a llwytho hawliadau i WEFO o dan oruchwyliaeth y Cydlynydd Hawliadau

·       Cysoni’r hawliadau ariannol gyda’r incwm a dderbynnir

·       Delio gydag ymholiadau perthnasol gan staff Menter a Busnes a gan gwmnïau ac asiantaethau allanol

·       Darparu gwybodaeth berthnasol trwy baratoi a diweddaru adroddiadau a thaenlenni a fydd yn hwyluso rheolaeth gwariant a rheolaeth o’r gyllideb ar gyfer gwahanol adrannau / prosiectau o fewn Menter a Busnes

·       Cyfrifoldeb am gadw cofnod o gyllideb ambell brosiect a darparu adroddiadau ariannol i’r Rheolwyr fel bo angen

·       Sicrhau cyfrinachedd pob gwybodaeth gyllidol a phersonél yn y swyddfa gyllid

·       Codi anfonebau gwerthu i brosiectau yn ôl yr angen

·       Prosesu anfonebau prynu a diweddaru’r system archeb prynu yn ôl yr angen

·       Cynorthwyo’r Uwch Swyddog Cyllid i weinyddu sustemau cyllidol y Cwmni 

·       Dirprwyo i’r Uwch Swyddog Cyllid a Chydlynydd Hawliadau mewn cyfnod o absenoldeb mewn cydweithrediad â’r Swyddogion Cyllid arall

·       Derbyn cyfarwyddiadau a gwaith rhesymol arall a ddirprwyir o dro i dro gan y Cyfarwyddwr Cyllid, Uwch Swyddog Cyllid a’r Cydlynydd Hawliadau

·       Sicrhau cydymffurfiaeth gyda rheoliadau diogelu data

·       Mynychu cyfarfodydd mewnol pan fo angen yn unol â chyfarwyddyd gan yr Uwch Swyddog Cyllid a Chydlynydd Hawliadau

 

Arall

·       Sicrhau bod anghenion y tîm TG yn cael eu bodloni o ran ansawdd, gwasanaeth cwsmeriaid, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

·       Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill a chynrychioli Menter a Busnes yn ôl yr angen  

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

·       Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3 neu’n uwch mewn maes perthnasol megis cyllid, a/neu profiad dangosadwy mewn rôl cyllid

·       Profiad o weinyddiaeth ariannol 

·       Sgiliau rhagorol o ran trefnu, rheoli amser a gwaith gweinyddol cyffredinol

·       Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data mewn cydymffurfiaeth â deddfau diogelu data perthnasol

·       Gallu cynnal ansawdd a chysondeb ac yn ymroddedig i weithio i derfynau amser pendant a’r gallu i reoli amser yn effeithiol

·       Gallu asesu a delio gydag ymholiadau’n gyflym ac yn amserol

·       Gallu i wneud gwaith manwl-gywir a chyson

·       Sgiliau rhifedd da ac yn gyfforddus wrth ddehongli, rheoli a dadansoddi data ariannol

·       Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol, yn annibynnol ac fel rhan o dîm 

·       Sgiliau cyfathrebu da

·       Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig ardderchog

·       Sgiliau technoleg gwybodaeth dda gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, Cronfeydd Data a’r We

 

Manteisiol

·       Profiad o reolaeth cyllid

·       Profiad o baratoi hawliadau ariannol

·       Profiad o ddefnyddio pecyn ‘Sage Accounts’

·       Cymhwyster neu brofiad o waith cyllid cyfrifiadurol

·       Profiad o ddelio gyda chyrff allanol

·       Cymhwyster neu brofiad gweinyddol

 

Rhagor o Fanylion 

 

Sut i Ymgeisio 

 

Gellir gwneud ceisiadau am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen gais a'r ffurflen monitro cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a'u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

 

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch a Maria Southgate ar 01970 636293 neu  maria.southgate@menterabusnes.co.uk.  

 

Cyfweliadau

 

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn rhithiol ar 14 Rhagfyr 2022. Os yw’r dyddiad yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.  

 

Dyddiad Cau

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 10.00yb, 12 Rhagfyr 2022 

 

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

 

Mae ein Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i'w weld ar ein gwefan.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Manyleb Swydd

Ffurflen gais

Ffurflen monitro cyfleodd cyfartal

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Gwasanaethau Democratiaeth Dros Dro

Swyddog Cyllid Dros Dro (rhan amser)

Cydlynydd Rhaglen Greadigol