Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Cyfathrebu

Swyddog Cyfathrebu

Trosolwg:

Ry’n ni’n chwilio am berson creadigol, brwd a chydwybodol i weithio o fewn adran farchnata a chyfathrebu fyrlymus a phrysur i hyrwyddo gwaith ac amcanion Mudiad Meithrin. Mae hon yn rôl gyffrous a chreadigol sy’n ddelfrydol i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a phrofiad gwerthfawr ym maes y wasg a’r cyfryngau cymdeithasol. Bydd gan y person a gaiff ei benodi wybodaeth a phrofiad o farchnata gan gynnwys y dulliau cyfathrebu diweddaraf ynghyd â sgiliau rhyngbersonol da. Ry’n ni’n disgwyl i’r person a gaiff ei benodi fod yn gallu cyfathrebu’n hyderus ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg gan feddu ar ddawn greadigol a dull rhagweithiol, hyblyg at bob agwedd o’r gwaith i greu cynnwys digidol deniadol. Mae’r gallu i weithio’n yn annibynnol ac fel rhan o dîm yn hanfodol ynghyd â’r gallu i chwilio am gyfleoedd creadigol i hyrwyddo amcanion y Mudiad.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Cyflog: MM15-20 £21,453 - £25,017
Dyddiad Cau: 10/07/2022
Amser Cau: 00:00:00
Enw Cyswllt: Nerys Fychan
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Bod yn atebol i Brif Weithredwr Mudiad Meithrin trwy’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu am gyflawni’r dyletswyddau canlynol:

 

· Cynorthwyo i lunio a dosbarthu datganiadau i’r wasg gan gydlynu a delio gyda chyfleoedd am gyfweliadau â’r cyfryngau i sicrhau sylw teilwng i waith Mudiad Meithrin

 

· Monitro a dadansoddi’r holl weithgareddau ar y cyfryngau cymdeithasol a’r straeon i’r wasg a’u heffeithlonrwydd

· Cynorthwyo gydag ymgyrchoedd marchnata a chyfathrebu penodol y Mudiad mewn modd blaengar, creadigol a chyfoes

 

· Cynorthwyo i ddatblygu a diweddaru llwyfannau rhwydweithio cymdeithasol Mudiad Meithrin yn ddyddiol (trwy trydar, facebook ac instagram yn bennaf) gan lunio cynnwys cywir, amrywiol, deniadol sy’n ymgysylltu â rhieni a rhanddeiliaid

 

· Cynorthwyo i ddatblygu a diweddaru gwefan Mudiad Meithrin, gan gymryd cyfrifoldeb am sicrhau fod cynnwys yr adran newyddion a chyfathrebu yn amrywiol, deniadol ac yn gywir o ran cynnwys a chywirdeb iaith

 

· Cynorthwyo i greu cynnwys, cydlynu dylunio amrywiol ddogfennau, taflenni, posteri a deunydd hyrwyddo a marchnata i wahanol ymgyrchoedd ac adrannau o’r Mudiad

 

· Cyfrannu fel aelod o’r tîm marchnata a chyfathrebu at holl waith yr adran gan ddangos y gallu i fod yn hyblyg i ymgymryd â gwahanol dasgau yn ôl y gofyn a derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill sy’n berthnasol i waith Mudiad Meithrin

 

· Cynorthwyo gyda threfniadau a mynychu digwyddiadau cenedlaethol a thaleithiol e.e. Eisteddfodau a sioeau cenedlaethol, Taith Gŵyl Dewin a Doti, Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin, cynadleddau, lansiadau a digwyddiadau perthnasol i waith y Mudiad

 

· Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw sy’n berthnasol i waith Mudiad Meithrin

 

· Cyfrannu’n weithredol at hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ym mhob agwedd o’r gwaith, gan wrthod unrhyw ragfarn, ac ymdrin ag unrhyw wrthdaro neu ddigwyddiad yn brydlon yn unol â’r Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

Ffurflen Monitro

Buddion Staff

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Cydlynydd Datblygu a Chymorth: Casnewydd a Mynwy

Swyddog Cefnogi Cyllid ac Adnoddau