Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Cyfathrebu (Cyflenwi Mamolaeth)

Swyddog Cyfathrebu (Cyflenwi Mamolaeth)

Trosolwg:

Rydym yn awyddus i recriwtio Swyddog Cyfathrebu creadigol iawn i ymuno â'n tîm arobryn tra bod ein cydweithiwr ar absenoldeb mamolaeth.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Archwilio Cymru
Cyflog: £31,382 - £37,673 (band cyflog 2)
Dyddiad Cau: 07/06/2024
Amser Cau: 17:30:00
Enw Cyswllt: Tîm Adnoddau Dynol / Human Resources Team
Lleoliad: Cymru
Disgrifiad:

Ynglŷn â'r rôl

Rydym yn awyddus i recriwtio Swyddog Cyfathrebu creadigol iawn i ymuno â'n tîm arobryn tra bod ein cydweithiwr ar absenoldeb mamolaeth.

Hoffech chi ymuno â thîm GWYCH am naw mis a helpu i wneud gwahaniaeth i'r sector cyhoeddus? Os felly, efallai mai ein rôl Swyddog Cyfathrebu yw'r cyfle perffaith i chi.

Byddwch yn weithiwr hollgynhwysol sy'n mwynhau cael effaith, boed hynny'n cynnal ymgyrch gyfathrebu fewnol, creu cynnwys cyfryngau cymdeithasol atyniadol neu reoli perthnasoedd â'r cyfryngau lleol a chenedlaethol. 

Mae bod yn WYCH wrth wraidd popeth a wnawn, rydym yn chwilio am rywun ag angerdd dros wneud gwahaniaeth i'r sector cyhoeddus.  

 Pwy yw Archwilio Cymru

Archwilio Cymru yw'r corff archwilio annibynnol i’r sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae gennym sefyllfa unigryw yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, lle ein rôl ni yw:

Sicrhau pobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda drwy ein harchwiliad blynyddol o gyfrifon y sector cyhoeddus.
Egluro sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl drwy ein hastudiaethau Gwerth am Arian.
Ysbrydoli a grymuso'r rhai rydym yn gweithio gyda nhw i wella'n barhaus drwy rannu mentrau ac arfer gorau.
Mae Archwilio Cymru yn lle deinamig a chyfeillgar i weithio, gyda diwylliant anhygoel o gefnogol. Rydym yn frwdfrydig am weithio gyda sector cyhoeddus Cymru a gwneud gwahaniaeth i gymunedau lleol.

Rydyn ni'n hyblyg – yn gweithio'n gallach;  wrth ddarparu dewisiadau o sut, pryd a lle mae unigolion a thimau yn cyflawni eu gwaith – rydym yn ymddiried ynoch chi wrth wneud y dewis cywir i gyflawni'r dasg wrth eich cefnogi yn eich amgylchiadau unigol, boed hynny'n gyfrifoldebau gofalu neu'n rheoli anableddau.

Mae gennym delerau rhagorol – rydym wir yn poeni am ein pobl ac am ddarparu amgylchedd sy'n annog cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith trwy ein hwythnos waith 35 awr, a'n 33 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (unigryw o wyliau banc cyhoeddus), gallwch hefyd brynu,  gwerthu, a rhoi gwyliau yn y 'banc' i alluogi gwyliau estynedig.

Rydym yn buddsoddi yn ein Pobl – rydym yn eiriolwyr dros ddatblygiad personol a phroffesiynol ac yn buddsoddi yn ein pobl i gyflawni eu dyheadau gyrfa i fod y gorau y gallant Rydym yn cynnig 10 diwrnod hyfforddi y flwyddyn sy'n cael ei ategu gan ddull cyfunol o ddysgu strwythuredig ac anstrwythuredig.  Mae ein cynllun mentora a hyfforddi llwyddiannus i'n trwyddedau Dysgu LinkedIn yn rhoi cyfle i staff ddysgu ar adegau ac mewn ffyrdd sy'n addas iddynt.

Mae gennym Fuddion Rhagorol - Ochr yn ochr â'n pecyn cyflog hael, rydym yn cynnig cyfle i bob cyflogai ymuno â Chynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy'n cael ei ystyried yn un o'r cyfraddau cyfraniadau cyflogwr gorau.  Mae ein buddion staff hefyd yn cynnwys cynllun beicio i'r gwaith, gostyngiadau siopa a'r opsiwn i gael cerbyd drwy ein cynllun prydles buddiol ymhlith llawer mwy.

Rydym yn Falch o gael ein Hachredu - Rydym yn gyflogwr teuluoedd sy'n gweithio a Newid 100 balch ac rydym wedi ennill achrediad Cyflog Byw.

Rydym yn tyfu gweithlu amrywiol sy'n cynrychioli'r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt a'r sgiliau, y profiadau a'r safbwyntiau y maent yn eu cynnig ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Rydym hefyd yn aelod o'r Cynllun Hyderus o ran Anabledd ac yn gwarantu y byddwn yn cyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd.

Sut brofiad yw gweithio yn y tîm Cyfathrebu.

Byddwch yn ymuno â thîm cyfeillgar, egnïol ac ymroddedig gydag ysbryd tîm gwych sy'n ffynnu ar ddarparu cynnwys ac ymgyrchoedd creadigol o ansawdd uchel, sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau.

Canfuwch fwy

Gallwch ddarganfod mwy am y cyfrifoldebau, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen ar gyfer y swydd yn y disgrifiad swydd. I gael trafodaeth anffurfiol am y cyfle cyffrous hwn, cysylltwch â Gareth Phillips, Pennaeth Cyfathrebu ar gareth.phillips@audit.wales neu Claire Evans, Rheolwr Cyfathrebu  ar Claire.Evans@audit.wales.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos 7 Mehefin 2024. Sylwch, bydd proses ddethol dau gam ar gyfer y swydd hon. Yn dilyn rhagdybiaeth o'ch cais ar-lein bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn asesiad. Cynhelir pob asesiad a chyfweliad yn bersonol yn 1, Capital Quarter Stryd Tyndall Caerdydd, CF10 4BZ.

Wrth wneud cais ar-lein cofiwch bwyso'r botwm parhau ar ôl cyflwyno'ch cais – unwaith y byddwch wedi gwneud hyn fe gewch gydnabyddiaeth i gadarnhau bod eich cais wedi'i gyflwyno. Os na fyddwch yn derbyn cydnabyddiaeth, cysylltwch â'n Tîm Adnoddau Dynol ar unwaith ar 02920 320500 neu drwyAdnoddauDynol.Cyflogres@archwilio.cymru

Sylwch, nid ydym yn gallu noddi fisas gwaith.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Fideo:
* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Marchnata a Recriwtio

Eiriolwr Gynghorwr Llinell Gymorth

Tiwtor / Asesydd Ysgolion Gwent Is Coed a Gwynllyw