Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Clwb Cwtsh (Cwrs Blasu Cymraeg) - Lleoliadau Amrywiol

Swyddog Clwb Cwtsh (Cwrs Blasu Cymraeg) - Lleoliadau Amrywiol

Trosolwg:

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo a marchnata wedyn cynnal (dros Microsoft ‘Teams’, ac yn y gymuned), o leiaf dau (ac yn ddelfrydol, mwy) “cwrs carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn ystod cyfnod y prosiect. Cyn hynny, bydd gofyn cael hyfforddiant ac ymgyfarwyddo â chynnwys y cwrs (fydd wedi’i baratoi eisoes). Bydd y swyddog hefyd yn mynd ati i hyrwyddo a marchnata’r cyrsiau’n lleol drwy gyfrwng taflenni a phosteri (fydd wedi eu darparu iddynt) a thrwy gyfrwng y cyfryngau cymdeithasol. Bydd cefnogaeth ganolog ar gael gan aelodau penodol o staff gyda’r elfennau hyn o’r swydd a darperir rheolaeth linell gan reolwr prosiect. Y prif waith yn ystod 8 wythnos y cwrs fydd cynnal y sesiynau rhithwir dros ‘Teams’ac yn y gymuned, sicrhau fod y grŵp yn parhau i fynychu gan gynnal ‘Parti Dathlu’ fel y sesiwn grŵp terfynol. Ar ôl hynny, bydd cyfle i werthuso cynnydd a llwyddiant drwy gasglu barn y sawl fu ynghlwm â’r cynllun. Ni ragwelir fod angen cymhwyster tiwtor iaith ond fe fydd hynny’n amlwg yn fanteisiol.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Cyflog: MM15 – MM20 £21,453 - £25,017 pro rata
Dyddiad Cau: 02/10/2022
Amser Cau: 00:00:00
Enw Cyswllt: Lou Stevens Jones, Rheolwr Croesi'r Bont
Ffôn: 07966 313609
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Dyletswyddau’r Swydd

· Bod yn gyfrifol am drefnu, hyrwyddo ac arwain o leiaf dau gwrs ‘dysgu a defnyddio Cymraeg’ i rieni ac i’r teulu estynedig am gyfnod o 8 wythnos yn ystod pob 4 cymal 2022-2023. Darperir y cyrsiau trwy feddalwedd Microsoft Teams, ac yn y gymuned. Bydd y cwrs thematig hwn (a fydd yn cael ei ddarparu’n llawn i’r swyddog) yn canolbwyntio ar sgiliau magu plant a chyfathrebu gyda phlant drwy gyfrwng y Gymraeg e.e. Amser Dweud Helo, Amser Chwarae, Amser Bwyd, Amser Darllen, Amser Ymolchi, Amser Cysgu. Cyrsiau carlam ar lefel cyn-fynediad gyda’r pwyslais ar siarad yr iaith fydd yn canolbwyntio ar iaith magu plant, cyfathrebu gyda phlant wedi eu hanelu at rieni, gofalwyr a theuluoedd plant ifanc iawn dros gyfnod o 8 wythnos. Anelir at annog defnydd o’r Gymraeg ar yr aelwyd ac at annog unigolion i ymgymryd â chyrsiau Cymraeg ar lefel uwch (ar ddiwedd y cwrs).

· Trafod union ardaloedd daearyddol ble targedir y ddau (neu fwy) o gyrsiau gyda staff Mudiad Meithrin ar lawr gwlad.

· Sicrhau bod lleiafswm o 12 oedolyn ym mhob cwrs (a mwy os yn bosib)

· Sicrhau y defnyddir deunyddiau ac adnoddau crai y cwrs thematig fel a nodir uchod i’r unigolion. Bydd y cwrs hwn yn cael ei ddefnyddio gan y swyddogion fel eu prif ddeunydd crai yn ystod y cwrs 8 wythnos o hyd. Bydd y cwrs yn defnyddio’r un ffurfiau â’r cyrsiau prif ffrwd Cymraeg i Oedolion er mwyn hwyluso dilyniant.

· Creu grŵp ‘WhatsApp’ neu drwy e-bost/tecst i’r swyddog ymgysylltu â’r grŵp rhwng y sesiynau i rannu gair neu frawddeg neu osod tasg syml a hwyliog yn y cartref (un waith yr wythnos) gydag ymwadiadau data priodol.

· Cydweithio gyda Swyddogion Cefnogi Mudiad Meithrin (a’r tim taleithiol ehangach yn cynnwys ‘Cymraeg i Blant’) er mwyn tynnu ar arbenigedd a gwybodaeth staff o fewn timau taleithiol Mudiad Meithrin.

· Hyrwyddo a marchnata’r cyrsiau’n lleol (drwy bob cyfrwng – y wasg, posteri, trydar, Facebook, y we ayyb)

· Cydweithio a chynnal cyfarfodydd gyda chysylltiadau gyda phartneriaid ‘Cwlwm’, y Mentrau Iaith unigol a’r Colegau a darparwyr YGDCG lle bo’n addas (i hyrwyddo’r cynllun).

· Mynychu sesiynau anwytho a hyfforddiant

· Mynychu cyfarfodydd tim Clwb Cwtsh

· Unrhyw beth arall yn ôl disgresiwn Prif Weithredwr Mudiad Meithrin

· Cyfrannu’n weithredol at hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ym mhob agwedd o’r gwaith, gan wrthod unrhyw ragfarn, ac ymdrin ag unrhyw wrthdaro neu ddigwyddiad yn brydlon yn unol â’r Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad

Ffurflen Gais

Ffurflen Monitro

Buddion Staff

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Staff Gweithgareddau Merlota (x2 swydd)

Swyddog Cefnogi Cynorthwyol y De Ddwyrain

Athro Saesneg (x 2 swydd)