Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Clebran Sir Benfro hyd at 31.7.2023.

Swyddog Clebran Sir Benfro hyd at 31.7.2023.

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau blynyddoedd cynnar cyfrwng Saesneg/dwyieithog yng Nghaerdydd i arwain ar ymestyn a datblygu sgiliau ieithyddol staff a phlant y darpariaethau drwy hyfforddiant iaith a mentora ac yn benodol trwy gyflwyno cynllun Clebran, sef cynllun iaith benodol ar gyfer lleoliadau blynyddoedd cynnar sy’n darparu gofal ac addysg trwy gyfrwng y Saesneg, neu’n ddwyieithog. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel.

ER GWYBODAETH: Am fwy o oriau, gellir cyfuno’r swydd yma gyda swydd Swyddog Ti a Fi Teithiol Sir Benfro sydd hefyd yn cael ei hysbysebu ar wefan Mudiad Meithrin a lleol.cymru

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Cyflog: MM 14 - £21,049 pro rata
Dyddiad Cau: 23/09/2022
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: Lou Stevens Jones, Rheolwr Croesi'r Bont
Ffôn: 07966313609
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Bydd yn atebol i Brif Weithredwr Mudiad Meithrin drwy Reolwr Cenedlaethol Croesi’r Bont a Clebran am gyflawni’r dyletswyddau canlynol:

Clebran:

· Cefnogi a chynorthwyo lleoliadau cyfrwng Saesneg i gynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn y ddarpariaeth gan ddefnyddio cynllun arloesol Mudiad Meithrin, ‘Clebran’

· Darparu gwasanaeth cefnogi’r iaith Gymraeg yn y gweithle trwy gynllun ‘Clebran’ i staff sydd angen datblygu eu sgiliau Cymraeg ymhellach

· Darparu hyfforddiant rhithiol trwy gyflwyno gweithdai dros Microsoft Teams pob hanner tymor

· Darparu cefnogaeth 1:1 dros Microsoft Teams gyda staff rhwng y gweithdai

· Ymweld â’r lleoliadau yn achlysurol, yn ôl y galw

· Cytuno ar y cyd â staff y lleoliad ar ddulliau priodol i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg

· Cynorthwyo a chydweithio â’r awdurdod lleol i gynorthwyo’r lleoliadau i ateb gofynion Estyn o ran datblygu’r iaith Gymraeg

· Cynnal sgyrsiau gyda staff y lleoliadau ynglŷn â manteision dwyieithrwydd

· Datblygu gweithdai thematig ychwanegol dan arweiniad prif swyddog a rheolwr y cynllun

· Mynychu cyfarfodydd cynllunio a datblygu yn rheolaidd

· Cydweithio’n agos gyda’r timoedd Addysg Blynyddoedd Cynnar yng Sir Benfro, er mwyn sicrhau darpariaeth gyson

· Ymgymryd ag unrhyw waith arall perthnasol fydd yn hybu sgiliau iaith yr oedolion a’r plant

· Cyfrannu’n weithredol at hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ym mhob agwedd o’r gwaith, gan wrthod unrhyw ragfarn, ac ymdrin ag unrhyw wrthdaro neu ddigwyddiad yn brydlon yn unol â’r Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

· Unrhyw waith arall perthnasol a chyffredinol i swyddogaeth y Mudiad yn ôl cyfarwyddyd y Prif Weithredwr

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad

Ffurflen Gais

Buddion Staff

Ffurflen Monitro

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Swyddog Gwella Busnes

Swyddog Gwasanaeth Ail Osod a Gweithlu Mewnol