Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Cefnogi Cynorthwyol y De Ddwyrain

Swyddog Cefnogi Cynorthwyol y De Ddwyrain

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin.  Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel. Bydd disgwyl i’r person gefnogi gwaith darpariaethau yr ardal i gynnal a chodi ansawdd a safon yn unol â chyfarwyddiadau’r Rheolwr Talaith.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Cyflog: MM9 £19,138
Dyddiad Cau: 04/12/2022
Amser Cau: 23:30:00
Enw Cyswllt: Nia Parker, Rheolwr Talaith
Ffôn: 07792948882
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Dyletswyddau’r Swydd:

Cefnogaeth Gyffredinol:

Cefnogi darpariaethau  e.e. cylchoedd meithrin a chylchoedd Ti a Fi, fel rhan o dîm
Gweithredu yn unol â nod ac amcanion Mudiad Meithrin, yn benodol polisi iaith Mudiad Meithrin
Datblygu ac ehangu darpariaethau o fewn yr ardal
Darparu gwybodaeth a pharatoi adroddiadau (ar lafar ac yn ysgrifenedig) at bwrpas cynllunio strategol ar lefel lleol a chenedlaethol e.e. Adroddiad Diweddaru Gwybodaeth yn ôl yr angen
Eiriol a hyrwyddo gwaith darpariaethau Mudiad Meithrin a manteision addysg Gymraeg a dilyniant
Cynnal a datblygu perthynas gyda phobl a sefydliadau perthnasol e.e. rhieni, ysgolion ayyb
Manteisio ar gyfleoedd i fynychu hyfforddiant proffesiynol parhaus a rhannu arfer dda pan fo’n berthnasol
Mynychu digwyddiadau ac achlysuron lleol perthnasol e.e sioeau, sioeau babis, eisteddfodau yn ôl yr angen 
Mynychu cyfarfodydd tîm yn dymhorol a chyfarfodydd eraill yn ôl y gofyn  
Unrhyw waith arall perthnasol a chyffredinol i swyddogaeth y Mudiad yn ôl cyfarwyddyd y Prif Weithredwr.
Cyfrannu’n weithredol at hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ym mhob agwedd o’r gwaith, gan wrthod unrhyw ragfarn, ac ymdrin  ag unrhyw wrthdaro neu ddigwyddiad yn brydlon yn unol â’r Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad

Ffurflen Gais

Buddion Staff

Ffurflen Monitro

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Uwch Swyddog Iechyd, Diogelwch a Chyfleusterau

Pennaeth Polisi (Dros dro)

Curadur Cynnwys