Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Allgymorth ar gyfer prosiect Pendinas

Swyddog Allgymorth ar gyfer prosiect Pendinas

Trosolwg:

Dewch i weithio gyda ni ar brosiect cymunedol cyffrous yn Aberystwyth, a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 

Ydych chi wrth eich bodd yn ymwneud ag archaeoleg, hanes a gwaith cadwraeth? Ydych chi’n gallu ymdrin â phrosiect cymunedol ac iddo sawl thema, yn Gymraeg ac yn Saesneg? Dyma gyfle cyffrous i gydweithio’n agos ag ysgolion, grwpiau cymunedol a chyrff treftadaeth i rymuso trigolion lleol i ymwneud â Bryngaer Oes Haearn Pendinas ym Mhenparcau, dysgu amdani, ei chloddio, ei dehongli, ei rheoli a’i gwarchod, drwy gyflawni arolygon archaeolegol a gwaith maes, gwella’r dreftadaeth naturiol, dysgu a chreu gweithgareddau.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Cyflog: £25,860 - £29,430
Dyddiad Cau: 27/11/2022
Amser Cau: 17:00:00
Enw Cyswllt: Nicola Roberts
Ffôn: 01970 621 248
Lleoliad: Ffordd Penglais, Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, Cymru, SY23 3BU
Disgrifiad:

Disgrifiad Swydd

Teitl y Swydd: Swyddog Allgymorth ar gyfer prosiect Pendinas 

Yn atebol i: Rheolwr Cyfathrebu y Comisiwn Brenhinol  

Lleoliad: Swyddfa’r Comisiwn Brenhinol, Heol Penglais, Aberystwyth SY23 3BU

Hyd y Swydd: Penodiad tymor penodol o 18 mis – Chwefror 2023 - Gorffennaf 2024

Oriau: 37 awr yr wythnos 

Graddfa:  £25,860 - £29,430 (yn amodol ar y dyfarniad cyflog)

 

Pwpras ac arwyddocâd y swydd: 
Mae prosiect Pendinas yn brosiect cymunedol 18 mis i ddysgu mwy am y fryngaer sy’n amlwg iawn yn yr ucheldir uwchben Penparcau. Bydd y prosiect yn ceisio ateb cwestiynau am hanes y fryngaer ar hyd yr oesoedd a thaflu goleuni ar y ffyrdd y bu i’n cyndeidiau ddefnyddio’r safle. Bydd canlyniadau rhaglen o gloddio ac arolwg geoffisegol yn darparu'r deunydd ar gyfer gweithgareddau cymunedol amrywiol, gan gynnwys creu ffilmiau, creu crochenwaith, prosiectau ysgolion, teithiau tywys ac adrodd straeon. Byddwn hefyd yn gweithio gydag arbenigwyr bywyd gwyllt lleol i glirio rhedyn ac eithin a gwella’r safle ar ben y bryn ar gyfer y planhigion prin, yr adar, yr infertebrata a’r trychfilod sydd â chartref ym Mhen Dinas. Bydd y prosiect yn cynnwys gŵyl penwythnos Pendinas ym mis Awst 2024 i arddangos yr holl weithgareddau hyn ac arddangosfa ar ddiwedd y prosiect.

 

Bydd y Swyddog Allgymorth yn chwarae rhan allweddol wrth gyflwyno prosiect Pendinas, sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Cadw. Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed fydd yn arwain y gwaith archaeolegol a bydd y gwaith allgymorth yn cael ei arwain gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Bydd panel ymgynghorol yn cael ei sefydlu o aelodau o gymunedau Penparcau ac Aberystwyth i’n helpu ni i weithio’n agos gydag ysgolion, grwpiau cymunedol a chyrff treftadaeth i rymuso trigolion lleol i ymgysylltu â, dysgu am, cloddio, dehongli, rheoli a gwarchod bryngaer Pendinas drwy arolwg archaeolegol a gwaith maes, gwella'r dreftadaeth naturiol, dysgu a gweithgareddau creadigol.

 

Mae rôl y Swyddog Allgymorth yn cynnwys gweithio’n hyblyg ac yn greadigol gyda phobl o bob oedran a chefndir a’u mentoriaid, trefnu a hwyluso gweithgareddau a digwyddiadau’r prosiect yn ogystal â chynorthwyo gyda thasgau gweinyddol, llywodraethu ac adrodd sy’n ofynnol ar gyfer prosiect a gyllidir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

 

Tasgau allweddol:
Mae Cynllun Gweithgarwch manwl wedi’i ysgrifennu ar gyfer prosiect Pendinas (wedi’i atodi), a bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y tasgau allweddol canlynol:

1.     Sefydlu perthynas waith effeithiol gyda phartneriaid y prosiect, rhanddeiliaid a sefydliadau cymunedol i'w cynnwys hwy a'u haelodau yn y prosiect a sicrhau profiad cadarnhaol a chynhwysol i bawb sy'n cymryd rhan. Hwyluso cyfarfodydd y grŵp cynghori cymunedol a gwneud cofnodion yn y cyfarfodydd.

2.     Datblygu rhaglen o weithgareddau ar gyfer ysgolion a grwpiau cymunedol wedi'u hysbrydoli gan Ben Dinas, yn seiliedig ar y celfyddydau creadigol, i annog y cyfranogwyr i ddysgu sgiliau newydd gan arbenigwyr dan gontract, gan gynnwys ffotograffiaeth, teithiau tywys, prosiectau celf, barddoniaeth, astudio natur ac adrodd straeon.

3.     Gweithio gyda staff a myfyrwyr dwy ysgol uwchradd leol i greu gweithgareddau cwricwlwm amlddisgyblaethol yn seiliedig ar astudio Pendinas.

4.     Trefnu gweithgareddau clirio prysgwydd a rhedyn gan weithio gyda grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr.

5.     Cefnogi’r rhaglen gloddio a gwaith maes flynyddol drwy recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr lleol a’u hyfforddi i adrodd hanes Pendinas a rhoi teithiau tywys i ymwelwyr.

6.     Trefnu penwythnos Gŵyl Pendinas ym mis Awst 2023 a’r arddangosfa gloi yn 2024.

7.     Cymryd rhan mewn cyfarfodydd rheoli prosiect i adrodd ar gynnydd a chyflawni a helpu i ddatrys unrhyw broblemau sy'n codi.

8.     Casglu data sylfaen ar gyfer gwerthuso, gan gynnwys ffigurau ar gyfer nifer cyfranogwyr y prosiect, a chefnogaeth i ddarparu adroddiadau, data gwerthuso a gwybodaeth ar gyfer monitro'r prosiect.

9.     Paratoi datganiadau i'r wasg, blogiau a negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol a chasglu lluniau at ddibenion cyhoeddusrwydd a chyfryngau cymdeithasol, ar gyfer arddangosfeydd, adroddiadau ac i hyrwyddo Pendinas yn y dyfodol fel atyniad i ymwelwyr.

10.  Cyfrannu at werthuso'r prosiect a'i waddol yn y tymor hwy.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person

Job Description and Person Specification

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Tiwtor / Asesydd Gofal Plant (Adran Prentisiaethau)

Swyddog Cefnogi Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri (Cyfnod Mamolaeth)

Terminolegydd Cynorthwyol Dros Dro