Staff Gweithgareddau Merlota (x2 swydd)

Staff Gweithgareddau Merlota (x2 swydd)

Trosolwg:

Darparu gwasanaeth cyflawn a phroffesiynol fel y gall y cwsmeriaid fwynhau amrediad eang o weithgareddau diogel, cyffrous sy’n cynnig cyfleoedd a phrofiad dwyieithog, cymdeithasol ac addysgiadol i blant a phobl ifanc.

I chwarae rhan arwyddocaol yn weithrediad a datblygiad y gweithgareddau a rhediad esmwyth y gwersyll

Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Cyflog: Ar raddfa 2: £19,601 - £22,058 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 31/10/2022 (24 diwrnod)
Amser Cau: 00:00:00
Enw Cyswllt: Iestyn Evans
Lleoliad: Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Llangrannog, Ceredigion, Cymru, SA44 6AE
Disgrifiad:

Teitl y Swydd:              Staff Gweithgareddau Merlota x2 swydd

Math o gontract:          Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa:                       Ar raddfa 2: £19,601 - £22,058 y flwyddyn

Lleoliad:                       Gwersyll yr Urdd, Llangrannog 

Amdanom ni

Urdd Gobaith Cymru yw mudiad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ymwneud â chwaraeon, y celfyddydau, gwirfoddoli, hyfforddiant, gwaith dyngarol, rhyngwladol a phreswyl, sy’n eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned a’r byd yn ehangach.

Ers ei sefydlu yn 1922, mae’r mudiad wedi meithrin cenedlaethau o bobl ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i eraill ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru. Hyd yma mae dros 4 miliwn o bobl wedi bod yn aelodau o’r Urdd ac eleni mae’r mudiad yn edrych ymlaen at ddathlu ei ganmlwyddiant a chydag nifer o ddigwyddiadau mawr wedi’u cynllunio’n arbennig.

Yr Urdd yw cyflogwr trydydd sector cyfrwng Cymraeg mwyaf yng Nghymru, gyda dros 200 o staff wedi’u lleoli mewn 12 swyddfa ledled Cymru. Roedd ei drosiant blynyddol cyn Covid bron yn £12M, a daeth â gwerth economaidd o £32M i Gymru yn ystod 2019/20.

Y Swydd

Darparu gwasanaeth cyflawn a phroffesiynol fel y gall y cwsmeriaid fwynhau amrediad eang o weithgareddau diogel, cyffrous sy’n cynnig cyfleoedd a phrofiad dwyieithog, cymdeithasol ac addysgiadol i blant a phobl ifanc.

I chwarae rhan arwyddocaol yn weithrediad a datblygiad y gweithgareddau a rhediad esmwyth y gwersyll.

Am fwy o fanylion darllenwch y swydd ddisgrifiad neu cysylltwch â Iestyn Evans (Rheolwr Cwsmer) ar 01239 652140 neu iestyn@urdd.org neu Dylan Jones ar dylanj@urdd.org

Anfonwch eich CV atom ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 31 Hydref 2022 (oherwydd natur yr angen ar apwyntio i’r swydd rydym yn cadw’r hawl i gau’n gynnar os ydym yn derbyn digon o geisiadau safonol)

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol.

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad

Mwy

GWELD POPETH

Cynorthwyydd Cegin a Llety Glan Llyn a Glan Llyn Isaf

Swyddog Ti a Fi Teithiol Gogledd Sir Ddinbych

Uwch-swyddog Gweinyddol