Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Rheolwr Y Gegin

Rheolwr Y Gegin

Trosolwg:

Cyfrifoldeb Rheolwr Y Gegin fydd cadw'r amgylchedd yn lân a thaclus gyda o leiaf lefel 4 o Radd Hylendid Bwyd. Disgwylir i’r Rheolwr osod arferion a gweithdrefnau cadw tŷ o’r safon uchaf sy'n gynaliadwy yn amgylcheddol gan gadw cofnodion a sicrhau bod canllawiau yn cael eu dilyn mewn modd amserol.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Canolfan S4C Yr Egin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Cyflog: £27,929 i £31,411 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 14/12/2022
Amser Cau: 23:59:00
Lleoliad: Campws Caerfyrddin (gyda theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)
Disgrifiad:

Rheolwr Y Gegin 

Campws Caerfyrddin (gyda theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)

£27,929 i £31,411 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy'n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu'r wybodaeth academaidd a'r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a'r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.

Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am Rheolwr Y Gegin i ymuno â’n campws yng Nghaerfyrddin yn llawn-amser am gyfnod parhaol gan weithio 37 awr yr wythnos. 

- Y RÔL -

Cyfrifoldeb Rheolwr Y Gegin fydd cadw'r amgylchedd yn lân a thaclus gyda o leiaf lefel 4 o Radd Hylendid Bwyd. Disgwylir i’r Rheolwr osod arferion a gweithdrefnau cadw tŷ o’r safon uchaf sy'n gynaliadwy yn amgylcheddol gan gadw cofnodion a sicrhau bod canllawiau yn cael eu dilyn mewn modd amserol. Ar hyn o bryd gellir eistedd 46 yng ngofod y caffi ei hun, 20 ychwanegol ar ochr y dderbynfa a 18 tu fas a bydd gofyn i'r Rheolwr ystyried ffyrdd o ddatblygu’r wasanaeth ymhellach.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person'. 

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried ar gyfer rôl y Rheolwr Y Gegin, bydd arnoch angen y canlynol:

-        HND neu Radd mewn maes perthnasol NEU brofiad cyfatebol

-        Tystysgrif Hylendid Bwyd Lefel 3

-        Profiad blaenorol mewn rôl rheoli gwasanaeth cwsmeriaid 

-        Gwybodaeth ragorol am safonau bwyd a gwasanaeth y diwydiant

-        Dealltwriaeth drylwyr o ddeddfwriaeth bwyd gyfredol (HACCAP, alergenau, ac ati)

-        Profiad blaenorol o gynllunio a darparu bwydlenni a bwyd o safon (efallai y bydd angen cyflwyno tystiolaeth mewn cyfweliad)

-        Profiad blaenorol o reoli cyllidebau (efallai y bydd angen cyflwyno tystiolaeth mewn cyfweliad)

-        Profiad blaenorol o reoli adnoddau mewn modd cost effeithiol ac effeithlon

-        Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol gyda'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol ar bob lefel

-        Sgiliau TG rhagorol a defnydd o Microsoft office, gyda gwybodaeth dda o gyfryngau cymdeithasol

-        Profiad blaenorol o oruchwylio tîm helaeth a'r gallu i gymryd perchnogaeth a rheolaeth.

-         Profiad o ymdrin â chwsmeriaid heriol ac ymdrin â chwynion cwsmeriaid yn effeithiol.

-        Profiad o gynllunio a chyflwyno digwyddiadau a chynadleddau, i'r safonau uchaf.

-         Profiad o ddatblygu tîm i gwrdd ag anghenion dyrys y busnes sy'n aml-sgil ac yn llawn cymhelliant.

-        Profiad blaenorol o ddatblygu perthynas waith dda gyda chwsmeriaid mewnol ac allanol.

-        Gallu dangos creadigrwydd a sylw i fanylion, sgiliau trefnu a rheoli amser.

-        Profiad blaenorol o gadw cofnodion, data a dogfennaeth yr adran.

-         Yn dangos lefelau uchel o hunan-gymhelliant.

-         Profiad o weithio gyda therfynau amser tynn ac yn gallu ymateb yn unol â hynny.

-        Profiad blaenorol o gysoni arian parod a til. Deiliad trwydded DPS (neu wedi’i chwblhau o fewn y 3 mis cyntaf o gyflogaeth)

-        Y gallu a’r parodrwydd i weithio’n hyblyg o ran dyletswyddau a  phatrymau shifftiau er mwyn ymateb i anghenion busnes

-        Siaradwr/aig Cymraeg gyda’r gallu i sgwrsio’n hyderus yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd gyda’r gallu i ysgrifennu am faterion annhechnegol *

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych y canlynol:

-        Profiad blaenorol o ddarparu gwasanaethau cynadledda a phreswyl o ansawdd uchel

- BUDDION -

- Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gŵyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy'n cynnwys:

- Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol

- Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a'ch teulu

- Polisïau sy'n ystyriol o deuluoedd ac sy'n darparu ar gyfer gweithio'n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl

- Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau

- Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela

- Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau

- Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i'r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl y Rheolwr Y Gegin, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir.

Nodwch nad yw'r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau'r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 14 Rhagfyr 2022, 11:59pm

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Rheolwr Marchnata

Rheolwr Cystadlu

Rheolwr Masnachol