Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Rheolwr Prosiectau Cefnogi Economi Leol

Rheolwr Prosiectau Cefnogi Economi Leol

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect profiadol i ymuno a thîm rheoli’r Bartneriaeth i ddatblygu prosiectau sy’n cefnogi’r economi sylfaenol, cylchol a lleol yn ein cymuned. Bydd y prosiectau hyn yn cynnwys –

Datblygu cynlluniau i gefnogi’r economi fwyd a diod yn Nyffryn Ogwen
Datblygu defnydd o adnoddau cymunedol newydd Canolfan Cefnfaes yn cynnwys y cyfleusterau cydweithio (co-working a Gofod Gwneud a Thrwsio)
Cefnogi datblygiad Siop Ogwen
Bydd y Rheolwr yn gweithio o swyddfeydd y Bartneriaeth a Chanolfan Cefnfaes, Bethesda.

The ability to speak Welsh is essential for these posts but we welcome applications from Welsh learners

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Partneriaeth Ogwen
Cyflog: £30,000 pro rata yn ddibynnol ar brofiad
Dyddiad Cau: 07/10/2022
Amser Cau: 17:00:00
Enw Cyswllt: Meleri Davies
Ffôn: 01248602131
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

SWYDD DDISGRIFIAD

Rheolwr Prosiectau Cefnogi Economi Leol

ORIAU GWAITH - 15 awr yr wythnos 

Cytundeb –Blwyddyn i ddechrau

Cyflog – £30,000 pro rata yn ddibynnol ar brofiad

Disgrifiad Swydd 

Cyffredinol

Mae Partneriaeth Ogwen yn fenter gymdeithasol sy’n gweithredu prosiectau adfywio cymunedol, economaidd ac amgylcheddol yn Nyffryn Ogwen. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth clercio i dri o Gynghorau Cymuned Dyffryn Ogwen, sef Cynghorau Cymuned Bethesda, Llanllechid a Llandygai. Mae’r Bartneriaeth yn rheoli nifer o asedau ar Stryd Fawr Bethesda yn cynnwys Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen, Canolfan Cefnfaes, siopau ac unedau preswyl. Mae’r Bartneriaeth hefyd yn datblygu prosiectau adfywio cymunedol ac amgylcheddol ac mae ystod ein gwaith yn eang – o ddatblygu cynlluniau cludiant cymunedol, cynlluniau atal tlodi a chynlluniau i gefnogi’r economi leol. 

Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect profiadol i ymuno a thîm rheoli’r Bartneriaeth i ddatblygu prosiectau sy’n cefnogi’r economi sylfaenol, cylchol a lleol yn ein cymuned. Bydd y prosiectau hyn yn cynnwys – 

-          Datblygu cynlluniau i gefnogi’r economi fwyd a diod yn Nyffryn Ogwen

-          Datblygu defnydd o adnoddau cymunedol newydd Canolfan Cefnfaes yn cynnwys y cyfleusterau cydweithio (co-working a Gofod Gwneud a Thrwsio)

-          Cefnogi datblygiad Siop Ogwen 

Bydd y Rheolwr yn gweithio o swyddfeydd y Bartneriaeth a Chanolfan Cefnfaes Bethesda. 

 

Oriau Gwaith

Cyflogir y Rheolwr Prosiectau am 15 awr yr wythnos.

Lleoliad Swydd

Swyddfa Partneriaeth Ogwen, 26- 27 Stryd Fawr a Chanolfan Cefnfaes Bethesda.

Prif Ddyletswyddau

Bwyd a Diod

1.      Arwain datblgiadau sy’n cefnogi’r economi fwyd a diod yn Nyffryn Ogwen gyda ffocws ar ddatblygu hwb bwyd Cadwyn Ogwen yn Llaethdy Gwyn, Bethesda. 

2.      Sefydlu a goruchwylio trefn staffio i hwb bwyd Cadwyn Ogwen yn Llaethdy Gwyn a systemau effeithiol i redeg siop o’r safle a sefydlu digwyddiadau i farchnata cynnyrch lleol yn Nyffryn Ogwen. 

3.      Rheoli staff a gwirfoddolwyr Cadwyn Ogwen a darparu cefnogaeth. 

4.      Ymgeisio am grantiau i ddatblygu cynllun Cadwyn Ogwen, cefnogi’r gadwyn gyflenwi leol a helpu i feithrin busnesau bwyd a diod newydd yn Nyffryn Ogwen. 

5.      Gweithio gyda busnesau bwyd a diod ac asiantaethau cefnogi perthnasol i helpu’r sector bwyd a diod i dyfu yn lleol. 

Cefnfaes

6.      Arwain ar hyrwyddo defnydd o ofod cymunedol Canolfan Cefnfaes gan gydweithio gyda staff prosiect perthnasol Partneriaeth Ogwen. 

7.      Datblygu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau yng Nghanolfan Cefnfaes. 

8.      Mewn cydweithrediad a thîm gweinyddol Partneriaeth Ogwen, sicrhau systemau cynnal a chadw a llogi i Ganolfan Cefnfaes. 

9.      Sefydlu gofod cyd-weithio (co-working) yn un o ystafelloedd Canolfan Cefnfaes gan arwain ar farchnata a hyrwyddo’r adnodd newydd. 

10.  Arwain ar hyrwyddo cyfleusterau Gofod Gwneud a thrwsio gan greu cysylltiadau gyda rhwydweithiau o ddefnyddwyr newydd gan hyrwyddo cyfleoedd entrepreneuraidd lleol.

11.  Cydweithio efo crefftwyr lleol a’u helpu i ddatblygu cynnyrch i’w werthu yn Siop Ogwen ac ar blatfform Cadwyn Ogwen. 

12.  Paratoi ceisiadau grant perthnasol i ddatblygu Canolfan Cefnfaes. 

Prosiectau Eraill

13.  Adnabod ffynonellau cyllid ac ymgeisio am grantiau ar gyfer prosiectau sy’n datblygu a chefnogi’r economi leol. 

Cyffredinol

14.  Cefnogi’r Prif Swyddog a staff eraill Partneriaeth Ogwen gyda gweithredu prosiectau Partneriaeth Ogwen. 

15.  Rheoli staff a gwirfoddolwyr yn deg ac effeithiol. 

16.  Ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol wrth ddatblygu prosiectau.

17.  Goruchwylio gwariant a gweinyddiaeth grantiau perthnasol gyda chefnogaeth Tîm Gweinyddol Partneriaeth Ogwen. 

18.  Paratoi adroddiadau cynnydd er sylw’r Prif Swyddog a/neu gyllidwyr yn ôl y galw. 

Nodweddion Personol a Sgiliau Angenrheidiol 

Nodir y nodweddion personol gofynnol yn y Fanyleb Person ond byddwn yn chwilio am berson gyda sgiliau a phrofiad o reoli prosiectau a phrofiad o baratoi ceisiadau grant. Byddwn yn chwilio am unigolyn sy’n gallu gweithio’n annibynnol i ddatblygu prosiectau ond sy’n gwneud hynny mewn cydweithrediad â staff Partneriaeth Ogwen a holl randdeiliaid allweddol Dyffryn Ogwen. 

Cefnogaeth Weinyddol 

Darperir offer cyfrifiadurol addas i alluogi’r swyddog i weithredu gofynion y swydd yn llawn. Mae rhywfaint o gefnogaeth weinyddol ar gyfer agweddau o’r swydd yn cynnwys amser gofalwr eiddo a swyddog eiddo Partneriaeth Ogwen. 

Staffio ac Atebolrwydd 

Bydd y Rheolwr yn atebol i Brif Swyddog Partneriaeth Ogwen ac yn aelod o dîm rheolwyr Partneriaeth Ogwen. Bydd y Rheolwr yn reolwr llinell ar Gydlynydd Cadwyn Ogwen.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd ar gael isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Hysbyseb swydd

Swydd Ddisgrifiad Rheolwr Prosiectau Cefnogi Economi Leol

Manyldeb Personol Rheolwr Prosiectau Cefnogi Economi Leol

Ffurflen Gais Rheolwr Prosiectau Cefnogi Economi Leol

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Hwylusydd y Gymraeg (x 2 swydd) - Campws Pont-y-cymer

Prif Weithredwr

Cynorthwy-ydd Cyfathrebu Digidol