Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Rheolwr Prosiect

Rheolwr Prosiect

Trosolwg:

Mae S4C yn chwilio am Rheolwr Prosiect i arwain y portffolio o brosiectau trwy eu cylchoedd bywyd, gan sicrhau bod prif elfennau'r prosiectau'n cael eu cyflwyno yn unol ag amser, safon a chost briodol. 

Enw'r Cyflogwr: S4C
Cyflog: Yn unol â phrofiad
Dyddiad Cau: 22/08/2022
Amser Cau: 11:59:00
Lleoliad: Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ. Rydym yn gweithredu polisi hybrid ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith hyblyg.
Disgrifiad:

Mae S4C yn chwilio am Rheolwr Prosiect i arwain y portffolio o brosiectau trwy eu cylchoedd bywyd, gan sicrhau bod prif elfennau'r prosiectau'n cael eu cyflwyno yn unol ag amser, safon a chost briodol. Bydd y Rheolwr Prosiect yn llysgennad dros newid ac hefyd yn sicrhau bod prosiectau sy'n dod i'r amlwg yn cyd-fynd â strategaeth. Byddwch yn gyfrifol am rhaglen trawsnewid ar adroddiad cyson i'r Bwrdd a DCMS.

Byddwch yn cyfrannu syniadau yn rhagweithiol tuag at y ffordd yr ydym yn gweithio ac yn cynorthwyo â gweithredu prosesau/systemau newydd er mwyn gwella S4C. Bydd y Rheolwr Prosiect yn cynorthwyo'r tîm Rheoli â chynlluniau tymor hir gweithgareddau S4C, yn sefydlu partneriaethau creadigol a busnes, yn sicrhau amlygrwydd brand S4C â'r gymuned yn y De Orllewin a gweddill Cymru.

Manylion Eraill

Lleoliad: Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ. Rydym yn gweithredu polisi hybrid ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith hyblyg.

Cyflog: Yn ddibynnol ar profiad.

Cytundeb: 5 mlynedd

Oriau Gwaith: 35¾ yr wythnos. Oherwydd natur y swydd, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod Prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Os am wneud cais, dylid anfon ffurflen cais i adnoddau.dynol@S4C.cymru neu Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ erbyn 12.00 ar ddydd Llun 22 Awst 2022.

Nid ydym yn derbyn CV

Mi fydd cyfweliadau yn cael ei chynnal ar ddydd Iau 1 Medi 2022.

Ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Ffurflen Cais

Manylion Swydd

Mwy

GWELD POPETH

Pennaeth Ysgol Gymraeg Casnewydd

Cynorthwyydd Cymorth Digidol (Dwyieithog - Cymraeg/Saesneg)

Rheolwr Hwb Cymunedol Dyffryn Ogwen