Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Rheolwr Prosiect Adfywio (Rhaglen Adfywio Bangor)

Rheolwr Prosiect Adfywio (Rhaglen Adfywio Bangor)

Trosolwg:

Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud. Chwarae rôl ganolog ym mhob agwedd o’r gwaith sydd yn gysylltiedig a rhedeg prosiectau blaenoriaeth yr Adran Economi a Chymuned, gan arwain, cyflawni, rheoli a pherchnogi prosiectau sydd yn rhan o Fframwaith Adfywio Gwynedd a’r Cynlluniau Ardal. Hynny trwy ystyriaeth lawn o adnoddau, polisïau a blaenoriaethau’r Cyngor a datblygiadau perthnasol ar y lefel ranbarthol, genedlaethol ac Phrydain.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Gwynedd
Cyflog: £37,568 - £39,571 
Dyddiad Cau: 29/09/2022
Amser Cau: 10:00:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Ffôn: 01286 679076
Lleoliad: Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, Cymru, LL55 1SH
Disgrifiad:

Rheolwr Prosiect Adfywio (Rhaglen Adfywio Bangor) – GWASANAETH ECONOMI A CHYMUNED 

Pwrpas y swydd

• Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud.

• Chwarae rôl ganolog ym mhob agwedd o’r gwaith sydd yn gysylltiedig a rhedeg prosiectau blaenoriaeth yr Adran Economi a Chymuned, gan arwain, cyflawni, rheoli a pherchnogi prosiectau sydd yn rhan o Fframwaith Adfywio Gwynedd a’r Cynlluniau Ardal. Hynny trwy ystyriaeth lawn o adnoddau, polisïau a blaenoriaethau’r Cyngor a datblygiadau perthnasol ar y lefel ranbarthol, genedlaethol ac Phrydain.

• Byd y swydd yn ymateb i Fframwaith Adfywio Gwynedd presennol – bydd y Fframwaith a’r Cynlluniau Ardal yn gynlluniau byw a fydd yn newid yn rheolaidd. Nid yw’r prosiectau felly yn gyfyngedig i’r hyn a gynhwysir yn y cynlluniau presennol;

• Mae’r cynlluniau yn amrywio yn eu natur yn strategol, ariannol a thechnegol ac fe’i rhennir yn ôl arbenigedd, sgiliau a phrofiad aelodau’r tim.

CYFLOG: £37,568 - £39,571 

LLEOLIAD: Bangor 

Ref: 22-22720H2

Mae gan Cyngor Gwynedd becyn cyflogaeth deniadol, am ragor o wybodaeth cliciwch ar y Pecyn Gwybodaeth

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi yn y Manylion Person.

Rydym yn annog pob ymgeisydd am swydd gyda’r Cyngor i gyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu yn ddwyieithog.
(Bydd ceisiadau sydd yn cael eu cyflwyno yn uniaith Gymraeg neu Saesneg yn cael eu trin yn gwbl gyfartal, ond gofynnir i’r ymgeisydd ystyried yn ofalus beth yw gofynion iaith y swydd a’r sefydliad ac a fyddai cyflwyno cais yn uniaith Gymraeg yn fwy addas.)

Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd yn dymuno gweithio o dan drefniadau hyblyg

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Esyllt Rhys Jones ar 07976 441629.

Cynnal cyfweliadau ar 11/12/13 Hydref, 2022

Ffurflenni cais a manylion pellach gan , Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH    Ffôn: 01286 679076 eBost:  Swyddi@gwynedd.llyw.cymru

DYDDIAD CAU: 10.00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 29/09/2022

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu a chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Cyswllt a Chefnogi Hybiau Cymunedol Ynys Môn

Darlithydd : Cyfrwng Cymraeg

Cydlynydd Gweithrediadau