Rheolwr Portffolio

Rheolwr Portffolio

Trosolwg:

Mae’r Rheolwyr Portffolio yn uwch weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau sy’n cyfuno eu harbenigedd celfyddydol sylweddol a’u gwybodaeth fusnes gref i helpu i gyflawni’n ymarferol ystod o fentrau sy’n gysylltiedig â flaenoriaethau Cyngor Celfyddydau Cymru.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyflog: Cyflog cychwynnol o £49,089
Dyddiad Cau: 30/05/2022 (2 diwrnod)
Amser Cau: 17:30:00
Enw Cyswllt:
Ffôn:
Lleoliad: { Gellir lleoli’r rôl hon yn unrhyw un o swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru (Bae Caerdydd, Caerfyrddin, Bae Colwyn). Ar hyn o bryd rydym yn gweithio mewn ffordd hybrid.;
Disgrifiad:

Rheolwr Portffolio

Llawn amser, 37 awr yr wythnos

Cyfnod penodol, hyd at 31 Mawrth 2025

Gradd E: Cyflog cychwynnol o £49,089

Lleoliad: Gellir lleoli’r rôl hon yn unrhyw un o swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru (Bae Caerdydd, Caerfyrddin, Bae Colwyn). Ar hyn o bryd rydym yn gweithio mewn ffordd hybrid.

Am y Rheolwyr Portffolio

Mae’r Rheolwyr Portffolio yn uwch weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau sy’n cyfuno eu harbenigedd celfyddydol sylweddol a’u gwybodaeth fusnes gref i helpu i gyflawni’n ymarferol ystod o fentrau sy’n gysylltiedig â flaenoriaethau Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae Rheolwyr Portffolio hefyd yn rheolwyr llinell i’r Swyddogion Datblygu.

Mae’r cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â’r rôl hon yn cynnwys y Celfyddydau a Pobl Ifanc, yn enwedig o ran Cynllun Gweithredu Ehangu Ymgysylltu Cyngor y Celfyddydau ynghylch amrywiaeth ac anabledd, a datblygu dawns, cerddoriaeth glasurol, a syrcas.

“Yn amrywiol ac yn gofyn llawer ond byth yn ddiflas, mae rôl y Rheolwr Portffolio yn gyfle gwych i weithio gyda chydweithwyr yn genedlaethol ar draws portffolio o feysydd strategol. Os oes gennych chi syniadau a gyriant eisiau gwneud gwahaniaeth i’r celfyddydau yng Nghymru, mae hwn yn amser cyffroes i ymuno â’n tîm.” Sally, Rheolwr Portffolio

Amdanoch chi

Os ydych chi’n rhywun sydd â phrofiad blaenorol o weithio yn y celfyddydau neu gymunedau ac sy’n gallu ysbrydoli hyder yn y sector, gallai’r rôl hon fod i chi. Bydd angen i chi fod yn ddatryswr problemau ac yn feddyliwr creadigol, a hefyd gwybod sut i fod yn gynhyrchiol, yn drefnus a sut i gyflawni pethau. Gallwn ddysgu’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch chi os ydych chi’n chwilfrydig ac yn ddigon gyredig i fod yn rhan o’n tîm.

Yr Iaith Gymraeg

Rydym yn gweithio yn Gymraeg a Saesneg. Mae rhuglder yn y Gymraeg (yn ysgrifenedig ac ar lafar) yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Ar ôl cael eich penodi gallwn eich cefnogi chi i ddysgu, datblygu a gwella’ch sgiliau iaith ymhellach ac i gynyddu eich hyder wrth siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyflogwr cynhwysol, a dymunwn adlewyrchu’r cymunedau amrywiol yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae ceisiadau gan bobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol a grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu hannog a’u croesawu’n gynnes. Croesewir ceisiadau yng Nghymraeg neu Saesneg a byddwn yn gohebu â chi yn eich dewis iaith. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Ein nod yw cymryd camau cadarnhaol i sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei ddewis ar gyfer swyddi yn ôl eu haddasrwydd ar gyfer y rôl yn unig.

Bydd Cyngor y Celfyddydau yn darparu cefnogaeth i sicrhau eich bod yn teimlo’n gyffyrddus yn ymuno â’r sefydliad, y math a all fod yn newydd neu’n anghyfarwydd i chi, fel y gallwch deimlo’ch gorau yn y gwaith. Bydd mentora neu hyfforddiant hefyd yn cael ei ddarparu yn ystod y cyfnod ymsefydlu, os bydd angen.


Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Cydlynydd Cymorthfeydd ac Ymgyrchoedd - dros dro

Uwch Gyfieithydd

Darlithydd yn y Gymraeg