Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Trosolwg:

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Menter a Busnes
Cyflog: £34,198 - £36,335
Dyddiad Cau: 06/06/2022
Amser Cau: 10:00:00
Enw Cyswllt: Nerys Davies
Ffôn: 07539 030 849
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

O ganlyniad i gynnydd mewn galw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am Reolwr Datblygu i weithio ar draws canolbarth Cymru i gefnogi busnesau bychain a micro i ddechrau ac i dyfu.

Cefndir

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n rhoi cymorth wedi’i dargedu i fusnesau bach a chanolig a micro yn y sector bwyd a diod yng Nghymru.  Rydym yn cychwyn cam newydd erbyn hyn ac rydym wedi derbyn arian drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020. Mae cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer y prosiect tan fis Mehefin 2023.

Mae cefnogaeth yn cael ei ddarparu i ddatblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant, yn ogystal â chryfhau eu hintegreiddiad yn y gadwyn gyflenwi.  Darperir gwasanaethau ledled Cymru gyda phwyslais ar gydweithio gyda busnesau sy’n ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad er mwyn tyfu a chreu swyddi.  Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac, yn ganolog i ddatblygiad y cleient, mae gennym agwedd gydlynol tuag at weithio gyda phartneriaid darparu eraill.

Mae tri llinyn i’r prosiect:

 • Cefnogaeth i fusnesau newydd a busnesau micro
 • Cefnogaeth ddiagnostig ar gael i bob busnes o fewn y sector bwyd a diod yng Nghymru
 • Clystyru a chydweithio rhwng busnesau i hybu effeithiolrwydd a thwf busnesau

Nod y Rôl

 • Arwain ar ddatblygu’r prosiect a darparu’r gwasanaeth i fusnesau newydd neu’r rhai sy’n tyfu’n bennaf o fewn yr ardal ddaearyddol benodol a darparu arbenigedd sy’n benodol i’r sector bwyd a diod. Disgwylir i ddeiliad y swydd ddarparu gwybodaeth a hwyluso datblygiad busnesau yn y rhanbarth, adnabod ac ymateb i ofynion y sector a chydlynu’r ddarpariaeth o fewn y gyllideb.

Prif Gyfrifoldebau

Datblygu Prosiect a Darparu Gwasanaeth

 • Sicrhau bod gwasanaethau’r prosiect yn cael eu darparu i gynhyrchwyr a busnesau bwyd a diod o fewn yr ardal benodol
 • Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr a phroseswyr i ganfod eu hanghenion ar gyfer twf drwy asesiad diagnostig a chreu rhaglen gefnogaeth briodol
 • Recriwtio grwpiau ac unigolion ar draws y gadwyn gyflenwi i'r prosiect gan ganolbwyntio ar y potensial ar gyfer twf a chreu swyddi
 • Gweithio gyda grwpiau o gynhyrchwyr ac unigolion i ganfod a datblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd
 • Paratoi cynllun gweithredu a chynnal asesiad diagnostig ar ddechrau’r gwaith gyda phob grŵp unigolyn a rheoli’r adnoddau o fewn cyllideb y prosiect
 • Cydlynu gweithgaredd a rhannu gwybodaeth sy’n deillio o fentrau thematig y rhaglen yn yr ardal, gan sicrhau cyfraniad gan y cleient lle bo angen
 • Creu cysylltiadau gydag unigolion, busnesau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag arloesedd, datblygu cynnyrch a datblygu marchnadoedd newydd er mwyn sicrhau darpariaeth gydlynol
 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Llinell, Rheolwr y Prosiect a’r Rheolwyr Datblygu eraill i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o ddigwyddiadau/arddangosfeydd a theithiau astudio yn lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau cynnwys perthnasol a diddorol
 • Trefnu a darparu gweithdai ar themâu penodol o fewn y rhanbarth
 • Adnabod anghenion, cynllunio a chynghori busnesau ynglŷn â’u datblygiad, gan gyfeirio at ffynonellau eraill o gefnogaeth lle bo’n briodol
 • Annog perchnogaeth o’r busnes a’i ddatblygiad trwy gydol y broses gefnogi gan yr aelodau
 • Rheoli/monitro’r gyllideb a osodir gan Reolwr y Prosiect, gan sicrhau gwerth am arian a darpariaeth ar y cyd lle bo hynny’n ymarferol
 • Derbyn cyfrifoldeb am bob gweithgaredd a datblygiad cleientiaid yn y rhanbarth a sicrhau bod targedau daearyddol yn cael eu cyrraedd.
 • Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o arbenigeddau eraill, gan sicrhau darpariaeth o wasanaethau holistig i’r cwsmer, gydag ymrwymiad i gynnal unrhyw waith ymchwil a dysgu a datblygu sy’n ofynnol er mwyn bodloni’r anghenion hynny
 • Bod yn weladwy ac yn hyblyg wrth ddarparu’r gwasanaeth yn y rhanbarth

Monitro a Gwerthuso

 • Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu trwy gydol oes y prosiect a bod deilliannau’n cael eu monitro’n fanwl, yn cael eu hadolygu a’u hadrodd i’r Rheolwr Prosiect a Llywodraeth Cymru yn unol â gofynion y cytundeb, ac er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol
 • Cadw adroddiadau manwl o weithgareddau a gwaith papur er mwyn monitro a chyrraedd targedau’r prosiect i gydymffurfio â systemau monitro ac adrodd Llywodraeth Cymru
 • Cymryd cyfrifoldeb dros sicrhau bod yr holl ddogfennau ar gyfer y gwaith a gwblhawyd yn gyfredol ac wedi’i gwblhau yn unol â gofynion y cynllun
 • Cynhyrchu adroddiad terfynol ar ddiwedd y gwaith gyda phob grŵp/unigolyn, sy’n adrodd ar gryfderau a gwendidau’r gweithgaredd/cymorth a dderbyniwyd.

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gofal cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
 • Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau eraill, a chymryd rhan mewn gwaith arall yn ymwneud â bwyd ar ran Menter a Busnes yn ôl yr angen
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl yr angen

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd neu gyfwerth mewn busnes, economeg, amaeth, bwyd, diwydiannau’r tir, neu bwnc perthnasol
 • Dealltwriaeth drylwyr o’r sectorau amaeth a diwydiannau’r tir yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod y wybodaeth a’r gwaith ymchwil sy’n berthnasol i’r sector(au) hynny
 • Dealltwriaeth eang o ddatblygiad polisi, yn ogystal â strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru.
 • Dealltwriaeth dda a/neu brofiad dangosadwy o weithio gyda chynhyrchwyr bwyd cynradd a’r sector preifat
 • Profiad dangosadwy o reoli cleientiaid ac ymgysylltu gyda chleientiaid / busnesau naill ai wyneb i wyneb, dros e-bost neu dros y ffôn.
 • Gallu gwerthuso a defnyddio tystiolaeth mewn modd clir ac ymarferol sy’n berthnasol i’r gynulleidfa ac i feddwl yn greadigol, gan fynegi manteision, anfanteision a risgiau gwahanol opsiynau
 • Gallu asesu a datblygu dealltwriaeth glir o anghenion cleientiaid, a’u cefnogi yn unol â’u gofynion unigol
 • Dealltwriaeth dda o gyfrifon busnes a chynlluniau busnes
 • Sgiliau a phrofiad o ddatblygu rhwydweithiau gwych ar wahanol lefelau (e.e. cysylltiadau ffurfiol ac anffurfiol) o fuddiolwyr posibl i bobl broffesiynol mewn sefydliadau partneriaeth
 • Sgiliau trefnu a chydlynu rhagorol, gyda phrofiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau
 • Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn modd effeithiol ac amserol
 • Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol rhagorol, gyda’r gallu i wneud penderfyniadau anodd a’u cyfathrebu mewn modd diduedd
 • Gallu cymell ei hun, a derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
 • Ymwybyddiaeth o safonau bwyd a gofynion rheoliadol o fewn y diwydiant
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig ardderchog
 • Sgiliau TG ar lefel uchel gan gynnwys pecynnau Microsoft, cronfeydd data a’r we
 • Trwydded yrru lawn a defnydd o gar (gallai’r swydd olygu teithio ledled Cymru)
 • Ar gael i weithio gyda’r nos a thros y penwythnos yn achlysurol.

Dymunol 

 • Profiad dangosadwy o redeg ymgyrchoedd marchnata a chyfathrebu
 • Profiad dangosadwy o weithio / rheoli prosiect ar raddfa debyg

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen cyfleoedd cyfartal (ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch â Nerys Davies ar
07539 030 849

Cyfweliadau 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd 13 Mehefin 2022.  Os nad yw’r dyddiad yma’n gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais. 

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau  yw: 10am, 6 Mehefin 2022.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Ceir copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar ein gwefan

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Manyleb Swydd

Ffurflen Gais

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cyfarwyddwr Cenedlaethol

Cydlynydd Gweithgareddau Chwaraeon

Cyfarwyddwr Corfforaethol (Swyddogaeth Statudol)