Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Trosolwg:

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

Enw'r Cyflogwr: Menter a Busnes
Cyflog: £34,198-£36,335
Dyddiad Cau: 03/10/2022
Amser Cau: 10:00:00
Enw Cyswllt: Sioned Best
Ffôn: 07984 522564
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Manyleb Swydd


Teitl Swydd:                            Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Prosiect:                                  Cywain 

Adran:                                     Bwyd 

Lleoliad:                                  Caerdydd, Meifod, Caerfyrddin neu Aberystwyth – gellir ystyried gweithio o adref 

Rheolwr Llinell:                      Arweinydd Tîm Clystyrau 

Gradd:                                     5

Cyflog:                                     £34,198-£36,335         

Contract:                                 Ystyrir ceisiadau am swydd lawn neu ran amser (isafswm o 4 diwrnod yr wythnos/80%)

Sgiliau Dwyieithog:                Dymunol iawn

 
 

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.


Mae Cywain yn chwilio am Reolwr Datblygu i weithio yn ne Cymru i gefnogi datblygiad BBaCh yn y sector bwyd a diod Cymreig.


Cefndir Cywain


Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. Mae cyllid ar gyfer y prosiect wedi’i ddiogelu tan fis Mehefin 2023.


Mae’r gwasanaeth yn cefnogi busnesau i gryfhau a thyfu, yn eu helpu i drosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant, yn ogystal â chryfhau eu hintegreiddiad yn y gadwyn gyflenwi.  Mae’n darparu gwasanaethau drwy Gymru gyfan gyda phwyslais ar gydweithredu drwy glystyru, ychwanegu gwerth, datblygu’r farchnad er mwyn tyfu a chreu swyddi.   Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac, yn ganolog i ddatblygiad y cleient, mae gennym agwedd gydlynol tuag at weithio gyda phartneriaid darparu eraill.


Mae tair elfen i’r prosiect:


·       Cefnogaeth ar gyfer busnesau newydd a micro

·       Cefnogaeth ddiagnostig 

·       Clystyru a chydweithio rhwng busnesau er mwyn hybu twf busnesau ac effeithlonrwydd


Mae Clwstwr yn cael ei arwain yn bennaf gan fusnes, lle mae grŵp o fusnesau yn gweithio yn yr un sector yn adnabod problemau a chyfleoedd cyffredin. Maent yn canolbwyntio ar gynyddu elfen gystadleuol cwmnïau bwyd a diod Cymreig uchelgeisiol i’w cynorthwyo i ddatblygu a thyfu, a bydd aelodau o grŵp clwstwr yn dod at ei gilydd i gydweithio ar brosiect penodol.  Mae’r prosiectau y byddant yn gweithio arnynt yn amrywio o fynd i’r afael â materion busnes sy’n effeithio ar dyfiant neu allu cystadleuol, i ganfod marchnadoedd newydd a thyfu marchnadoedd presennol.


Mae’r fethodoleg clystyru wedi cael ei beilota gan Menter a Busnes ers 2015, mewn partneriaeth ag Isadran Fwyd Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd, rydym yn cefnogi’r Clwstyrau Bwyd Da, Bwyd Môr a Mêl.


Nod y Rôl 


I arwain datblygiad y prosiect a darpariaeth y gwasanaeth i fusnesau bwyd a diod:

  

·       rheoli amrediad o brosiectau datblygu busnes a marchnata bwyd ar ran aelodau clwstwr 

·       gweithredu fel prif bwynt cyswllt o ddydd i ddydd ar gyfer aelodau’r clwstwr bwyd a diod  

·       rheoli prosiectau’n unol â chanllawiau’r Rheolwr Prosiect

·       gweithredu prosiectau o fewn y rhaglen clwstwr a gweithio fel rhan o dîm i gyflawni contractau masnachol penodol 

·       sicrhau bod cyllidebau’r rhaglen yn cael eu gwario’n effeithiol 

·       monitro a gwerthuso pob prosiect a sicrhau cydymffurfiaeth gyda gofynion archwilio


Prif Gyfrifoldebau


·       Sicrhau darpariaeth gwasanaethau’r prosiect i aelodau’r clwstwr

·       Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr a phroseswyr i adnabod eu hanghenion ar gyfer twf

·       Gweithio gydag aelodau’r clwstwr i sicrhau bod unrhyw ofynion twf yn cael eu hadnabod a’u gweithredu ar sail un i un neu fel prosiect penodol 

·       Paratoi cynllun gweithredu ar gyfer y flwyddyn a rheoli adnoddau o fewn cyllideb y prosiect

·       Cydlynu gweithgareddau a rhannu gwybodaeth sy’n deillio o weithgareddau’r clwstwr

·       Creu cysylltiadau gydag unigolion, busnesau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag arloesedd, datblygu cynnyrch, ymchwil, datblygu marchnadoedd newydd yn ogystal â phrynwyr er mwyn sicrhau darpariaeth gydlynol

·       Gweithio’n agos gydag aelodau’r clwstwr i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o weithgareddau o fewn eu prosiectau megis digwyddiadau/arddangosfeydd ayyb (yn rhithiol tra bydd cyfyngiadau COVID-19 mewn lle) mewn modd proffesiynol, yn lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol

·       Trefnu a darparu gweithdai’n ymwneud â themâu penodol i’r sector  

·       Adnabod anghenion, cynllunio a chynghori busnes bach a mawr ar eu datblygiad, gan gyfeirio at ffynonellau eraill o gefnogaeth lle bo'n briodol. 

·       Annog perchnogaeth o’r clystyrau a’u datblygiad trwy gydol y broses gefnogi gan yr aelodau

·       Rheoli/monitro’r gyllideb a osodir gan y Rheolwr Prosiect, gan sicrhau gwerth am arian a darpariaeth gydlynol lle bo hynny’n bosibl

·       Sicrhau bod gweithgareddau’r clwstwr yn cael eu cynnal mewn modd amserol a bod aelodau’n datblygu gweithgareddau perthnasol sy’n bodloni gofynion eu busnes

·       Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o feysydd arbenigol eraill, gan sicrhau darpariaeth gyfannol i’r cwsmer; ymrwymo i gwblhau unrhyw waith ymchwil, addysg a datblygiad angenrheidiol er mwyn bodloni’r gofynion hyn

·       Sicrhau fod gwybodaeth cleient a’u cynlluniau cefnogaeth yn gyfredol ar system CRM y prosiect

·       Sicrhau bod agweddau o’r cynllun yn cael eu monitro a’u gwerthuso’n unol â gofynion Llywodraeth Cymru

·       Mynychu cyfarfodydd Clwstwr, gweithdai, arddangosfeydd a digwyddiadau ar draws y Deyrnas Unedig (yn rhithiol tra bydd cyfyngiadau COVID-19 mewn lle)


Monitro a Gwerthuso

·       Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu ar ddiwedd y gwaith gyda phob grŵp/unigolyn a bod deilliannau’n cael eu monitro’n gywir, yn cael eu hadolygu a'u hadrodd i'r Rheolwr Prosiect a Llywodraeth Cymru yn unol â gofynion y cytundeb, ac er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol.

·       Cadw cofnodion manwl o weithgareddau a gwaith papur y clwstwr er mwyn monitro a chyflawni targedau prosiect i gydymffurfio gyda systemau adrodd a monitro'r prosiect a Llywodraeth Cymru

·       Cymryd cyfrifoldeb dros sicrhau bod pob dogfennaeth ar gyfer gwaith a gyflawnwyd o fewn y rhanbarth yn gyfredol ac wedi'i gwblhau yn unol â gofynion y cynllun

·       Darparu mewnbwn i unrhyw adroddiadau gwerthuso – perfformiad a bodlonrwydd cwsmer

·       Monitro, adolygu ac adrodd yn ôl ar dargedau, deilliannau, gwariant a pherfformiad i’r Rheolwr Prosiect yn unol â gofynion cytundeb Llywodraeth Cymru, gan gynnwys creu, cynnal a chadw systemau rheolaeth effeithiol er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol


Gwybodaeth y Farchnad a Llwybrau i’r Farchnad

·       Adnabod, ymchwilio ac anelu at sicrhau mynediad at ddata deallusrwydd y farchnad sy’n berthnasol i ofynion buddiolwyr targed mewn modd rhagweithiol.

·       Datblygu a throsglwyddo gwybodaeth am y farchnad i'r gynulleidfa darged ledled Cymru

·       Datblygu a chynnal digwyddiadau addysgiadol yn seiliedig ar weithdai sy’n berthnasol i lwybrau i’r farchnad er mwyn hwyluso twf busnes

·       Darparu cefnogaeth ddilynol i fusnesau a hwyluso datrysiadau i faterion dosbarthu.

·       Sicrhau darparu gwasanaeth integredig  trwy weithio’n agos gyda’r Clystyrau a’r Rheolwr Prosiect


Arall 

·       Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni

·       Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw 

·       Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galwSgiliau a Phrofiad 


Hanfodol

·       Addysg hyd lefel gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol, a profiad gwaith dangosol mewn maes perthnasol

·       Profiad dangosadwy o ddatblygu busnes masnachol gan gynnwys dealltwriaeth uwch o gyfrifon cwmni a chynlluniau busnes

·       Profiad dangosadwy o reoli ac ymgysylltu gyda chleientiaid / busnesau naill ai wyneb yn wyneb, dros e-bost neu dros y ffôn

·       Profiad yn y diwydiant bwyd a diod, dealltwriaeth ardderchog neu brofiad o’r sector amaeth/gwledig/bwyd yng Nghymru a’r amgylchedd fasnachol mae’r sector yn gweithredu ynddo

·       Dealltwriaeth dda o ddatblygiadau polisi gan gynnwys polisïau Llywodraeth Cymru 

·       Sgiliau trefnu a chydlynu o’r radd flaenaf 

·       Profiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau

·       Gallu asesu a deall anghenion busnesau, a’u gofynion cefnogaeth a mentora

·       Dealltwriaeth dda o safonau a rheoliadau’r diwydiant 

·       Sgiliau a phrofiad o ddatblygu rhwydweithiau ardderchog ar wahanol lefelau (e.e. cysylltiadau ffurfiol ac anffurfiol) o fuddiolwyr posibl i bobl broffesiynol mewn sefydliadau partner

·       Person hunanysgogol, yn derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau ac amcanion, gan ystyried anghenion y cwsmer

·       Y gallu i ddadansoddi a defnyddio tystiolaeth; meddwl yn ddargyfeiriol, mynegi manteision ac anfanteision a risgiau gwahanol opsiynau

·       Profiad o weithio tuag at dargedau, gyda ffocws clir ar ansawdd

·       Yn gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau ymlaen yn effeithiol

·       Yn gallu gweithio’n annibynnol neu fel aelod o dîm

·       Sgiliau cyfathrebu a rhyngweithio ardderchog, gan gynnwys sgiliau cyflwyno*

·       Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a'r Rhyngrwyd

·       Trwydded yrru lawn a defnydd o gar

·       Ar gael i weithio yn ystod penwythnosau a gyda’r nos yn achlysurol


Manteisiol

·       Profiad dangosadwy o gynnal ymgyrchoedd marchnata a chyfathrebu 

·       Sgiliau rheoli prosiect cryf 

·       Sgiliau cyfathrebu a rhyngweithio dwyieithog ardderchog (Cymraeg/Saesneg), gan gynnwys sgiliau cyflwyno


*Bydd ymgeiswyr sy’n ymrwymo i ddysgu neu wella eu sgiliau iaith Gymraeg yn derbyn cefnogaeth lawn gan Menter a Busnes i wneud hynny.


Gwneud Cais


Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen cyfleoedd cyfartal (ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk. 


Os hoffech sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch â Sioned Best ar 07984 522564.


Cyfweliadau
 
Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar 11 Hydref 2022.  Os nad yw’r dyddiad yma’n gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.  


Dyddiad Cau


Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau  yw: 10.00yb, 3 Hydref 2022.


Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth


Ceir copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar ein gwefan. 


Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Manyleb swydd

Ffurflen Gais

Ffurflen Monitro

Mwy

GWELD POPETH

Cynorthwy-ydd Cyfathrebu Digidol

Hyfforddwr y Gymraeg

Cynorthwy-ydd Caffael a Chontract