Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Rheolwr Cydraddoldeb a'r Gymraeg

Rheolwr Cydraddoldeb a'r Gymraeg

Trosolwg:

Mae Sir Fynwy yn lle hyfryd i fyw, gweithio ac ymweld â hi. Pobl ein sir yw ei ased mwyaf a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rhan hanfodol wrth gryfhau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant fel y gall pawb gyrraedd eu llawn botensial.

Mae mynd i'r afael ag anghydraddoldeb yn un o flaenoriaethau absoliwt y sefydliad hwn ac mae'n thema sy'n rhedeg trwy gydol ein Cynllun Cymunedol a Chorfforaethol 5 mlynedd newydd. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu a sicrhau bod Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor a Strategaeth y Gymraeg yn cael ei chyflawni ynghyd â darparu cyngor, cefnogaeth a her i swyddogion a chynghorwyr i sicrhau bod y rhain wedi'u hymgorffori ym mhopeth a wnawn.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Sir Fynwy
Cyflog: £39,186 - £43,421
Dyddiad Cau: 01/12/2023
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Matthew Gatehouse
Ffôn: 01633644397 / 07785556727
Lleoliad: Neuadd y Sir Brynbuga, Sir Fynwy
Disgrifiad:

Polisi, Perfformiad a Chraffu ... Pwy ydym ni?

Ein Pwrpas:-

Byddwch yn rhan o adran bolisi, perfformiad a chraffu'r cyngor. Rydym yn gyfrifol am ystod eang o waith gan gynnwys gwasanaeth cwsmeriaid, llyfrgelloedd, addysg gymunedol, pwyllgorau craffu, diogelwch cymunedol a gweithio mewn partneriaeth. Y mwyaf perthnasol i'r rôl hon yw'r swyddogaeth polisi a pherfformiad. Rydym yn gweithio'n agos gyda chynghorwyr ac uwch swyddogion i helpu i lunio cyfeiriad y sefydliad yn y dyfodol a gweithio gyda swyddogion a phartneriaid i sicrhau ei fod yn cael ei gyflawni.

Pwrpas y Rôl hon:-

• Gweithio ar draws y sefydliad i ddatblygu dull y cyngor o ymdrin â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant;

• Cynhyrchu a goruchwylio'r gwaith o gyflawni Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor.

• Adeiladu a chynnal cysylltiadau cryf â grwpiau cymunedol a phartneriaid i ddatblygu cyflawniad amcanion cydraddoldeb strategol y cyngor;

• Sicrhau bod y sefydliad yn gweithredu yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 a Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a’r safonau dilynol ac yn defnyddio’r rhain fel sail i sicrhau canlyniadau gwell.

Disgwyliadau a Chanlyniadau'r Rôl hon:-

• Sicrhau bod y Cyngor yn gweithredu mewn ffordd sy'n gwerthfawrogi ac yn gwneud y gorau o alluoedd a chyfraniadau pawb yn ein cymunedau, waeth beth fo'u hoedran, rhywedd, hil, cyfeiriadedd rhywiol neu unrhyw un o'r nodweddion eraill sy'n ein gwneud yn pwy ydym.

• Goruchwylio a monitro cyflawni'r amcanion yn y cynllun cydraddoldeb strategol.

• Hyrwyddo a gwarchod yr iaith, diwylliant a threftadaeth Gymraeg, gan alluogi pobl i fyw, gweithio a mwynhau gweithgareddau hamdden yn ddwyieithog ledled y sir.

• Darparu her iach ac adeiladol lle gellid cryfhau ymarfer.

Bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys:-

• Datblygu'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol a pholisïau cysylltiedig, gan sicrhau rhaglen uchelgeisiol o gyflawni wrth ddarparu cyngor ac arweiniad i swyddogion ar ei weithredu.

• Gweithredu fel rheolwr llinell y Swyddog Iaith Gymraeg i sicrhau bod y sefydliad yn cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg ac yn cyflawni ei ymrwymiadau yn Strategaeth y Gymraeg.

• Datblygu fframwaith monitro a sicrhau bod camau sy'n ymwneud â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn cael eu hymgorffori ar draws y sefydliad ac yn cael effaith amlwg ar lefel gymunedol.

• Gweithio gyda grwpiau cymunedol i sicrhau bod lleisiau grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu clywed.

• Sicrhau bod cynlluniau gweithredu cadarn yn cael eu datblygu a'u gweithredu, gan weithio gyda thimau i nodi unrhyw feysydd lle mae bylchau, a sicrhau bod materion gweithredol yn cael eu cyfleu fel y bo'n briodol.

• Sicrhau bod cynlluniau gweithredu cenedlaethol perthnasol a strategaethau sy'n ymwneud â Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant a'r Gymraeg yn cael eu hymgorffori ar lefel leol.

• Gweithredu fel y pwynt cyswllt allweddol ar gyfer materion Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant a hawliau dynol, gan weithio'n agos gyda'r Rheolwr Partneriaethau Strategol, Swyddog Cydlyniant Cymunedol, Rheolwr AD a Phennaeth Cynllunio a Datblygu'r Gweithlu.

• Gweithio ar draws partneriaethau amlasiantaeth allweddol i sicrhau bod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn cael eu hystyried a bod ymarfer yn cael ei gryfhau.

• Sicrhau Ansawdd a chyfrannu at ddatblygu Asesiadau Effaith Integredig sy'n cyd-fynd â phenderfyniadau a wnaed gan y Cyngor a'r Cabinet.

• Ymchwilio, cymhwyso a hyrwyddo mentrau amrywiaeth a rhannu arfer gorau.

• Cynnal gwybodaeth gyfoes am ddeddfwriaeth wrthwahaniaethol.

• Trosi deddfwriaeth cydraddoldeb i arfer er mwyn sicrhau bod sefydliadau'n cwrdd â gofynion statudol.

• Paratoi a chyflwyno cyflwyniadau a gweithdai i staff, rhanddeiliaid a sefydliadau partner.

• Darparu cynnwys hyfforddiant gorfodol i'r holl staff gael mynediad iddo ar y System Rheoli Dysgu.

• Codi ymwybyddiaeth o gydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant a'r Gymraeg yn y gymuned ehangach.

• Codi ymwybyddiaeth o ragfarnau cynhenid a datblygu datrysiadau i helpu i unioni'r rhain.

• Coladu ac adrodd ar gynnydd ar gyflawni'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol a Strategaeth y Gymraeg i'r Cyngor a phwyllgorau craffu.

• Gweithredu fel prif gyswllt y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Chomisiynydd y Gymraeg gan sicrhau bod ymchwil ac arfer gorau yn cael eu defnyddio i lunio a gwella gwaith yr awdurdod yn y meysydd hyn.

• Bod ag ymrwymiad i gyflawni'r weledigaeth ac ymddwyn yn unol â gwerthoedd Cyngor Sir Fynwy.

• Cynnal arferion gweithio diogel ar gyfer eich hunan ac eraill, yn unol â datganiad polisi'r awdurdod ar Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith.

• Cefnogi'n weithredol egwyddorion ac ymarfer cyfle cyfartal fel y nodir ym Mholisi Cyfle Cyfartal y Cyngor.

• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill sy'n gymesur â lefel y swydd.

Dyma beth y gallwn ei rhoi i chi:-

• Y cyfle i gymryd eich cam nesaf yn eich gyrfa mewn sefydliad sy'n poeni cymaint am eich datblygiad gyrfa ag yr ydych chi’n ei wneud.

• Pecyn cynefino a fydd yn ymgyfarwyddo â'r sir a'r sefydliad.

• Cyfle i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg.

• Gliniadur a'r hyblygrwydd i weithio mewn ffordd sy'n addas i chi, rydyn ni'n poeni mwy am yr hyn rydych chi'n ei gyflawni na lle rydych chi'n eistedd.

• Pan fyddwch angen neu'n dewis gweithio yn y swyddfa, mae gennym adeilad swyddfa olau a modern lle gallwch chi archebu desgiau i weithio ac ystafelloedd cyfarfod ar gyfer sgyrsiau mwy. Rydym hefyd yn elwa o gael caffi ar y safle.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad Rheolwr Cydraddoldeb a'r Gymraeg

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Aelod o'r Grŵp Llywio Ymarfer Rhwng Cenedlaethau

Cydlynydd Prosiectau Gwirfoddolwyr (Archif Ddarlledu Cymru)

Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Cyfnod mamolaeth)