Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Rheolwr Aelodaeth

Rheolwr Aelodaeth

Trosolwg:

Mae Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig a dawnus i’r swydd hon. 

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yw’r corff cenedlaethol sy’n arwain, datblygu a hyrwyddo cyfieithu proffesiynol ar gyfer cyfieithwyr Cymraeg i/o’r Saesneg

Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu’n llawn at waith y Gymdeithas.

Prif bwrpas y swydd hon yw:

·       Gweinyddu’r drefn arholi (yr arholiadau aelodaeth testun a’r prawf cyfieithu ar y pryd) a’r ymgyrch ailymaelodi flynyddol. 

·       Sicrhau cyswllt cyson gyda’r aelodau drwy fwletin newyddion, bwletin swyddi a thendrau a’r cyfryngau cymdeithasol.

·       Cydweithio i drefnu rhaglen o gyrsiau a gweithdai hyfforddi a datblygiad proffesiynol.

·       Cydweithio i drefnu rhaglen o ddigwyddiadau cymdeithasol.

·       Yn gyffredinol sicrhau gweinyddiaeth esmwyth ac effeithiol y Gymdeithas.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Cyflog: hyd at £28,430 + 6% cyfraniad pensiwn
Dyddiad Cau: 28/03/2024
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Gwyn Williams
Ffôn: 07831092524
Lleoliad: Hybrid - Bangor ac mae'n bosibl gweithio o bell
Disgrifiad:

Prif gyfrifoldebau a dyletswyddau’r swydd

Mae tabl mwy cynhwysfawr o gyfrifoldebau’r swydd ar gael yn y pecyn ymgeisydd.

Materion aelodaeth

i)         Trefnu’r Arholiadau Aelodaeth Testun a’r Prawf Cyfieithu ar y Pryd (CAP). Ceir gwybodaeth am drefniadau’r arholiadau a’r Prawf CAP yn y llawlyfrau perthnasol ar gyfer Arholiadau Aelodaeth Testun Ebrill 2024 a Phrawf CAP Chwefror 2024 ar wefan y Gymdeithas. https://www.cyfieithwyr.cymru/files/Llawlyfr-Arholiadau-Hydref-2023.pdf  

Bydd y gwaith hwn yn cynnwys cofrestru ymgeiswyr, gwneud y trefniadau gyda’r canolfannau arholi, goruchwylio’r arholiadau ar gyfer yr arholiadau, cydlynu’r drefn marcio, trefnu’r byrddau arholi perthnasol, cyhoeddi’r canlyniadau, a gweinyddu’r camau a gymerir ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau. Bydd gofyn cydweithio’n agos hefyd gyda’r Prif Arholwr Testun, Prif Arholwr CAP, y Dirprwyon a’r marcwyr perthnasol.

ii)       Gweinyddu’r ymgyrch ailymaelodi flynyddol.

Bydd y gwaith hwn yn cynnwys cysylltu â’r aelodau, cofrestru aelodau wrth iddynt dalu eu tâl aelodaeth, adolygu’r Llawlyfr Aelodaeth a’r Dystysgrif Aelodaeth ac anfon y rhain at yr aelodau; sicrhau fod y rhestr o aelodau yn gywir ac yn gyfredol.

iii)      Sicrhau bod y Gymdeithas yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i’w haelodau, a gweithredu er eu lles a’u budd ar bob achlysur. Bydd hyn yn cynnwys rhannu gwybodaeth berthnasol â’r aelodau yn rheolaidd trwy’r Bwletin Newyddion a’r Bwletin gwaith, tendrau a swyddi.

Trefnu gweithgareddau datblygu proffesiynol

i)         Trefnu a hyrwyddo rhaglen o weithgareddau datblygu proffesiynol a fydd wedi ei hanelu at gyfieithwyr ar bob cam yn eu gyrfa ac at ddarpar-gyfieithwyr yn unol â thargedau grant Llywodraeth Cymru.

ii)       Datblygu a meithrin cysylltiadau â chyfieithwyr ac arbenigwyr eraill a allai gyfrannu at y rhaglen o hyfforddiant fel tiwtoriaid.

iii)      Sicrhau bod y gweithgareddau hyn yn cael ei rheoli’n effeithlon ac yn effeithiol.

Dyletswyddau cyffredinol

·       Bod yn gyfrifol am drefniadau gweinyddol cyfarfodydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr a’r Bwrdd Arholi.

·       Cadw cofnod manwl o holl incwm a gwariant CCC. Mewnbynnu anfonebau i’w talu a chodi anfonebau ar gyfer cyflenwyr.  Talu cyflogau misol ar sail y wybodaeth a geir gan y cyfrifydd. Prif gyswllt bancio ar lein CCC. Llunio adroddiadau ariannol ar gyfer cyfarfodydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr.

·       Bod yn brif gyswyllt ar gyfer holl ymwneud y Gymdeithas gyda Tŷ’r Cwmnïau.

·       Sicrhau rhediad esmwyth i weinyddiad y swyddfa a’r Gymdeithas.

·       Cynorthwyo yn y gwaith o gynnal a diweddaru’r wefan a chynnal presenoldeb y Gymdeithas ar y cyfryngau cymdeithasol.

·       Paratoi a chyflwyno adroddiadau i gyfarfodydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr a phwyllgorau eraill, a bod yn bresennol yn y cyfarfodydd.

·       Cyfrannu at y gwaith o ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i aelodau’r Gymdeithas.

·       Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn holl weithgareddau’r Gymdeithas.

·       Hyrwyddo arferion gwaith cynaliadwy a lleihau effaith gweithrediadau’r Gymdeithas ar yr amgylchedd.

·       Sicrhau bod data’n cael ei gasglu, ei ddefnyddio a’i gadw yn unol â chyfreithiau diogelu gwybodaeth bersonol. Bod yn gyswllt gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth https://ico.org.uk/ 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cynorthwyydd Cyfryngau Cymdeithasol​​​

Cynorthwyydd Derbynfa

Cydlynydd Ysgolion - De Cymru / De Orllewin Cymru