Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Prif Weithredwr

Prif Weithredwr

Trosolwg:

Mae Menter a Busnes yn gwmni annibynnol, nid er elw, sy’n cefnogi unigolion, busnesau a sefydliadau yng Nghymru i ddechrau a datblygu eu busnesau. Mae’r Cwmni hefyd yn darparu gwasanaethau ymgynghorol yn ymwneud â materion datblygu economaidd yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r gweithlu yn cwmpasu 140 o staff sydd wedi eu lleoli mewn 5 swyddfa ar draws Cymru ac mae tua 60 o weithwyr llawrydd yn cyflawni gwaith i’r cwmni ar unrhyw adeg.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Menter a Busnes
Cyflog: Tua £90,000
Dyddiad Cau: 21/07/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Goodson Thomas
Ffôn: 029 2167 4422
Lleoliad: Hyblyg
Disgrifiad:

Mae Menter a Busnes yn gwmni annibynnol, nid er elw, sy’n cefnogi unigolion, busnesau a sefydliadau yng Nghymru i ddechrau a datblygu eu busnesau. Mae’r Cwmni hefyd yn darparu gwasanaethau ymgynghorol yn ymwneud â materion datblygu economaidd yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r gweithlu yn cwmpasu 140 o staff sydd wedi eu lleoli mewn 5 swyddfa ar draws Cymru ac mae tua 60 o weithwyr llawrydd yn cyflawni gwaith i’r cwmni ar unrhyw adeg.

Yn dilyn cyhoeddi ymddeoliad Prif Weithredwr cyfredol y cwmni, mae Menter a Busnes yn nawr yn awyddus i benodi Prif Weithredwr newydd. Dyma gyfle cyffrous i arwain cwmni mor flaenllaw ar adeg hollbwysig. Bydd angen i’r unigolyn llwyddiannus:

·       arwain datblygiad parhaus Menter a Busnes trwy ddarparu gweledigaeth strategol ac arweinyddiaeth gadarn

·       gweithredu fel prif lysgennad y cwmni, trwy feithrin cysylltiadau allweddol ar bob lefel, gan sicrhau ymddiriedaeth yng ngallu’r cwmni i gyflawni targedau uchelgeisiol

·       cydweithio gyda Cadeirydd y Bwrdd i sicrhau llywodraethiant effeithiol a sefydlu fframweithiau atebolrwydd cadarn ar draws y cwmni, ac i sicrhau fod y Bwrdd yn derbyn cyngor, argymhellion a gwybodaeth mewn modd effeithlon

·       gofalu fod yr holl adnoddau angenrheidiol ar gael i weithredu gweledigaeth a rhaglen waith y cwmni a gofalu fod holl waith Menter a Busnes yn cael ei gyflawni’n effeithiol ac yn unol gyda nod, amcanion, ethos a gwerthoedd y cwmni

·       goruchwylio gweithgareddau datblygol a chyfrannu tuag at borffolio gwasanaethau masnachol y cwmni yn ôl arbenigedd a phrofiad a gofalu fod y defnydd o’r iaith Gymraeg yn cael ei hyrwyddo a’i ddatblygu ymhob agwedd ar waith y cwmni

Yn ogystal â dealltwriaeth drwyadl o’r maes datblygu economaidd yng Nghymru, bydd gan yr unigolyn llwyddiannus brofiad dangosadwy:

·       ym maes rheolaeth ac arweinyddiaeth

·       o allu i ysbrydoli a datblygu staff

·       o gynllunio strategol a rheolaeth ariannol 

·       o ffurfio partneriaethau a rhwydweithiau

·       o lunio ceisiadau a pharatoi tendrau llwyddiannus 

·       o ad-drefnu

I drafod yn anffurfiol ac am gopi o’r Pecyn Ymgeiswyr, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com . I ymgeisio defnyddiwch y botwm 'Cyflwyno Nawr/Apply Now' ar wefan Goodson Thomas (www.goodsonthomas.com/opportunities/2387) i gyflwyno eich CV a llythyr eglurhaol. 

Cydnabyddir pob cais.

Dyddiad cau:  21 Gorffennaf 2022

Cyfweliadau Panel Terfynol:  29 Gorffennaf 2022       

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Maes Ardal Arfordirol a Chymorth Gweinyddol (Cyfnod Mamolaeth)

Swyddog Cymunedol Gorllewin Myrddin

Cynorthwyydd Gofal Cwsmer