Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Prif Swyddog Cyfieithu 

Prif Swyddog Cyfieithu 

Trosolwg:

Rydym yn edrych am Brif Swyddog Cyfieithu i ymuno â’n campws yng Nghymru ar sail amser llawn, barhaol, yn gweithio am 37 awr yr wythnos.

 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Cyflog: £32,348 - £36,386 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 23/09/2022
Amser Cau: 23:59:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Lleoliad: Un o gampysau’r Brifysgol yng Nghymru (yn dibynnu ar leoliad yr ymgeisydd llwyddiannus), ond dylid gallu gweithio mewn lleoliadau eraill
Disgrifiad:

Prif Swyddog Cyfieithu 

Un o gampysau’r Brifysgol yng Nghymru (yn dibynnu ar leoliad yr ymgeisydd llwyddiannus), ond dylid gallu gweithio mewn lleoliadau eraill

£32,348 - £36,386 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Cawsom ein gosod yn 13eg am ansawdd addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y gynghrair hon eleni.

Rydym ni’n awr yn edrych am Brif Swyddog Cyfieithu i ymuno â’n campws yng Nghymru ar sail amser llawn, barhaol, yn gweithio am 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Mae Uned Gyfieithu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gartref i wasanaeth cyfieithu mewnol y Brifysgol ac yn derbyn ceisiadau cyfieithu gan staff o adrannau ar draws y sefydliad cyfan. Rôl y Prif Swyddog Cyfieithu fydd ymuno â Phrif Swyddogion Cyfieithu eraill yr Uned Gyfieithu er mwyn cynnal y gwasanaeth hwn mewn ffordd mor effeithlon â phosib.

Gweler y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle bydd hefyd restr o’r meini prawf hanfodol a dymunol ym ‘Manyleb yr Unigolyn’.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Prif Swyddog Cyfieithu , bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

-       Gradd gydag anrhydedd yn y Gymraeg neu gymhwyster cyfwerth

-       Profiad blaenorol o weithio fel cyfieithydd 

-       Sgiliau technoleg gwybodaeth priodol 

-       Y gallu i weithio’n annibynnol 

-       Y gallu i weithio fel rhan o dîm

-       Y gallu i weithio dan bwysau 

-       Sgiliau iaith ardderchog yn y Gymraeg a’r Saesneg 

-       Sgiliau rhyngbersonol o safon uchel a’r gallu i gyfathrebu’n briodol ag eraill

-       Y gallu i gyfathrebu ar lefel uchel yn y Gymraeg a’r Saesneg, ar lafar ac ar bapur 

Byddai’n fuddiol pe bai gennych chi:

-       Cymhwyster cydnabyddedig yn Saesneg ar lefel 3 neu gymhwyster cyfwerth

-       Aelodaeth o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru neu gorff cyfieithu arall  

-       Profiad blaenorol o ddefnyddio meddalwedd cof cyfieithu

-       Y gallu i ymgymryd â gwaith cyfieithu ar y pryd  

- BUDDION –

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau (pro rata) ynghyd â 8 gŵyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol 

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

-        Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

-        Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

-        Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

-        Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

-        Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

-        Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

-        Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Felly os ydych chi’n awyddus i chwarae rhan bwysig yn cynnal ein prifysgol fel Prif Swyddog Cyfieithu, ymgeisiwch drwy’r botwm perthnasol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 23 Medi 2022, 11:59pm

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Ti a Fi Cymunedau Lleiafrifol (Wrecsam a Sir Fflint) ail-hysbysebu

Cynorthwyydd Gweithredol (Cymraeg hanfodol)

Derbynnydd