Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Penodi Aelodau

Penodi Aelodau

Trosolwg:

Mae Llywodraeth Cymru'n gwahodd ceisiadau i ddau unigolyn wasanaethu fel aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru. Bydd yr unigolion hyn yn chwarae rhan allweddol wrth helpu Cyngor Celfyddydau Cymru i gyflawni ei flaenoriaethau strategol o hyrwyddo diwylliant bywiog, amrywiol a chynhwysol a sector gelfyddydol sy'n gynaliadwy ac arloesol.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru
Cyflog: Di-dâl, bydd costau teithio a chynhaliaeth yn cael eu talu
Dyddiad Cau: 26/04/2024
Amser Cau: 17:30:00
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU  

Penodi Aelodau

Ydych chi'n credu bod y celfyddydau'n gallu newid bywydau?

Ydych chi'n credu y dylen nhw fod ar gael i bawb?

Ydych chi'n ymwybodol o effaith y celfyddydau a’u manteision i iechyd, cyfoeth a llesiant yng Nghymru?

Cyfleoedd cyffrous i gyfrannu at ddatblygiad y celfyddydau yng Nghymru

Aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru

Tua 1.5 diwrnod y mis

Di-dâl, bydd costau teithio a chynhaliaeth yn cael eu talu

Mae Llywodraeth Cymru'n gwahodd ceisiadau i ddau unigolyn wasanaethu fel aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru. Bydd yr unigolion hyn yn chwarae rhan allweddol wrth helpu Cyngor Celfyddydau Cymru i gyflawni ei flaenoriaethau strategol o hyrwyddo diwylliant bywiog, amrywiol a chynhwysol a sector gelfyddydol sy'n gynaliadwy ac arloesol.

Bydd y penodiad yn dechrau yn yr haf 2024 ac os byddwch yn cael eich penodi, byddwch yn chwarae rôl bwysig yn cyflawni ymrwymiadau polisi strategol Llywodraeth Cymru i hyrwyddo diwylliant cyfoethog ac amrywiol, a sector celfyddydau cynaliadwy, hyfyw ac arloesol.

Mae disgwyl i Aelodau’r Cyngor:

·       Gymryd rhan yng ngweithgareddau'r Cyngor a chyfrannu’n effeithiol atynt, yn enwedig o ran diffinio a datblygu ei gyfeiriad strategol, pennu a chyflawni amcanion heriol, a chefnogi polisi Llywodraeth Cymru;

·       Adolygu, craffu, herio a chefnogi'r Pwyllgor Gwaith;

·       Hyrwyddo safonau uchel o briodoldeb wrth reoli arian cyhoeddus, a sicrhau bod gweithgareddau'r Cyngor yn cael eu cynnal yn effeithlon ac yn effeithiol, gan sicrhau gwerth am arian o fewn fframwaith o arfer gorau, rheolaidd-dra a phriodoldeb;

·       Cymryd rhan yn y broses gynllunio corfforaethol, gan gynnwys cytuno ar gynlluniau cyllideb blynyddol ar gyfer rhaglenni gweithredol a gweithgarwch corfforaethol; 

·       Gweithio fel rhan o Gyngor sy'n gwerthfawrogi gwahaniaeth yn bositif ac yn herio ymddygiadau anymwybodol;

·       Penodi, gyda chymeradwyaeth Llywodraeth Cymru, Brif Weithredwr, pe bai'r rheidrwydd yn codi;

·       Cymryd rhan weithredol mewn gwaith i ehangu mynediad a chreu sector a sefydliad celfyddydol cynhwysol yn unol â Chynllun Gweithredu Ehangu Ymgysylltiad Cyngor Celfyddydau Cymru a Chynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol Cymru Llywodraeth Cymru a Chynllun Gweithredu LHDTQ+.

Er mwyn cryfhau a chydbwyso Aelodaeth y Cyngor a chyflawni blaenoriaethau strategol dros y tair blynedd nesaf, bydd angen i'r Aelodau ddangos y rhinweddau, y sgiliau a'r profiad i fodloni'r holl feini prawf hanfodol ar gyfer eu penodi: Mae manyleb lawn y person a'r meini prawf hanfodol wedi'u cynnwys ym mhecyn gwybodaeth yr ymgeiswyr.

Bydd y penodiad am dymor cychwynnol o dair blynedd ac fe fydd angen ymrwymiad o 1.5 diwrnod y mis ar fusnes y Cyngor a bydd angen mynychu holl gyfarfodydd y Cyngor mewn lleoliadau amrywiol yng Nghymru.  Mae'r swyddi hyn yn ddi-dâl er y bydd costau teithio a chynhaliaeth yn cael eu had-dalu.

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylai cyrff cyhoeddus gael aelodau o'r bwrdd sy'n adlewyrchu cymdeithas Cymru - pobl o bob cefndir - i'w helpu i ddeall anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell.  Dyna pam mae Llywodraeth Cymru'n annog ystod eang ac amrywiol o unigolion i wneud cais am benodiad i gyrff cyhoeddus.  Mae croeso arbennig i geisiadau gan bob grŵp sydd wedi'u tangynrychioli, gan gynnwys menywod, pobl dan 30 oed, aelodau o leiafrifoedd ethnig, pobl anabl, pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar sail teilyngdod. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26/04/2024,16:00.  Ni chaiff ffurflenni cais a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried.  

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Rheolwr Portffolio

Cydlynydd Academi Gofal Gwynedd

Swyddog Hyrwyddo Addysg Gymraeg