Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Pennaeth Ymgysylltu â Chwmnïau 

Pennaeth Ymgysylltu â Chwmnïau 

Trosolwg:

Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag ar gyfer Pennaeth Ymgysylltu â Chwmni, sy'n cwmpasu rhanbarthau Canolbarth a Dwyrain, Gogledd a Chymru. 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: CCW
Cyflog: £50,924 - £62,305 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 05/10/2022
Amser Cau: 17:30:00
Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol
Ffôn: 07918607876 07918607807
Lleoliad: Birmingham neu Gaerdydd gyda hyblygrwydd i weithio gartref yn unol â CCWs polisi gweithio cyfunol neu waith cartref, gyda gofyniad i deithio o fewn Cymru a Lloegr pan fo angen
Disgrifiad:

Birmingham neu Gaerdydd gyda hyblygrwydd i weithio gartref yn unol â CCWs polisi gweithio cyfunol neu waith cartref, gyda gofyniad i deithio o fewn Cymru a Lloegr pan fo angen

£50,924 - £62,305 y flwyddyn

Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag ar gyfer Pennaeth Ymgysylltu â Chwmni, sy'n cwmpasu rhanbarthau Canolbarth a Dwyrain, Gogledd a Chymru.

Yma yn CCW rydym yn cefnogi miloedd o gwsmeriaid gyda chwynion y maent wedi methu eu datrys yn uniongyrchol gyda’u cwmni dŵr ac yn ymchwilio i amrywiaeth eang o faterion dŵr a chyhoeddi’n canfyddiadau i ddylanwadu ar gyfeiriad y diwydiant yn y dyfodol sydd o fudd i ddefnyddwyr. Mae ein Pwyllgorau yng Nghymru a Lloegr a’n tîm o Eiriolwyr Defnyddwyr yn cynrychioli buddiannau defnyddwyr i amrywiaeth eang o randdeiliaid, yn cynnwys y Llywodraeth, rheoleiddwyr a chwmnïau dŵr.

Y rôl o fewn CCW

Mae tîm Polisi yn gyfrifol am oruchwylio perfformiad ac ymgysylltiad cwmni, gan gymryd camau i fynd i’r afael â phroblemau, nodi a rhannu arferion da, a sicrhau bod y fframwaith uwchgyfeirio’n gweithio’n effeithiol. Byddant yn adrodd i’r Cyfarwyddwr Polisi, Ymchwil ac Ymgyrchoedd a nhw fydd uwch bwynt cyswllt CCW ar gyfer y cwmnïau dŵr sydd wedi’u dynodi i’w rôl benodol; gan gynnal gwybodaeth gyfredol am eu perfformiad a goruchwylio’r problemau allweddol a’n holl waith gyda nhw.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu defnyddio eu profiad gwaith helaeth yn y sector cyfleustodau neu mewn amgylchedd darparu gwasanaethau cwsmeriaid a’u sgiliau arwain a rheoli pobl cryf er mwyn cyflawni’n gweledigaeth sicrhau bod pobl yn wybodus, yn cael eu trin yn deg a bod ganddynt hyder yn eu gwasanaethau dŵr.  

Yn gyfnewid am hyn byddwn yn cynnig cyfle i weithio mewn sefydliad dynamig sy’n newid yn gyflym a byddwch yn derbyn buddion deniadol yn cynnwys pensiwn y Gwasanaeth Sifil ac opsiynau gweithio hyblyg.

I wneud cais, anfonwch

1. Ffurflen Manylion Personol wedi’i chwblhau.

2. CV yn cynnwys cymwysterau addysgol a phroffesiynol a hanes cyflogaeth llawn, gan roi manylion cyflawniadau allweddol sy’n berthnasol i’r sgiliau a’r profiad a amlinellir yn y fanyleb person a’r disgrifiad swydd.

3. Datganiad personol yn amlinellu sut rydych yn bodloni’r meini prawf hanfodol cyhoeddedig yn y fanyleb person na ddylai fod yn fwy na dwy ochr o A4.

Cyflwynwch eich cais mewn e-bost i recruitment@ccwater.org.uk. Y dyddiad cau yw 5 Hydref 2022.

Mae manylion llawn a meini prawf hanfodol y swydd i’w gweld yn Gwybodaeth i Ymgeiswyr. Mae’r wybodaeth ymgeisio ar gael yn Saesneg hefyd ar ein gwefan.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.ccwater.org.uk/jobs neu ffoniwch y tîm AD ar 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cydlynydd Gwirfoddolwyr a Llesiant Dyffryn Gwyrdd

Derbynnydd

Hwylusydd y Gymraeg ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol