Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Pennaeth Cyllid

Pennaeth Cyllid

Trosolwg:

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (CAFC) fel y Pennaeth Cyllid newydd. Mae hon yn swydd allweddol o fewn un o’r cymdeithasau amaethyddol uchaf ei pharch yn y Deyrnas Unedig.  Fel Pennaeth Cyllid, byddwch yn adrodd yn uniongyrchol i’r Prif Weithredwr a byddwch yn gyfrifol am arwain y swyddogaeth gyllid pob dydd.

Enw'r Cyflogwr: Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Cyflog: Tua £40,000 y flwyddyn ynghyd â phecyn buddion a phensiwn hael
Dyddiad Cau: 30/08/2022
Amser Cau: 17:30:00
Enw Cyswllt: Aled Rhys Jones
Ffôn: 07506 164 478
Lleoliad: Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys gydag opsiwn hyblyg / hybrid
Disgrifiad:

Y Cyfle

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (CAFC) fel y Pennaeth Cyllid newydd. Mae hon yn swydd allweddol o fewn un o’r cymdeithasau amaethyddol uchaf ei pharch yn y Deyrnas Unedig.  Fel Pennaeth Cyllid, byddwch yn adrodd yn uniongyrchol i’r Prif Weithredwr a byddwch yn gyfrifol am arwain y swyddogaeth gyllid pob dydd.

CAFC

Wedi’i sefydlu bron 120 o flynyddoedd yn ôl, ond gydag agwedd bendant o gyfoes, mae’r Gymdeithas yn llenwi lle unigryw yn nhirwedd wledig a diwylliannol Cymru.  Fel elusen gofrestredig, nod craidd y Gymdeithas yw hyrwyddo amaethyddiaeth gynaliadwy, garddwriaeth, coedwigaeth, cadwraeth a’r amgylchedd yng Nghymru.  Mae’n cyflawni ei hamcanion trwy gynnal tri digwyddiad mawr bob blwyddyn, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf, ochr yn ochr â nifer o wobrwyon, bwrsarïau ac ysgoloriaethau.

Yn ogystal â’i digwyddiadau ei hun, mae’r Gymdeithas yn croesawu nifer o ddigwyddiadau allanol ar y maes sioe 150 erw, gan greu incwm allweddol i fod yn sail i’w gwaith elusennol.

Gan edrych ymlaen, bydd angen i’r Gymdeithas, fel pob sefydliad arall, gadw ffocws llym ar y cyllid, yn arbennig o ystyried effaith chwyddiant a chostau byw cynyddol.  Bydd hyn yn galw am graffter ariannol cadarn ynghyd â chreadigrwydd wrth geisio ffrydiau incwm newydd a ffyrdd dyfeisgar o leihau strwythur cost y Gymdeithas.

Felly, mae’r Pennaeth Cyllid yn aelod allweddol o Uwch Dîm Arwain y Gymdeithas, yn adrodd yn uniongyrchol i’r Prif Weithredwr, ac yn gweithio’n agos gyda Thrysorydd Anrhydeddus y Gymdeithas, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Bwrdd yr Ymddiriedolwyr ac Is-Bwyllgorau.  Bydd deiliad y swydd yn cymryd rhan weithredol mewn blaen-gynllunio ac wrth gefnogi strwythur pwyllgorau’r Gymdeithas.

Cyfrifoldebau allweddol

·       Sicrhau bod cyfundrefn reolaeth ariannol, rheoli, cyllidebu ac adrodd gadarn yn ei lle.

·       Goruchwylio’r rheolaeth ariannol pob dydd yn cynnwys prosesu’r holl incwm a gwariant yn cynnwys cysoniadau banc a ffurflenni TAW chwarterol ayb.

·       Paratoi’r gyllideb flynyddol, rhagolygon llif arian a blaen-amcanestyniadau.

·       Paratoi cyfrifon rheoli misol ac adroddiadau perfformiad i Fwrdd y Cyfarwyddwyr gyda Dangosyddion Perfformiad Allweddol a sylwebaeth ariannol a gweithredol craff a pherthnasol.                                                                                                       

·       Gweithredu polisïau a gweithdrefnau ariannol.

·       Asesu a rheoli’r gofrestr risgiau.

·       Paratoi’r cyfrifon statudol ar gyfer yr archwiliad diwedd blwyddyn a chysylltu ag archwilwyr.

·       Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth a rheoliadau, yn cynnwys ffurflenni blynyddol i Dŷ’r Cwmnïau a’r Comisiwn Elusennau.

·       Goruchwylio’r buddsoddiadau a chyflwyno adroddiadau fel y bo angen.

·       Goruchwylio’r Swyddog Cyllid a darparu cymorth a hyfforddiant fel y bo angen.

Bydd disgwyl i’r Pennaeth Cyllid gyfrannu hefyd tuag at nifer o flaenoriaethau strategol parhaus, megis cefnogi’r Grŵp Adolygu Prisiau sydd wedi’i sefydlu i ystyried strwythur prisio digwyddiadau’r Gymdeithas yn y dyfodol, defnyddio system TG/cronfa ddata newydd y Gymdeithas yn llwyddiannus, canfod cyfleoedd grantiau/cyllido newydd ac ymchwilio i arbedion effeithlonrwydd ymhellach trwy ddefnyddio technoleg.

Bydd angen i ddeiliad y swydd fod yn llawn angerdd ac yn ymroddedig i lwyddiant tymor hir y Gymdeithas, tra bydd yn gallu gweithio dan bwysau, trin blaenoriaethau lluosog a chwrdd â therfynau amser.

Mae’r priodoleddau canlynol yn rhinweddau pwysig ar gyfer y swydd. Sylweddolir efallai na fydd un ymgeisydd yn meddu arnynt i gyd. Er hynny, defnyddiwch eich cais i ddangos sut y gall eich profiad, eich sgiliau a’ch gwybodaeth gwrdd â gofynion cyflawni’r swydd hon.

Profiad:                                              

·       Hanes o lwyddiant blaenorol mewn rheolaeth ariannol uwch/strategol.

·       Cynhyrchu, rheoli a gwerthuso cyllidebau.

·       Yn gyfarwydd â meddalwedd cyfrifydda Sage.

·       Yn gyfarwydd â llywodraethu a chyfrifyddu elusen.

·       Rheoli staff a gweithio tîm.

Sgiliau a gwybodaeth

·       Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

·       Sgiliau rhyngbersonol rhagorol.

·       Yn hyddysg mewn TG. 

·       Sgiliau cyflwyno.

·       Menter a chreadigrwydd.

·       Sylw astud i fanylion.

·       Ymarweddiad cyfeillgar, agos-atoch a hyderus 

·       Mae cymhwyster cydnabyddedig mewn cyfrifyddu yn ddymunol

I drafod y swydd yn anffurfiol, anogir darpar ymgeiswyr i gysylltu ag Aled Rhys Jones, Y Darpar Brif Weithredwr ar 07506 164 478 (aled@ontheland.co.uk).

I wneud cais am y swydd hon, anfonwch CV a llythyr eglurhaol at Caron W Evans, Pennaeth 

Gweinyddiaeth ar recruitment@rwas.co.uk 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 canol dydd ar ddydd Mawrth, 30ain Awst 2022.

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn yr wythnos yn dechrau 12fed Medi 2022.

Mae manylion y pecyn buddion a’r telerau cyflogaeth cyffredinol i’w gweld yn y ddogfen ategol.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Mwy

GWELD POPETH

Clerc y Dref

Swyddog Ti a Fi Cymunedau Lleiafrifol (Wrecsam a Sir Fflint) ail-hysbysebu

Swyddog Datblygu