Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Swyddog Gwybodaeth – Canolfan Gyswllt

Swyddog Gwybodaeth – Canolfan Gyswllt

Trosolwg:

Mae Sir Fynwy yn lle hardd i fyw, gweithio ac ymweld ag ef. Pobl ein sir yw ei hased mwyaf a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer y swydd hon yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol ar gyfer ac ar ran y llu o wasanaethau amrywiol y mae’r Cyngor yn eu darparu. Mae'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, ac felly chi fydd y prif bwynt cyswllt ar gyfer cefnogi cwsmeriaid sydd eisiau defnyddio a chael eu cynghori i ddefnyddio eu dewis iaith gyntaf. Bydd y rôl hon yn helpu i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb iaith o fewn cwmpas ehangach cydraddoldeb yn gyffredinol, ac mae hynny’n cael ei ystyried yn flaenoriaeth drwy Gynllun Cymunedol a Chorfforaethol 5 mlynedd Sir Fynwy.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Cyngor Sir Fynwy
Cyflog: £27,334 - £29,269
Dyddiad Cau: 15/12/2023
Amser Cau: 17:00:00
Enw Cyswllt: Cheryl Haskell / Amanda Francis
Ffôn: 01633 644111 / 07908724575
Lleoliad: Canolfan Gyswllt, Hyb Cas-gwent a Gweithio Gartref yn unol ag anghenion y gwasanaeth
Disgrifiad:

Tîm y Ganolfan Gyswllt….. Pwy ydym ni? Rydym yn rhan o dîm Gwasanaeth Cwsmer Cyngor Sir Fynwy. Rydym yn dîm proffesiynol a deinamig hynod ysgogol, sy'n gweithio ar ran gwasanaethau ar draws y cyngor cyfan i ddarparu adroddiadau a datrysiadau o'r dechrau i'r diwedd i gwsmeriaid dros y ffôn a thrwy ein chatbot digidol “Monty.” Mae ein gwaith yn gyflym ac yn ymateb i anghenion ein cynghorau a'n cymunedau.

Ein Diben:-

Rydym yn rhan o dîm gwasanaeth cwsmeriaid ehangach sy'n ymroddedig i sicrhau bod cwsmeriaid yn gallu cael mynediad at wasanaethau, cyngor a chefnogaeth y Cyngor sy'n eu galluogi i fyw'n gynhwysol ac yn ddiogel yn ein Sir. Rydym yn gweithio ochr yn ochr â holl wasanaethau eraill y Cyngor i ddarparu'r lefel hon o gymorth ar eu cyfer ac ar eu rhan, yn ogystal ag asiantaethau partner eraill.

Pwrpas y Rôl hon:-

Bydd deiliad y swydd yn rhan o dîm sy’n gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf i gwsmeriaid sy’n cysylltu â’r Cyngor am ystod eang o wasanaethau, ac yn gallu ymateb i gwsmeriaid sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg fel eu dewis iaith. O'r herwydd, bydd sut y bydd deiliad y swydd yn ymateb ar y cyswllt cychwynnol yn adlewyrchu ar brofiad y cwsmer gyda'r Cyngor. Mae'n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd â phob cyswllt yn effeithlon, yn effeithiol, yn sensitif ac yn gwrtais. Gall hyn fod yn eithaf heriol ar adegau ac felly pan fydd y cwsmer wedi cynhyrfu mae’n dod yn hanfodol bwysig i gadw persona digynnwrf a phroffesiynol. Bydd pob cydweithiwr yn cael ei hyfforddi i ateb ystod eang o ymholiadau. Ein nod yw eich galluogi i deimlo'n hyderus a chymwys a sicrhau bod gennych y sgiliau a'r wybodaeth a'r agweddau sydd eu hangen i gyflawni'r rôl yn broffesiynol ac yn effeithiol. Eich nod yw datrys pob ymholiad a lle nad yw hyn yn bosibl gweithio gyda'r tîm ehangach i gychwyn canlyniad cadarnhaol i'r cwsmer.

Disgwyliadau a Chanlyniadau’r Rôl hon:-

Rydym eisiau cydweithwyr sydd wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau cyswllt cwsmeriaid o'r radd flaenaf. Rhaid i chi feddu ar sgiliau siarad a gwrando Cymraeg rhugl, bod yn hunan-gymhellol a dangos empathi at anghenion y cwsmer. Byddwch yn gallu cyfathrebu'n gynhwysfawr mewn ffordd a fydd yn caniatáu ichi nodi anghenion cwsmeriaid a thrwy hynny ddatrys ymholiad y cwsmer. Byddwch yn gweithio fel rhan o'r tîm ehangach ac felly bydd eich agwedd broffesiynol a chefnogaeth i gydweithwyr yn bwysig.

Bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys:- 

• Ymateb i alwadau ffôn, e-byst a sgwrs fyw yn Gymraeg a Saesneg yn broffesiynol ac yn briodol a phrosesu ymholiadau yn unol â hynny.

• Gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr mewn Hybiau Cymunedol – wyneb yn wyneb Rhyngweithio â chwsmeriaid – lle ac os oes angen gwasanaeth.

• Cofnodi pob ymholiad ac adroddiad ar System Rheoli Cofnodion Cwsmer Fy Sir Fynwy (My Monmouth) ac unrhyw systemau eraill sydd eu hangen i gipio Gwybodaeth a data penodol.

• Ymateb i gwsmeriaid yn sensitif gydag empathi a dealltwriaeth, yn enwedig lle mae materion o'r natur honno, a dilyn i fyny ar ran cwsmeriaid pan fydd ymholiadau heb eu datrys.

• Cynghori ar y gwasanaethau sydd ar gael a materion cysylltiedig megis hawl, addasrwydd ac ati a symud ymlaen drwy'r sianelau a'r gweithdrefnau angenrheidiol er mwyn darparu'r cynnyrch terfynol.

• Yn gymwys wrth weithio'n effeithlon ar draws amrywiol lwyfannau meddalwedd a theleffoni.

• Prosesu taliadau am ystod o wasanaethau a gynigir gan y Cyngor.

• Yn ystod sefyllfaoedd brys, casglu data priodol i gynorthwyo gyda blaenoriaethu gwasanaethau i gwrdd â'r galw.

• Sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau'r Cyngor.

Dyma’r hyn y mae modd i ni ddarparu i chi:- 

• Yr holl offer sydd eu hangen i gyflawni eich rôl

• Unrhyw hyfforddiant sydd ei angen i sicrhau bod gennych y sgiliau a'r cymwyseddau sydd eu hangen

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad Swyddog Gwybodaeth - Canolfan Gyswllt

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Hyfforddai Proffesiynol Trawsnewid Digidol

Ail Hysbyseb - Swyddog Maes Ardal Arfordirol a Chymorth Gweinyddol (Cyfnod Mamolaeth)

Swyddog Asesu Cartrefi Fforddiadwy