Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Hyfforddwr Sgiliau Digidol a Chynhwysiant

Hyfforddwr Sgiliau Digidol a Chynhwysiant

Trosolwg:

Mae Cwmpas yn credu y dylai ein heconomi a’n cymdeithas weithio’n wahanol, gan roi pobl a’r blaned yn gyntaf. Rydym yn asiantaeth gydweithredol a datblygu, yn gweithio dros newid economaidd a chymdeithasol. Rydym yn chwilio am bobl sy’n rhannu ein gweledigaeth a’n gwerthoedd i ymuno â’n tîm. Os oes gennych chi ddiddordeb, darllenwch ymlaen!

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Cwmpas
Cyflog: £25,013 - £29,793 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 09/10/2022
Amser Cau: 22:00:00
Enw Cyswllt: Nicola Leybourne
Ffôn: 02920 807113
Lleoliad: Bydd y swydd hon yn golygu teithio ledled Cymru a gweithio gartref. Bydd milltiroedd busnes yn cael eu had-dalu.
Disgrifiad:

Crynodeb o’r Prosiect: Mae Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant yn rhaglen gynhwysiant digidol a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae’n cefnogi sefydliadau a grwpiau sy’n gweithio gyda’r cyhoedd yng Nghymru i ystyried sut i gynyddu cynhwysiant digidol i sicrhau bod pawb sy’n byw yng Nghymru yn gallu elwa o fod ar-lein. Fel rhaglen, rydym ni’n gweithio er mwyn sicrhau bod gan bawb y sgiliau, mynediad a’r cymhelliant i ddefnyddio’r rhyngrwyd a thechnoleg ddigidol yn hyderus. Byddwch yn rhan o dîm Cymru gyfan, gan weithio gyda chydweithwyr sy’n cyflawni ystod o gyfrifoldebau fel rhan o dîm darparu ehangach sy’n gweithio tuag at ddeilliannau penodol.


Crynodeb o’r swydd: Datblygu a darparu hyfforddiant a chymorth gyda’r nod o wella sgiliau, hyder a chymhelliant staff rheng flaen a gwirfoddolwyr ar draws y sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector, er mwyn gwella lefelau sgiliau Digidol a Chynhwysiant yng Nghymru.  

cyflog cychwynnol: £25,013 - £29,793  y flwyddyn.

Contract: Cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2025

Oriau: 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Bydd y swydd hon yn golygu teithio ledled Cymru a gweithio gartref. Bydd milltiroedd busnes yn cael eu had-dalu.

Dyddiad cau: 22:00, Dydd Sul, 9 Hydref 2022

Gwybodaeth/ Profiad

-Bydd gennych wybodaeth fanwl am ystod o dechnegau hyfforddi er mwyn gallu ymgysylltu ag amrywiaeth o wahanol arddulliau dysgu.  

-Bydd gennych ymwybyddiaeth dda o dechnoleg ddigidol a’i defnydd fel adnodd hyfforddi.

-Bydd angen i chi feddu ar wybodaeth am yr agenda cynhwysiant digidol a’r gallu i gefnogi cymunedau, sefydliadau a dinasyddion i ymgysylltu’n llawn ar-lein. Gellir darparu hyfforddiant ar hyn.

-Bydd angen i chi hefyd fod yn ymwybodol o fframwaith sgiliau sylfaenol digidol y DU.

Sgiliau:

-Byddwch wedi datblygu sgiliau ymgysylltu a gweithio gyda phobl. Mae hyn yn cynnwys siarad yn gyhoeddus, darparu hyfforddiant a gweithdai i gefnogi grwpiau ac unigolion, yn rhithiol ac wyneb yn wyneb.

-Byddwch wedi datblygu sgiliau cyfathrebu a sgiliau datrys problemau sylfaenol.  

-Yn ddelfrydol, byddwch wedi datblygu sgiliau i ddefnyddio MS PowerPoint, ond gellir darparu hyfforddiant ar hyn os oes angen.

-Byddwch wedi datblygu sgiliau i greu deunyddiau hyfforddiant, gan gynnwys amlinellu sesiynau, creu cyflwyniadau a chynhyrchu’r holl ddeilliannau hyfforddi eraill.

-Byddwch yn meddu ar sgiliau sylfaenol a’r gallu amlwg i addasu i newid ac yn fodlon datblygu sgiliau a gwybodaeth bersonol.  

-Byddwch wedi datblygu sgiliau TGCh ynghyd â’r gallu i ddefnyddio gwahanol adnoddau digidol i ddangos budd technoleg i’n cleientiaid, er y byddai modd darparu hyfforddiant ar gyfer hyn.

-Disgwylir i staff allu gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm a threfnu gwaith o fewn nifer o derfynau amser, adeiladu perthnasau effeithiol a defnyddio MS Office ac adnoddau cyfarfod ar-lein.

-Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Job Description

Disgrifiad Swydd

Fideo:
* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cyfieithydd

Hyfforddwr y Gymraeg

Cyfieithydd Cymraeg SQE