Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Hyfforddwr Gweithgareddau neu Awyr Agored

Hyfforddwr Gweithgareddau neu Awyr Agored

Trosolwg:

Edrychir  am Hyfforddwyr i weithio’n bennaf i ddarparu gweithgareddau awyr agored yn y gwersyll. I gyflawni’r swyddi yn effeithiol bydd angen cymwysterau addas a phrofiad o ddarparu gweithgareddau awyr agored i blant a phobl ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg.

Enw'r Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru
Cyflog: Dibynu ar brofiad
Dyddiad Cau: 30/09/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Huw Antur
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Teitl y Swydd:           Hyfforddwr Gweithgareddau neu Awyr Agored

Math o gontract:       Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa:          Gweithredol 2 (£21,239 - £22,058) neu Gweithredol 3 (£22,295 - £24,952)

                      (mae’r raddfa yn ddibynnol ar brofiad, sgiliau a chymwysterau yn y maes)

Bydd modd i ymgeisydd sydd â lefel uchel o sgiliau a chymwysterau awyr agored, a phrofiad helaeth yn y maes, sydd â’r gallu i drefnu a chydlynu cyrsiau a gweithgareddau, fod yn gymwys i gael ei benodi ar Raddfa 4 (£25,211 - £28,223) fel Uwch Hyfforddwr.

Lleoliad:                      Gwersyll Glan Llyn, Y Bala         

Amdanom ni

Urdd Gobaith Cymru yw mudiad ieuenctid cenedlaethol mwyaf Cymru sy’n darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc ac yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymuned a’r byd yn ehangach.  

Ymysg bwrlwm ein canmlwyddiant, dyma ddatgan ein huchelgais heriol i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith ein gwaith. Mae hyn yn allweddol os ydym am i’r Gymraeg fod yn ganolog ym mywydau plant a phobl ifanc Cymru, a sicrhau fod pawb yng Nghymru, boed yn siaradwyr Cymraeg ai pheidio, yn teimlo perchnogaeth ac ymdeimlad o berthyn tuag at yr iaith a’i thraddodiadau.

Y Swydd

Edrychir  am Hyfforddwyr i weithio’n bennaf i ddarparu gweithgareddau awyr agored yn y gwersyll. I gyflawni’r swyddi yn effeithiol bydd angen cymwysterau addas a phrofiad o ddarparu gweithgareddau awyr agored i blant a phobl ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg.

Am ffurflen gais neu fanylion pellach, cysylltwch â Huw Antur neu Arwel Phillips ar 01678 541000 neu ar e-bost huwantur@urdd.org neu arwel@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 30 Medi 2022          

Mae’r Urdd yn cefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr anabl a phobl ddiwylliannol ac ethnig amrywiol. ac ethnig amrywiol.

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

ffurflen gais

Swydd Ddisgrifiad

Mwy

GWELD POPETH

Pennaeth Cyfathrebu a Marchnata

Cynorthwy-ydd Swyddfa

Swyddog Datblygu Busnes