Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Hyfforddwr Cymraeg

Hyfforddwr Cymraeg

Trosolwg:

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â ni fel Hyfforddwr Cymraeg. 

Beth fyddwch chi’n ei wneud?

Diben y Swydd: Rhoi gwersi Cymraeg i holl staff Heddlu Dyfed-Powys er mwyn gweithio tuag at weithlu sy’n gwbl ddwyieithog. 

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Heddlu Dyfed-Powys
Cyflog: Graddfa gyflog - E - £26,565 i £29,331y flwyddyn
Dyddiad Cau: 07/12/2022
Amser Cau: 23:55:00
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â ni fel Hyfforddwr Cymraeg. 

Pwy yw Heddlu Dyfed- Powys?

Ni yw’r ardal heddlu fwyaf yn ddaearyddol yng Nghymru a Lloegr, ac rydym yn falch o wasanaethu cymunedau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Efallai bod y boblogaeth yr ydym yn ei gwasanaethu’n fach mewn nifer (tua 515,000 o bobl), ond mae’r dirwedd ddynamig yn golygu bod yn rhaid inni fod yn arloesol o ran ein hymagwedd blismona er mwyn darparu ar gyfer anghenion gwahanol ein cymunedau, sy’n cynnwys economi twristiaeth bywiog yn ystod misoedd yr haf.  

Beth fyddwch chi’n ei wneud?

Diben y Swydd: Rhoi gwersi Cymraeg i holl staff Heddlu Dyfed-Powys er mwyn gweithio tuag at weithlu sy’n gwbl ddwyieithog. 

Tasgau Penodol i’r Swydd

Cyflwyno delwedd a gwasanaeth proffesiynol i fyfyrwyr wrth gyflenwi hyfforddiant, gan ymgysylltu’n effeithiol â chwsmeriaid mewnol ac allanol ar bob lefel.
Bod yn atebol am gynhyrchu deunydd gwersi Cymraeg a deunydd ymchwil yn amserol er mwyn caniatáu cyflenwi’r cynllun  hyfforddi wedi’i gostio. 
Datblygu, gwerthuso a gwella deunydd gwersi Cymraeg a bod yn hyblyg i addasu deunydd a chyflenwi dysgu yn ôl yr angen. 
Arwain ar ddatblygu adnodd dysgu ar-lein ar gyfer cyflenwi gwersi Cymraeg.
Cynllunio a chydlynu cyflenwi gwersi Cymraeg o allu amrywiol, gan gydlynu gweithgareddau gydag eraill yn ôl yr angen. 
Cynllunio cynllun gwaith blynyddol, gan gynnwys dysgu o lefelau 1 i 5.
Cofnodi cynnydd myfyrwyr ac ysgrifennu adroddiad blynyddol i’w rannu â’r sefydliad.
Ysgogi myfyrwyr â chyflwyniad brwdfrydig a dychmygus. 
Cofrestru a pharatoi myfyrwyr ar gyfer asesiadau allanol a phortffolios ar gyfer achrediad lle bo’n berthnasol. 
Cydlynu gweithgareddau ac adnoddau o fewn maes penodol o’r cwricwlwm, gan gefnogi cydweithwyr i gyflenwi’r maes arbenigol hwn. 
Ceisio’r wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau a datblygiadau o ran strwythur cyflenwi gwersi Cymraeg, yn unol â’r cwricwlwm a chanllawiau cenedlaethol. 
Cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau sefydliadol a allai fod ar benwythnosau neu gyda’r hwyr. Mae digwyddiadau’n cynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol.
Ymgysylltu â chydweithwyr a gweithio’n hyblyg, yn arbennig o fewn yr ardal heddlu
Pwy ydyn ni’n chwilio amdano?

Yr iaith Gymraeg ac amrywiaeth

Yr ydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad dwyieithog, ac ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn croesawu ceisiadau gan grwpiau a dangynrychiolir a siaradwyr Cymraeg.

Darganfyddwch pa un ai a ydych chi’n gymwys ar gyfer Gweithredu Cadarnhaol yma.  

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriadau meddygol a fetio

Swydd dros dro yw hon hyd at 24 mis.

Cynhelir cyfweliadau ar: 19/12/2022 a 21/12/2022

Angen rhagor o wybodaeth?

Peidiwch ag oedi i gysylltu â’r tîm recriwtio drwy e-bost: hr-bsu-recruiting@dyfed-powys.police.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cydlynydd Marchnata

Uwch ymchwilydd – Practis Cymru 

Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau)