Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Gweinyddwr Swyddfa

Gweinyddwr Swyddfa

Trosolwg:

Bydd y Gweinyddwr Swyddfa yn cefnogi tîm bychan o Aseswyr Ôl-osod, gan ymdrin ag ymholiadau ffôn, cofnodi manylion cwsmeriaid, gwneud apwyntiadau a gwneud hawliadau am arian grant. Bydd y swydd hon yn addas ar gyfer rhywun sy’n angerddol am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd, sy’n gallu ymgysylltu â thrigolion gydag empathi, ac sy’n gallu gweithio ar eu menter eu hunain yn ogystal â rhan o dîm. Mae bod yn gyfarwydd â systemau TG sylfaenol a

chymwysiadau swyddfa (fel Microsoft Office – Word, Excel ac ati) yn ddymunol. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Ynni Llŷn CBC
Cyflog: £21,000
Dyddiad Cau: 30/11/2023
Amser Cau: 17:00:00
Lleoliad: Canolfan Fenter, Congl Meinciau, Botwnnog, Pwllheli, Botwnnog, Gwynedd, Cymru, LL53 8RA
Disgrifiad:

Amdanom ni 
Cwmni buddiannau cymunedol yw Ynni Llŷn sydd wedi’i leoli ym Motwnnog, Pen Llŷn. Dysgwch fwy amdanom yma: https://www.ynnillyn.cymru/amdanom-ni/?lang=cy

Ynglŷn â’r prosiect
Rydym yn lansio prosiect, Ôl-osod i Bawb, yn ystod Haf 2023.

Nod Ôl-osod i Bawb yw gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi ym Mhen Llŷn drwy insiwleiddio a gosod pympiau gwres a phaneli ffotofoltäig gan ddefnyddio grantiau’r llywodraeth.

Byddwn yn cyflogi tîm o weithwyr proffesiynol ôl-osod i ddarparu fframwaith ansawdd lle gall contractwyr lleol ymgymryd â’r darn yma o waith.

Dysgwch fwy am ein prosiect Ôl-osod i Bawb yma: https://www.ynnillyn.cymru/prosiectau/?lang=cy

Ynglŷn â’r rôl
Bydd y Gweinyddwr Swyddfa yn cefnogi tîm bychan o Aseswyr Ôl-osod, gan ymdrin ag ymholiadau ffôn, cofnodi manylion cwsmeriaid, gwneud apwyntiadau a gwneud hawliadau am arian grant. Bydd y swydd hon yn addas ar gyfer rhywun sy’n angerddol am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd, sy’n gallu ymgysylltu â thrigolion gydag empathi, ac sy’n gallu gweithio ar eu menter eu hunain yn ogystal â rhan o dîm. Mae bod yn gyfarwydd â systemau TG sylfaenol a chymwysiadau swyddfa (fel Microsoft Office – Word, Excel ac ati) yn ddymunol. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol.

Cyfrifoldebau Allweddol
1. Cynorthwyo gyda systemau swyddfa adeiladu a chasglu data.
2. Sicrhau gweithrediad llyfn gweithdrefnau gwaith.
3. Cynnal system CRM (Rheoli Perthynas Cwsmer) gynhwysfawr a’r cadw cofnodion cysylltiedig (copïau digidol a ffisegol).
4. Perfformio rai gweithgareddau desg dderbynfa fel:Ateb galwadau ffôn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg)
5. Sefydlu gwasanaethau peiriant ateb y tu allan i oriau swyddfa
6. Ateb llythyrau ayyb.
7. Gwneud a chofnodi apwyntiadau a rhwymedigaethau eraill ar gyfer ymweliadau Aseswyr Ôl-osod a chontractwyr lleol.
8. Gwneud ceisiadau am grantiau’r llywodraeth a chynorthwyo gyda cheisiadau am ffynonellau cyllid eraill.
9. Cyfeirio cwsmeriaid at asiantaethau arbenigol eraill yn ôl yr angen a/neu’n briodol.
10. Perfformio rhai gweithgareddau cymorth cwsmeriaid.

Dyddiad cau ceisiadau
1. Dyddiad cau: Anfonwch eich ceisiadau erbyn 17:00 BST, Tachwedd 30ain 2023, dydd Iau
2. Ar ôl y dyddiad cau, ni fydd unrhyw geisiadau pellach yn cael eu derbyn!
3. Rydym wrthi’n cyflogi ar gyfer y swydd hon ac rydym yn prosesu ymgeiswyr mewn ciw cronolegol
4. Argymhellir yn gryf eich bod yn gwneud cais cyn gynted ag y gallwch!

Proses Ymgeisio
Cam 1: Asesu ceisiadau
Cam 2: Cyfweliad ymgeiswyr ar y rhestr fer
Cam 3: Cynnig swydd a chytundeb tâl a thelerau cyflogaeth
Cam 4: Apwyntiad

Yr hyn y gallwn ei gynnig i chi
1. Bydd cyflog terfynol yn cael ei benderfynu yn ôl lefel eich profiad a’r cymwysterau.
2. Cynllun pensiwn.
3. Oriau gwaith hyblyg (yn dibynnu ar ofynion a chyfyngiadau’r tîm).
4. Cyfleoedd noddedig i gofrestru ar gyrsiau hyfforddi a chael cymwysterau sy’n berthnasol i’ch dyletswyddau.
5. Gwyliau blynyddol o 28 diwrnod (gan gynnwys Gwyliau Banc/Gwladol/Cyhoeddus).
6. Tâl salwch statudol.
7. Absenoldeb mamolaeth/tadolaeth/mabwysiadu/rhannu rhiant/profedigaeth rhiant â thâl yn seiliedig ar ofynion cymhwysedd.
8. Mathau eraill o absenoldeb â thâl fel gofalwyr/trugarog/argyfwng yn seiliedig ar ofynion cymhwysedd.

Rydym yn cynnig cyfleoedd cyfartal
Mae Ynni Llŷn yn falch o fod yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Rydym yn gwybod bod amrywiaeth yn tanio cyfnewid gwybodaeth, yn meithrin arloesedd, ac yn ein grymuso i dyfu a bod yn well fel sefydliad, cymuned ac fel unigolion. Rydym yn ceisio recriwtio, datblygu a chadw’r bobl fwyaf talentog o gronfa ymgeiswyr amrywiol.

Rydym wedi ymrwymo i arferion cyflogaeth teg a hygyrch. Os cysylltir â chi am swydd, rhowch wybod i ni sut y gallwn ddiwallu eich anghenion orau a rhowch wybod i ni am unrhyw ofynion i sicrhau mynediad teg.

Os nad ydych yn bodloni pob gofyniad, rydym yn eich annog i wneud cais beth bynnag. Ein prif flaenoriaeth yw dod o hyd i’r ymgeisydd gorau ac efallai mai chi yw’r ymgeisydd cywir ar gyfer y rolau hyn neu rolau eraill.

Mae gan bob un ohonom botensial mawr. Yn Ynni Llŷn, byddwch yn darganfod beth allwch chi ei wneud ag ef!

Ein datganiad ar ein harferion cyflogaeth
Darllenwch fwy am ein harferion cyflogaeth yma: https://www.ynnillyn.cymru/job/gweinyddwr-swyddfa/?lang=cy

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cynhyrchydd Promos Aml-Blatfform

Swyddog Datblygu Cymunedol

Cyfieithwyr dawnus a / neu brofiadol