Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Dylunydd Graffig

Dylunydd Graffig

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am Ddylunydd creadigol iawn i ymuno â'n tîm gwobredig.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Archwilio Cymru
Cyflog: £27,024 - £32,739 Wrth benodi, bydd y cyflog ar waelod y raddfa
Dyddiad Cau: 29/08/2022
Amser Cau: 17:30:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Ffôn: 02920 320500
Lleoliad: 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, Caerdydd, Cymru, CF11 9LJ
Disgrifiad:

Mae arnom angen rhywun sy'n wych am adrodd straeon data ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd drwy ddylunio effaith uchel. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau, gan gynnwys fideos wedi'u hanimeiddio; ffeithluniau a dylunio digidol, i ymgysylltu â'n cynulleidfaoedd drwy ein gwahanol sianeli. 

Ydych chi'n angerddol, yn drefnus ac yn fedrus mewn meddalwedd dylunio? 

Ydy hyn yn swnio fel chi? 

Hoffem glywed gennych...

Pwy yw Archwilio Cymru

Archwilio Cymru yw'r corff archwilio sector cyhoeddus annibynnol yng Nghymru. Mae gennym sefyllfa unigryw yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, lle ein rôl ni yw:

·      Sicrhau pobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda drwy ein harchwiliad blynyddol o gyfrifon y sector cyhoeddus. 

·      Eglurwch sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl drwy ein hastudiaethauGwerth am Arian. 

·      Ysbrydoli a grymuso'r rhai rydym yn gweithio gyda nhw i wella'n barhaus drwy rannu mentrau ac arfer gorau.

Gweithio i ni

Mae Archwilio Cymru yn lle hwyliog a chyfeillgar i weithio ynddo, gyda diwylliant hynod gefnogol. Mae gweithio yn y sector cyhoeddus yng Nghymru a gwneud gwahaniaeth i gymunedau lleol yn hollbwysig inni.

Rydym yn Hyblyg – Rydym yn gweithio'n Gallach; darparu dewisiadau o ran sut, pryd a ble y mae unigolion a thimau yn cyflawni eu gwaith – hyderwn eich bod yn gwneud y dewis cywir i gyflawni'r dasg dan sylw tra'n eich cefnogi yn eich amgylchiadau unigol, boed hynny'n gyfrifoldebau gofalu neu'n rheoli anableddau.

Rydym yn Falch o gael ein Hachredu - Rydym yn gyflogwr teuluoedd sy'n gweithio a Newid 100 balch ac rydym wedi ennill achrediad Cyflog Byw.

Rydym yn buddsoddi yn ein Pobl - Rydym yn eiriolwyr dros ddatblygiad personol a phroffesiynol ac yn buddsoddi yn ein pobl i dyfu gyda ni. Rydym yn cynnig 10 diwrnod hyfforddi y flwyddyn sy'n cael ei ategu gan ddull cyfunol o ddysgu strwythuredig ac anstrwythuredig.  Mae ein cynllun mentora a hyfforddi llwyddiannus i'n trwyddedau Dysgu LinkedIn yn rhoi

cyfle i staff ddysgu ar adegau ac mewn ffyrdd sy'n addas iddynt.

Mae gennym Fuddion Rhagorol - Ochr yn ochr â'n pecyn cyflog hael, rydym yn cynnig cyfle i bob cyflogai ymuno â Chynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy'n cael ei ystyried yn un o'r cyfraddau cyfraniadau cyflogwr gorau.  Mae ein buddion staff hefyd yn cynnwys cynllun beicio i'r gwaith, gostyngiadau siopa a'r opsiwn i gael cerbyd drwy ein cynllun prydles buddiol ymhlith llawer mwy. 

Rydym wir yn poeni am ein pobl ac am ddarparu amgylchedd sy'n annog cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith drwy ein hwythnos waith 35 awr, a'n 33 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (heb gynnwys gwyliau banc cyhoeddus), gallwch hefyd brynu,  gwerthu, a rhoi gwyliau yn y 'banc' i alluogi gwyliau estynedig. 

Rydym yn tyfu gweithlu amrywiol sy'n cynrychioli'r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt a'r sgiliau, y profiadau a'r safbwyntiau y byddant yn eu cynnig ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Rydym hefyd yn aelod o'r Cynllun Hyderus o ran Anabledd ac yn gwarantu y byddwn yn cyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y rôl.

Darganfyddwch fwy

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cyfrifoldebau, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen yn y disgrifiad swydd.  Am drafodaeth anffurfiol am y swydd cysylltwch â'r Pennaeth Cyfathrebu, Gareth Phillips ar 02920 320685.

Sylwch, bydd proses ddethol dau gam ar gyfer y swydd hon. Ar ôl i'ch cais ar-lein gael ei sifftio, gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i gymryd rhan mewn canolfan asesu yn ystod w/c 8 Awst 2022. Bydd pob asesiad a chyfweliad yn cael eu cynnal yn rhithwir, drwy wahoddiad Teams.

Wrth wneud cais ar-lein cofiwch bwyso'r botwm parhau ar ôl cyflwyno'ch cais – unwaith y byddwch wedi gwneud hyn fe gewch gydnabyddiaeth i gadarnhau bod eich cais wedi'i gyflwyno. Os na fyddwch yn derbyn cydnabyddiaeth, cysylltwch â'n Tîm Adnoddau Dynol ar unwaith ar 02920 320500 neu drwy adnoddaudynol.cyflogres@archwilio.cymru

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Fideo:
* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Ti a Fi Teithiol Ceredigion

Swyddog Ti a Fi Teithiol Sir Benfro

Asesydd Arweinyddiaeth a Rheolaeth – Dwyieithog ar gyfer de-ddwyrain, canolbarth a gorllewin Cymru