Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Derbynnydd

Derbynnydd

Trosolwg:

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn awyddus i benodi un neu ddau unigolyn brwdfrydig a dibynadwy sy’n meddu ar sgiliau rhyngbersonol cryf i weithio fel derbynnydd ym mhrif swyddfa’r Ganolfan yn Galeri, Caernarfon yn ystod gyda’r nosau a boreau Sadwrn (tymor ysgol yn unig).

Croesawir ceisiadau gan unigolion sydd a diddordeb mewn gweithio 1, 2 neu 3 shift.  

Cais trwy lythyr a CV gan enwi dau ganolwr.  Cyfeiriwch eich cais at Gwydion Davies (gwydion@cgwm.org.uk) CGWM, Galeri Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SQ.

Dyddiad Cau: 5pm dydd Llun y 10fed o Hydref 

Enw'r Cyflogwr: Canolfan Gerdd William Mathias (CGWM)
Cyflog: £9.50 yr awr
Dyddiad Cau: 17/10/2022
Amser Cau: 17:00:00
Enw Cyswllt: Meinir Llwyd Roberts
Ffôn: 07967274617
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Swydd ddisgrifiad Derbynnydd CGWM

Swydd ran amser, yn gweithio yn ystod y tymor ysgol,tua 39 wythnos y flwyddyn, yn atebol i’r Cyfarwyddwr.

Oriau arferol (gall amrywio):  shifftiau 4.5 - 5 awr fydd yn cychwyn a gorffen rhwng 3.30 a 9.30pm ar nosweithiau’r wythnos a 9am – 2pm ar ddyddiau Sadwrn. 

Cyflog:  £9.50 yr awr

Lleoliad:  CGWM, Galeri Caernarfon.  

I gychwyn cyn gynted a phosibl.

Dyletswyddau

Croesawu’r tiwtoriaid / myfyrwyr / rhieni i’r gangen a delio efo ymholiadau.
Paratoi’r ystafelloedd ymarfer ar gyfer y gwersi a sicrhau eu bod yn cael eu gadael yn daclus a threfnus wrth adael y lleoliad.
Gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf i ddisgyblion, rhieni a thiwtoriaid tra ar shifft gan weithio yn annibynnol yn swyddfa’r Ganolfan.
Delio gydag ymholiadau / negeseuon sy’n codi.
Trosglwyddo negeseuon yn effeithiol i Weinyddydd a Chyfarwyddwr y Ganolfan.
Trefnu amserlenni tiwtoriaid a gweithgareddau grwp CGWM.
Cydweithio gyda derbynwyr eraill i sicrhau rhediad esmwyth gweithgareddau.
Delio gyda thaliadau a pharatoi biliau am wersi gan ddefnyddio systemau gweinyddol y Ganolfan. 
Goruchwylio gweithdai a dosbarthiadau fel bo’r angen 

Paratoi ffurflenni cofrestru a phosteri ar gyfer gweithgareddau.
Cadw cofrestrau gwersi.
Gweithredu o fewn gofynion holl bolisiau a Chôd Ymddygiad CGWM.
·Bydd disgwyl i’r unigolyn llwyddiannus gyflawni cyrsiau hyfforddiant perthnasol ar-lein (yn ystod oriau gwaith) - Diogelu plant ac oedolion, Diogelwch Tân, ‘manual handling’, GDPR a mynychu cwrs undydd Cymorth Cyntaf brys a bod yn barod i ddarparu Cymorth Cyntaf petai angen.

Parodrwydd i gynorthwyo’r gydag unrhyw ddyletswyddau gweinyddol eraill yn ộl y galw mewn trafodaeth gyda’r Gweinyddydd a’r Cyfarwyddwr.

 

Manyldeb personol

Hanfodol

Sgiliau rhyngbersonol ardderchog.
Y gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Sgiliau llythrenedd, rhifyddeg a Thechnoleg Gwybodaeth cryf (yn cynnwys defnydd o Excel, Word a’r cyfryngau cymdeithasol).
Y gallu i weithio’n hyblyg, annibynnol ac fel rhan o dim.


Dymunol

profiad blaenorol o weithio gyda’r cyhoedd yn ddymunol.
 

Gan fod y swydd yn ymwneud â gweithio gyda phlant ac oedolion sy’n agored i niwed gwneir cais am ddatgeliad  manwl gan y DBS (Disclosure and Barring Service) ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus ac mae’r cynnig swydd yn ddibynnol ar wiriad boddhaol. 

 

Rydym yn gweithredu polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth ac mae copi ar gael ar ein gwefan sy’n amlinellu ein hymrwymiad i brosesau recriwtio teg : 

Polisïau | Canolfan Gerdd William Mathias (cgwm.org.uk) 

Mae ceisiadau gan unigolion diwylliannol ac ethnig amrywiol a grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu hannog a'u croesawu'n gynnes. 

Os oes gennych anabledd, nodwch yn eich llythyr os oes angen unrhyw gymorth neu addasiadau penodol arnoch ar gyfer cyfweliad. 

Gofynnir i ymgeiswyr gwblhau ffurflen cydraddoldeb, trwy ddilyn y linc isod. I bwrpas monitro cydraddoldeb yn unig y defnyddir y wybodaeth ar y ffurflen.  

https://forms.cgwm.org.uk/cgwm/form/MonitroCyfleCyfartalYmgeisyddSwydd/formperma/f2eYNYRYf-jRtJKLdZhI3wvTBbVDTz24zphN1YE5eRI

 

Gwarchod Data

·        Byddwn yn trin y data personol a rennir gyda ni gan ymgeiswyr am swydd gyda pharch. Bydd yn ofynnol  i ni brosesu data personol ymgeiswyr am swyddi er mwyn ein galluogi i ddilyn y broses recriwtio. Byddwn yn storio’r data personol a ddarperir gan ymgeiswyr am gyfnod o o leiaf 6 mis, neu, os ydy’r gyfraith yn mynnu, am gyn hired ag sydd angen. Ceir rhagor o fanylion am ein ymdriniaeth o ddata personol yn ein polisi preifatrwydd ar ein gwefan.  www.cgwm.org.uk/polisiau

·        Nid yw’r rhybudd preifatrwydd hwn yn ffurfio unrhyw gynnig cyflogaeth na chytundeb rhyngom. Os byddwn yn cynnig swydd i chi, byddwn yn rhoi gwybodaeth bellach am ymodd yr ydym yn ymdrin â data personol cyflogai.             

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Manylion llawn swydd derbynnydd Medi 2022

Receptionist full job details Sept 2022

Mwy

GWELD POPETH

Pennaeth Cyfathrebu a Marchnata

Swyddog Academi

Swyddog Ti a Fi Teithiol Mynwy