Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Darlithydd Addysg Cyfnod Mamolaeth Y Celfyddiadau Mynegiannol

Darlithydd Addysg Cyfnod Mamolaeth Y Celfyddiadau Mynegiannol

Trosolwg:

Rydym yn edrych am Darlithydd Addysg Y Celfyddiadau Mynegiannol i ymuno â’n campws yn Abertawe/Caerfyrddin ar sail llawn amser, cyfnod penodol, yn gweithio am 37 awr yr wythnos.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Cyflog: £37,474 i £43,414 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 23/09/2022
Amser Cau: 23:59:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Lleoliad: Abertawe/Caerfyrddin, ond dylid bod yn barod i weithio mewn lleoliadau eraill, yn ôl yr angen 
Disgrifiad:

Darlithydd Addysg Cyfnod Mamolaeth Y Celfyddiadau Mynegiannol

Abertawe/Caerfyrddin, ond dylid bod yn barod i weithio mewn lleoliadau eraill, yn ôl yr angen 

£37,474 i £43,414 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Cawsom ein gosod yn 13eg am ansawdd addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y gynghrair hon eleni.

Rydym ni’n awr yn edrych am Darlithydd Addysg Y Celfyddiadau Mynegiannol i ymuno â’n campws yn Abertawe/Caerfyrddin ar sail llawn amser, cyfnod penodol, yn gweithio am 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Mae’r Athrofa yn rhan o'r Sefydliad Addysg a Dyniaethau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. 

Mae'r Athrofa, mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol ar draws sector addysg, yn mynd ati yn fwriadus i hybu partneriaethau a chydweithio er mwyn defnyddio cryfderau’r system addysg yng Nghymru a thu hwnt er budd dysgwyr.  Mae ein rhaglenni'n adeiladu ar hanes hir y brifysgol, yn dyddio o 1848, yn annog a datblygu arloesedd addysgol. Mae ein cyrsiau a’n rhaglenni wedi eu cynllunio i ennyn cariad at ddysgu. 

Mae'r Athrofa  yn dechrau ar y cam cyffrous nesaf yn ei datblygiad o ran cynnig rhaglenni dysgu proffesiynol i addysgwyr ymhob sector, a hefyd yn datblygu  ei chyfraniad at ymchwil addysg yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae'n canolbwyntio'n benodol ar brosiectau ymchwil ac adnoddau i gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru.

Rydym yn awyddus i benodi addysgwr angerddol, ac unigolyn ymroddedig, sydd am chwarae rhan allweddol yn y camau nesaf yn natblygiad yr Athrofa. Cewch gyfle i gyfrannu at addysgu rhaglenni dysgu proffesiynol mewn addysg ar draws darpariaeth israddedig ac ôl-raddedig, a chyfrannu at brosiectau ymchwil a datblygu adnoddau.. Os oes gennych gymwysterau addas, cewch gyfle hefyd i gyfrannu at oruchwylio gwaith myfyrwyr ôl-raddedig  

Gweler y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle bydd hefyd restr o’r meini prawf hanfodol a dymunol ym ‘Manyleb yr Unigolyn’.

- AMDANOCH CHI -

I gael eich ystyried fel Darlithydd Addysg Y Celfyddiadau Mynegiannol, bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

-       Gradd anrhydedd mewn pwnc perthnasol yn y Celfyddiadau Mynegiannol

-       Dyfarniad Statws Athro Cymwysedig

-       Gwybodaeth gynhwysfawr am y system addysg yng Nghymru

-       Profiad o ymchwil addysg

-       Profiad o gyfrannu at asesu, cymedroli, a monitro gwaith ac astudio academaidd 

-       Tystiolaeth o ymgysylltu’n briodol â gofynion sicrhau ansawdd a rheoleiddio 

-       Sgiliau rhyngbersonol, cyflwyno a chyfathrebu effeithiol

-       Sgiliau a phrofiad o arweinyddiaeth ym maes addysg, a phan fo’n briodol, y gallu i reoli a symbylu staff yn effeithiol

-       Y gallu i weithio dan bwysau 

-       Hygrededd academaidd personol a phroffesiynol a chyflawniad 

-       Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus

-       Dealltwriaeth o’r cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus sydd ar y gweill ar gyfer Cymru a rôl briodol Meysydd Dysgu a Phrofiad 

-       Gwybodaeth am y sector addysg ysgolion a bro yng Nghymru, ac ymgysylltu â’r sector hwnnw

-       Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o’r dimensiwn Cymreig 

-       Ymrwymiad i wneud cyfraniad cadarnhaol i rôl yr Athrofa yng Nghymru a thu hwnt 

-       Hyblygrwydd i ymateb i newid a chynorthwyo cydweithwyr i wneud yr un peth

-       Ymrwymiad i werthoedd ac egwyddorion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac AU yn gyffredinol 

-       Hyblygrwydd i deithio ar draws Cymru, a thu hwnt, yn ôl yr angen

-       Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig i safon uchel

Byddai’n fuddiol pe bai gennych chi:

-       Tystiolaeth o ymgymryd â rôl sylweddol mewn sefydliad mawr ac o weithio’n annibynnol 

-       Tystiolaeth o weithio o fewn neu wrth ochr cyrff AU a chyrff cysylltiedig 

-       Ymwneud yn helaeth â phrofiadau rhanddeiliaid 

-       Portffolio ymchwil cryf 

-       Gwybodaeth a dealltwriaeth o God Ansawdd yr ASA, gwybodaeth am / cynefindra ag AGA ac addysg uwch

-       Dealltwriaeth gadarn o waith a rhaglenni astudio’r Athrofa a Chenhadaeth ein Cenedl

- BUDDION –

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 35 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gŵyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol 

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

-        Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

-        Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

-        Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

-        Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

-        Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

-        Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

-        Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Felly os ydych chi’n awyddus i chwarae rhan bwysig yn cynnal ein prifysgol fel Darlithydd Addysg Y Celfyddiadau Mynegiannol, ymgeisiwch drwy’r botwm perthnasol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 23 Medi 2022, 11:59pm

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Rheolwr Prosiectau Cefnogi Economi Leol

Swyddog Ti a Fi Teithiol Ceredigion

Swyddog Ti a Fi Teithiol yn y De Orllewin (Sir Gaerfyrddin)