Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cysylltydd Cynllun Cyfeirio Ceredigion hyd at 31/3/24

Cysylltydd Cynllun Cyfeirio Ceredigion hyd at 31/3/24

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am berson dwyieithog sydd â pheth gwybodaeth o’r sector wirfoddol ac sy’n argyhoeddedig o werth cynhwysiant i blant ag anghenion ychwanegol yn y blynyddoedd cynnar. Bydd y person yma yn gweithio gyda Chylchoedd Meithrin a darpariaethau gofal plant yn y sir, er mwyn sicrhau bod cyfle i blant ag anghenion ychwanegol elwa o brofiadau a gweithgareddau blynyddoedd cynnar yn ei gymuned leol.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Cyflog: MM10 £19,453 pro rata tymor ysgol yn unig
Dyddiad Cau: 04/10/2022
Amser Cau: 00:00:00
Enw Cyswllt: Heather Davies-Rollinson, Rheolwr Talaith
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Bod yn atebol i Brif Weithredwr Mudiad Meithrin trwy’r Rheolwr Talaith a Rheolwr Cynllun Cyfeirio am gyflawni’r dyletswyddau canlynol:

 

· Derbyn cyfeiriadau am blant sydd ag anghenion ychwanegol gan rieni/gofalwyr, darpariaethau gofal plant neu unigolion proffesiynol

· Cynnig cymorth a chefnogaeth i rieni/gofalwyr plant ag anghenion ychwanegol gan gyfeirio am wybodaeth bellach.

· Sicrhau bod y lleoliadau gofal plant yn darparu ethos cynhwysol

· Cysylltu ag arweinyddion a swyddogion darpariaethau gofal plant i baratoi’r lleoliadau i dderbyn plant ag anghenion ychwanegol,

· Cynnig cymorth a chefnogaeth i ddarpariaeth gofal plant i benodi cynorthwywyr.

· Cyd-weithio a phartneriaid megis Therapyddion Iaith a Lleferydd, Ymwelwyr Iechyd, Seicolegyddion Addysg, Dechrau’n Deg, Tîm o Amgylch y Teulu a Swyddog Arweiniol ADY

· Cadw cofnodion cyfrinachol a chyflwyno adroddiadau rheolaidd i Rheolwr Cynllun Cyfeirio ac asiantaethau perthnasol a chydymffurfio gyda rheolau GDPR .

· Paratoi adroddiadau yn ôl y gofyn

· Mynychu cyfarfodydd amrywiol yn ôl y gofyn gan gynnwys Panel Plant bob hanner tymor a’r Bwrdd Llywio bob tymor

· Cefnogi darpariaethau Gofal Plant i gydymffurfio a gofynion y Côd ADY

· Trefnu a mynychu cyfarfodydd rhwng y lleoliad gofal plant, rhieni/gofalwyr ac unigolion proffesiynol.

· Trefnu a mynychu hyfforddiant yn ôl y gofyn.

· Unrhyw waith arall perthnasol a chyffredinol i swyddogaeth y Mudiad yn ôl cyfarwyddyd y Prif Weithredwr

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Disgrifiad

Ffurflen Gais

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Rheolwr Cynlluniau Dysgu Cymraeg

Hyfforddwr y Gymraeg

Hyfforddwr Cymraeg