Cynhyrchydd Promos Aml-Blatfform

Cynhyrchydd Promos Aml-Blatfform

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am Gynhyrchydd Promos Aml-Blatfform i ymuno ar adran Marchnata a Chyfathrebu. Fel aelod o dîm byddwch yn cynhyrchu a chyfarwyddo cynnwys creadigol sy’n hyrwyddo allbwn y sianel er mwyn codi ymwybyddiaeth o gynnwys S4C a’r gwasanaethau mae’n ei gynnig, gan ddenu cynulleidfaoedd - p'un a ydyn nhw'n gwylio cynnwys ar deledu llinol neu ar blatfformau digidol. 

Byddwch yn gyfrifol am gyfarwyddo a chynhyrchu ffilmiau byr a hysbysebion creadigol fideo o promos, teasers a showreels aml-blatfform er mwyn codi ymwybyddiaeth am raglenni a denu ystod o wylwyr i S4C.

Bydd y rôl yn cefnogi nod strategol S4C i greu sŵn gyda chynnwys beiddgar a sicrhau fod y Gymraeg yn rhan bwysig o fywyd pawb yng Nghymru drwy ddarparu cynnwys beiddgar ac arloesol sy’n dathlu’n diwylliant cyfoes.

Byddwch yn gyfrifol am helpu dyfeisio cysyniadau creadigol fel rhan o ymgyrchoedd marchnata ehangach gan gynhyrchu a chyfarwyddo deunydd aml-blatfform sydd yn hyrwyddo rhaglenni a chynnwys S4C yn y modd mwyaf effeithiol o fewn cyfyngderau amser ac arian.

Mae’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg i safon dda yn hanfodol ar gyfer y rôl yma.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: S4C
Cyflog: Yn unol a phrofiad.
Dyddiad Cau: 08/12/2023 (3 diwrnod)
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol
Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd S4C, Sgwâr Canolog Caerdydd. Disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn o dro i dro.
Disgrifiad:

Manylion eraill

Lleoliad:                 Lleoliad arferol eich gwaith fydd S4C, Sgwâr Canolog Caerdydd. Disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn o dro i dro.

Cyflog:                    Yn unol â phrofiad 

Cytundeb:               Parhaol

Oriau gwaith:         35.75 awr yr wythnos. Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc ac mewn digwyddiadau gyda’r nos. Bydd y cyflog yn cymryd i ystyriaeth yr oriau ychwanegol y mae’n bosibl y bydd angen i chi weithio.

Cyfnod prawf:         6 mis

Gwyliau:                 Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau.

Pensiwn:                Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%.  

Ceisiadau 

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 ar ddydd Gwener 8 Rhagfyr 2023 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ.  

Ni dderbynnir CV.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Manylion Swydd

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Hyfforddai Graddedig

Hyrwyddwr Digwyddiadau Cymraeg

Gweinyddwr