Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmer

Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmer

Trosolwg:

Swydd llawn amser hyd at 30.06.2024 yn gweithio o Swyddfa'r Gymdeithas yn Penygroes

Cyfle i unigolyn sy'n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai yn yr adran gwasanaeth cwsmer, mewn awyrgylch Gymreig lle mae'r amodau gwaith yn flaengar a chyfeillgar i'r teulu.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Grŵp Cynefin
Cyflog: £22,140 - £24,918 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 30/09/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol
Ffôn: 03001112122
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

 1. Darparu gwasanaeth o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar y cwsmer bob amser, gan ddatblygu perthnasoedd effeithiol gyda’r cwsmeriaid a gweithio gyda hwy i sicrhau’r profiad a’r canlyniad gorau posibl iddynt. 
 1. Ymdrin ag ymholiadau cwsmeriaid a darparu cyngor, gwybodaeth a datrysiad i ystod eang o ymholiadau mewn modd amserol, o’r radd flaenaf, gan ddangos empathi a chadw at y polisïau a’r gweithdrefnau cyfredol. 
 1. Adnabod materion cymhleth a dwys a’u hesgyn i’r adran briodol o fewn y Gymdeithas.
 1. Gwneud defnydd cywir o’r System Tai er mwyn cael gwell dealltwriaeth o anghenion cwsmeriaid.
 1. Gweithio mewn modd hyblyg, gofalgar a sensitif.
 1. Cefnogi’r Rheolwr a’r Arweinyddion Tîm i gyfrannu syniadau sy’n darparu gwelliannau i safon y gwasanaeth cwsmer.
 1. Didoli’r post ar gyfer timau ac adrannau a chofnodi gohebiaeth bwysig a’u hanfon i’r swyddogion perthnasol. Ymdrin ag unrhyw ohebiaeth neu waith gweinyddol yn ymwneud â chyfrifoldebau’r Tîm Gwasanaeth Cwsmer.
 1. Sicrhau bod y brif dderbynfa ar agor i’r cyhoedd yn ystod oriau arferol y swyddfa yn ddyddiol.
 1. Cofnodi cwynion ac ymdrin â hwy gan ddilyn y polisïau cyfredol a defnyddio’r prosesau a’r gweithdrefnau cywir, gan sicrhau bod unrhyw gŵyn yn derbyn sylw priodol. 
 1. Cynorthwyo gyda chyrraedd safonau gwasanaeth, Cytundebau Lefelau Gwasanaeth yn ogystal â chydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol.
 1. Cefnogi Adrannau gyda dosbarthu cyhoeddiadau ynghyd ac unrhyw ohebiaeth gyffredinol a phostiadau mawr e.e. datganiadau rhent ar ran y Gymdeithas.
 1. Cynnal a diweddaru gwybodaeth proffil tenantiaid yn barhaus i sicrhau bod gennym ni’r wybodaeth ddiweddaraf am ein cwsmeriaid a’u hanghenion a chadw hynny’n gyfredol.
 1. Derbyn a chofnodi taliadau rhent fel bo’n ofynnol.
 1. Derbyn a chofnodi adborth gan gwsmeriaid, ac ymateb i’r sylwadau lle bo’n briodol.

Gwella boddhad cwsmeriaid a’r ddarpariaeth o wasanaeth yn barhaus, gan adnabod cyfleoedd i ddatblygu a hyrwyddo’r gwasanaeth a nodi gwelliannau i’r prosesau. 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Pennaeth Ysgol Gymraeg Casnewydd

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Staff Gweithgareddau Merlota (x2 swydd)