Cyfieithydd Cymraeg SQE

Cyfieithydd Cymraeg SQE

Trosolwg:

Rydym yn chwilio am Gyfieithydd Cymraeg i ymuno â’n Tîm SQE yn llawn amser

Byddwch yn ein helpu i gyflwyno asesiadau drwy sicrhau bod cynnwys arholiad yn cael ei gyfieithu’n gywir i’r Gymraeg.

Dyma gyfle gwych i Gyfieithydd Cymraeg sydd am ehangu eu sgiliau ac adeiladu eu gyrfa gydag arweinydd diwydiant.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position. *

Enw'r Cyflogwr: Kaplan
Cyflog: £35,000 - £45,000
Dyddiad Cau: 28/02/2023 (31 diwrnod)
Amser Cau: 00:00:00
Enw Cyswllt: Mo Khan
Ffôn: 07523393586
Lleoliad: Anghysbell/Cenedlaethol
Disgrifiad:

Amdanat ti:

-Rhuglder a hyfedredd yn y Gymraeg (Gweler Atodiad I yn y disgrifiad swydd) gan gynnwys cymhwyster ffurfiol yn y Gymraeg
-Profiad proffesiynol o gyfieithu ysgrifenedig
-Profiad o waith cyfreithiol/cyfieithu
-Profiad o ddefnyddio offer cyfieithu gyda chymorth cyfrifiadur
- Sylw cryf i fanylion gyda'r gallu i weithio gyda lefel uchel o gywirdeb
-Sgiliau trefnu a rheoli amser ardderchog
- Profiad o reoli banciau cwestiynau arholiad (dymunol ond nid yn hanfodol)
-Y gallu i weithio'n annibynnol ac o dan bwysau, ac fel rhan o dîm
-Y gallu i reoli rhaglen waith a blaenoriaethu tasgau yn unol â hynny
-Y gallu i nodi a lliniaru risgiau yn effeithlon
-Ymagwedd ragweithiol at ddatrys problemau
-Y gallu i gyfathrebu'n glir â rhanddeiliaid mewnol ac allanol
-Ymrwymiad i welliant parhaus
- Parodrwydd i fod yn hyblyg a gweithio o fewn oriau gofynnol y busnes.
- Aelodaeth cyfieithu testun o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru (cymdeithas cyfieithwyr ar y pryd) (aelodaeth sylfaenol yn hanfodol, aelodaeth lawn yn ddymunol)

Beth rydym yn ei wneud:

Mae Kaplan yn ddarparwr asesiadau proffesiynol sy'n arwain y byd. Yn 2018, cawsom ein penodi fel y sefydliad asesu annibynnol ar gyfer yr Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr (SQE) newydd, a lansiwyd gennym wedyn yn 2021. Yr arholiad hwn bellach yw’r unig lwybr i gymhwyso fel Cyfreithiwr Cymru a Lloegr a bydd yn cael ei gymryd yn y pen draw gan mwy na 13,000 o ymgeiswyr y flwyddyn.

Rydym yn rhan o grŵp Kaplan, un o ddarparwyr addysg ac asesu mwyaf a mwyaf amrywiol y byd. Rydym yn gweithredu mewn dros 30 o wledydd ac yn cynnal perthnasoedd a phartneriaethau â mwy na 1,000 o ardaloedd ysgol, colegau a phrifysgolion, cyrff proffesiynol a dros 10,000 o fusnesau. Mae ein ehangder a'n cwmpas helaeth o ran galluoedd ac asedau yn ein gosod ar wahân.

Yr hyn yr ydym yn credu ynddo:

Mae Kaplan yn sefydliad byd-eang y mae ei genhadaeth wedi'i gwreiddio mewn darparu mynediad cyfartal i addysg a chyfleoedd ar gyfer dyrchafiad i bobl o bob cefndir. Credwn fod amrywiaeth, tegwch a chynhwysiant - diwylliant, profiadau, safbwyntiau - yn hollbwysig i greu llwyddiant a chyfle mewn byd sy'n newid yn barhaus. Fel addysgwr, partner a chyflogwr, mae Kaplan wedi ymrwymo i hyrwyddo byd teg lle gall talent amrywiol ddatblygu, datblygu a ffynnu.

Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod pobl ag anableddau yn cael y cyfle i ddod â'u gorau. Felly, os oes angen unrhyw addasiadau arnoch, neu gymorth ychwanegol o fewn y broses recriwtio, cysylltwch â ni’n uniongyrchol ac fe wnawn ein gorau i helpu.

Ein gwerthoedd:

Rydyn ni'n byw, yn anadlu ac yn dathlu ein gwerthoedd - maen nhw'n gyrru'r hyn rydyn ni'n ei gredu ynddo, sut rydyn ni'n ymddwyn ac yn ein harwain wrth greu diwylliant o lwyddiant.

- Gweithredu gydag uniondeb
- Grymuso a chefnogaeth
-Creu cyfle
-Tyfu gwybodaeth
-Gyrru canlyniadau gyda'i gilydd

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

Yn ogystal â chyflog cystadleuol, strwythurau cyflog tryloyw, gwaith hybrid/cartref lle bo modd, a llwybrau ar gyfer dilyniant gyrfa, rydym yn cynnig pecyn buddion cynhwysfawr sy’n cynnwys:

-28 diwrnod o wyliau blynyddol + opsiwn i brynu mwy
-Benthyciad tocyn tymor a chynllun beicio i'r gwaith
- Gostyngiadau mawr ar gyrsiau Kaplan i chi a'ch teulu
- Yswiriant meddygol, diogelu incwm ac yswiriant bywyd preifat
-Llinell gymorth gyfrinachol 24/7 yn darparu cwnsela a gwasanaethau cefnogi eraill
-Cyfraniadau pensiwn cwmni
-Tâl Mamolaeth, Mabwysiadu, Rhiant a Rennir a Thadolaeth/Partner sydd ymhell uwchlaw lefelau statudol

Sylwch, bydd y swydd yn cau pan fyddwn wedi derbyn nifer addas o geisiadau. Byddem yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

We are re-directing you

* Please mention the Lleol.cymru website when enquiring or applying for this position.

Mwy

GWELD POPETH

Uwch ymchwilydd – Practis Cymru 

Swyddog Gweinyddol Data

Cyfieithydd