Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Trosolwg:

Rydym yn edrych am unigolyn i ddarparu a chydlynu gwasanaeth cyfeithu a phrawf ddarllen i Cyswllt Ffermio

Enw'r Cyflogwr: Menter a Busnes
Cyflog: £24,657 - £30,205
Dyddiad Cau: 03/10/2022
Amser Cau: 10:00:00
Enw Cyswllt: Helen Lowcock James
Ffôn: 02920 467 402
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Manyleb Swydd

 

Teitl y Swydd:             Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Prosiect:                      Cyswllt Ffermio

Adran:                         Amaeth

Lleoliad:                      Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, neu Meifod. Opsiwn i weithio o adref i gychwyn.

Rheolwr Llinell:          Uwch Swyddog Prawf Ddarllen Cyswllt Ffermio 

Graddfa:                     4 

Contract:                     Llawn amser.  Mae cytundeb Cyswllt Ffermio hyd at Mawrth 2023 i gychwyn. Ystyrier ceisiadau rhan amser

Cyflog:                         £24,657-£30,205 

Sgiliau Dwyieithog:    Hanfodol 

 

_____________________________________________________________________

 

Cyswllt Ffermio 

 

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru. 

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Nod y Rôl 

 

I ddarparu a chydlynu gwasanaeth cyfieithu a phrawf ddarllen i brosiect Cyswllt Ffermio. 

 

Prif Gyfrifoldebau 

 

·       Cyfieithu trawsgrifiadau fideo, papurau, adroddiadau, taflenni, manylebau, erthyglau, ac unrhyw ddogfennau amrywiol eraill ar gyfer Cyswllt Ffermio yn ôl y galw

·       Prawf ddarllen deunydd ysgrifenedig gan sicrhau cywirdeb ac ansawdd 

·       Defnyddio meddalwedd cof cyfieithu 

·       Gweithio’n agos gyda’r tîm marchnata i sicrhau fod deunyddiau’n cael eu cynhyrchu’n gywir

·       Cynnal gwybodaeth gyfredol ar faterion yn ymwneud â chyfieithu a phrawfddarllen a mynychu unrhyw hyfforddiant perthnasol

·       Diweddaru cronfa ddata o waith cyfieithu mewnol

 

Sgiliau a Phrofiad 

 

Hanfodol 

•       Addysg hyd at lefel gradd 

•       Profiad gwaith dangosol mewn maes perthnasol 

•       Aelodaeth sylfaenol o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru (cyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg) neu barodrwydd i weithio tuag at ennill y safon honno o fewn cyfnod penodol

•       Profiad ymarferol o gyfieithu o Gymraeg i Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg 

•       Gwybodaeth arbenigol o Gymraeg a Saesneg er mwyn sicrhau cyfieithu’n fanwl gywir, gydag ymwybyddiaeth o ofynion/geirfa’r maes sydd ynghlwm â’r deunydd 

•       Sgiliau ysgrifennu rhagorol gyda’r gallu i gyfleu’r wybodaeth mewn ffordd glir

•       Sgiliau prawf ddarllen eithriadol  

•       Sgiliau rhyngbersonol rhagorol a’r gallu i gydweithio gyda staff a chyfieithwyr eraill .

•       Gallu cwblhau cyfieithiadau cywir yn y ddwy iaith, a chynnal ansawdd a safon uchel ym mhob agwedd o’r broses

•       Sgiliau cydlynu a gweinyddol rhagorol 

•       Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) rhagorol

•       Sgiliau technoleg gwybodaeth yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, meddalwedd cof cyfieithu, E-bost a’r Rhyngrwyd

•       Gallu ysgogi ei hun i reoli rhaglen waith gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethu gwaith yn effeithiol o fewn amserlen dynn, gyda ffocws clir ar ansawdd 

•       Gallu gweithio’n annibynnol yn ogystal â bod yn rhan o dîm 

•       Gallu cadw data mewn cydymffurfiaeth â deddfau diogelu data perthnasol

 

Dymunol

·       Aelodaeth Gyflawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru (Cymraeg i Saesneg ac o Saesneg i Gymraeg)

·       Dealltwriaeth o hanfodion llunio copi dwyieithog o’r briff cychwynnol hyd at gyflwyno’r deunydd gorffenedig gan gydlynu bob agwedd o’r broses 

·       Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

·       Gwybodaeth am y rhaglen Cyswllt Ffermio 

 

 

Gwneud Cais 

 

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal (ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk. 

 

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Helen Lowcock James ar 02920 467 402

 

Dyddiad Cau 

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 yb, 3 Hydref 2022.

 

Cyfweliadau 

 

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd ar 10 Hydref 2022.  Os nad yw’r dyddiad hwn yn gyfleus, nodwch hyn ar eich ffurflen gais. 

 

 

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth 

 

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth ar ein gwefan.

 

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Manyleb swydd

Ffurflen gais

Ffurflen monitro

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Academi

Uwch-gyfieithydd

Prif Weithredwr