Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cydlynydd Marchnata a Chyfathrebu

Cydlynydd Marchnata a Chyfathrebu

Trosolwg:

Mae Antur Stiniog chwilio am unigolyn creadigol a brwdfrydig fydd yn gallu casglu a chyfleu ystod eang o storiau ar draws ein menter a busnes mewn ffyrdd diddorol a mentrus a thrwy hynny chwarae rhan adeiladol wrth ddatblygu, ac uchafu ein gweldigaeth, a gweithgareddau cymunedol a masnachol.

Enw'r Cyflogwr: Antur Stiniog Cyf
Cyflog: £24,160.50 Pro ata
Dyddiad Cau: 15/12/2023
Amser Cau: 12:30:00
Enw Cyswllt: Sharon Roberts
Ffôn: 01766832214
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

SWYDD-DDISGRIFIAD

Mae Antur Stiniog chwilio am unigolyn creadigol a brwdfrydig fydd yn gallu casglu a chyfleu ystod eang o storiau ar draws ein menter a busnes mewn ffyrdd diddorol a mentrus a thrwy hynny chwarae rhan adeiladol wrth ddatblygu, ac uchafu ein gweldigaeth, a gweithgareddau cymunedol a masnachol.

Bydd ‘Cydlynydd Marchnata a Cyfarthrebu Antur Stiniog’ yn gyfrifol am arwain a chefnogi’r staff a’r bwrdd rheoli ar faterion cyfathrebu, rhannu newyddion a datblygu’r fenter yn ddwyieithog o fewn y gymuned a thu-hwnt yn ogystal a chynnal ac amlygu ‘llais’ a phrif gweitgarwch Antur Stiniog. 

Bydd sawl cyfrwng angen ei ddefnyddio, gan gynnwys arlein drwy ein gwefan, blog, newyddlen, cyfryngau cymdeithasol a chymunedol, fideos a phodlediadau, drwy’r cyfryngau traddodiadol megis papurau lleol, papurau bro a newyddleni, yn ogystal a drwy ddigwyddiadau ar draws Cymru a thu hwnt. Bydd hyn yn ganolog i lwyddiant Antur Stiniog wrth fynd ati i chwarae rhan blaenllaw wrth datblygu’r fenter, twristiaeth cynalaiadwy, chymunedol ac adfywiol. 

Fe fydd y swydd yn datblygu fel bod y cydlynydd marchnata a cyfarthrebu yn gyfrifol am sicrhau cysondeb marchnata ar draws y cwmni gan weithio yn agos efo’r rheolwyr a’r bwrdd rheoli.

PRIF DDYLETSWYDDAU

- Gweithio efo staff a bwrdd rheoli Antur Stiniog i adolygu, datblygu, a gweithredu strategaeth cyfathrebu a marchnata. 

- Cynnal ac ehangu ar frand a phroffil Antur Stiniog fel menter a busnes cymunedol arloesol.

- Creu dealltwriaeth o weledigaeth a swyddogaeth Antur Stiniog sy’n arloesi wrth datblygu twristiaeth cynaliadwy a chymunedol o fewn Cymru, a thu hwnt.

- Datblygu templedau neu adnoddau cyfathrebu i’w defnyddio gan aelodau o Antur Stiniog (partneriaid, staff, gwirfoddolwyr).

- Arwain ar ymateb ar rhan Antur Stiniog i ymgynghoriadau a stratagaethau ayb, trwy weithio gyda’r Rheolwyr a staff, tîm a bwrdd rheoli fel bod angen. 

- Datblygu a chynnal presenoldeb a dilyniant ar y cyfryngau cymdeithasol.

- Cynnal a datblygu gwefan Antur Stiniog cyf.

- Creu fideos a phodlediadau gan gynnwys ehangu podlediad a sianeli Youtube ac ehangu'r gynulleidfa.

- Denu sylw cyfryngau lleol a chenedlaethol at weledigaeth a gwaith Antur Stiniog.

- Chwilio am gyfleoedd newydd a gwahanol i hyrwyddo gwaith Antur Stiniog a datblygu syniadau creadigol i rhannu’r weldigaeth a gwaith yma.

- Sicrhau fod neges ac Antur Stiniog yn mynd tu hwnt i Bro Ffestiniog drwy ymgysylltu a phartnariaethau ag eraill i rhannu’r weldigaeth.

- Arwain ar drefnu un digwyddiad blynyddol i’r gymuned er mwyn adeiladu ar berthynas y Menter a’r cymuned a pherchnogaeth y gymuned yn y menter.

- Adeiladu a cynnal perthynas iach a gweithiol a busnesau eraill Bro Ffestiniog.

- Cyfrannu’n adeiladol i ddiwylliant o rannu profiadau a dysgu a chyfrannu at gwerthuso gwaith Antur Stiniog.

- Adrodd ar ganlyniadau gwaith cyfathrebu Antur Stiniog i’r Bwrdd Rheoli  a’r Rheolwyr.

- Gweithio efo cwmniau marchnata arbenigol allannol megis ar sicrhau cynnwys priodol i farchnata ac uchafu gweithgaredd uniongyrchol ee. llwybrau beicio, neu eidod cymunedol.

- Ymdrin ac unrhyw tasgau gweinyddol perthnasol.

Mae disgwyl i pob unigolyn fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dim ond amlinelliad o ddyletswyddau’r swydd a ddangosir uchod, a hynny er mwyn rhoi syniad o’r lefel cyfrifoldeb sydd ynghlwm â hi. Nid yw’r swydd ddisgrifiad hon yn fanwl gynhwysfawr, ac fe all dyletswyddau’r swydd newid o bryd i’w gilydd heb newid ei natur sylfaenol a’r lefel cyfrifoldeb.

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Hysbyseb

Ffurflen gais

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Diogelwch (Lefel 3 yn y Gymraeg)

Rheolwr Prosiectau a Datblygu

Swyddog Benthyciadau Cymunedol (Oriel Gelf Gyfoes i Gymru)